Фонд на фондовете мобилизира ресурс от 400 млн. лв. в отговор на икономическите последици от кризата

Предлагат се мерки в три основни направления

Фондът на фондовете работи активно, за да представи възможни мерки за справяне с икономическите последствия от безпрецедентната криза с общественото здраве. Основната роля на Фонда е да прилага финансови инструменти в страната, чрез инвестиции с европейски и частни средства под формата на финансови инструменти (ФИ).

На първо място, структурира се изцяло нов гаранционен продукт, за предоставяне на ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия, развиващи дейност в различни сектори, включително и в тези, които ще са най-засегнатите от кризата, като например туризъм, транспорт, търговия, и др.

Фондът на фондовете ще предостави на банките гаранции на стойност 170 млн. лева, с които ще се обезпечи портфейл от нови кредити в размер до 850 млн. лева в рамките на настоящата година. Те ще послужат предимно за оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до 10 години, като временна мярка за подпомагане на предприятията в периода на икономическа несигурност и рязко свиване на дейността им.

Целта е кредитите да бъдат предоставени без допълнителни административни тежести за кандидатстващите фирми, при възможно най-облекчени условия. Обмисля се възможността кредитите да са безлихвени за предприятия, запазващи заетостта, която са имали преди настъпване на кризата. В допълнение, предвижда се удължен гратисен период по главницата, както и възможност за гратисен период  по лихвите за периода на кризата, която се обсъжда с отговорните институции.

На второ място, Фонд на Фондовете има вече действаща програма за подпомагане на самонаети лица и малки стартиращи  предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история, включително такива създадени от уязвими групи (хора с увреждания, млади до 29 години, безработни повече от 6 месеца).

Това е инструмент за предоставяне на кредити с облекчени условия, включително без обезпечение, на целеви групи крайни получатели, които обикновено нямат достъп до банково финансиране, поради липсата на кредитна история. Целта на инструмента е запазване на заетостта, чрез подкрепа на малки частни бизнеси, включително и такива от самонаети лица.    

Наличният към момента ресурс за тази мярка е общо 24 милионна лева, с възможност за предоставяне на допълнителни средства при бързо изчерпване на ресурса. Инструментът е действащ и кредитите се предоставят през нашите финансови посредници с капацитет и клонова мрежа във всички 28 области на България.

Предприятията, които отговарят на условията биха могли да получат до 50 000 лева кредит за оборни средства и инвестиции при по-облекчени условия и по-ниски от пазарните лихви.

На трето място -  работи се за увеличаване на гъвкавостта на останалите инструменти, които вече са на пазара.

Ресурсът в сферата на рисковите инвестиции чрез дялове в стартиращи и иновативни предприятия, който е наличен на пазара, възлиза на 150 млн. лева. Този инструмент е предназначен за подкрепа на компании с потенциала да подпомогнат бързото възстановяване на икономиката след кризата, особено в ключови сфери на иновациите и дигитализацията, както и на инвестиции във високи технологии, като био- и нанотехнологии, нанотехнологии, мехатроника, чисти и информационни технологии,  фармация, финтех, където това може да донесе добавена стойност. С оглед на факта, че стартиращите и бързо-растящите фирми са подложени на предизвикателства, които не са били предвидими досега, усилията на Фонд на фондовете са насочени основно към ускоряване на инвестициите и облекчаване на условията.

Фонд на Фондовете ще продължи, както и до сега, да финансира общини и други проекти насочени към облагородяване на градската среда с ресурс от 418 млн. лева наличен през фондовете за градско развитие. Тази подкрепа в помощ на българските общини за инфраструктурни проекти, спортни съоръжения, културни и туристически обекти, развитието на икономически зони, е ключова за икономиката в момент на криза, предвид липсата на алтернативи за пазарно финансиране. Стремежът е обхвата на този инструмент да бъде разширен с в посока на възможност за оборотно финансиране, включително и към най-засегнатите сектори от кризата като туризъм и транспорт.

*За повече информация, може да посетите сайта на Дружеството – www.fmfib.bg

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.