ПОСТАНОВЛЕНИЕ  70 

от 14 април 2020 година  

за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, във веригите от магазини, представляващи търговски обекти

(Обн. ДВ. бр. 37 от 21 Април 2020г.изм. ДВ. бр. 40 от 5 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр. 54 от 16 юни 2020 г.)

В сила от 21.04.2020 г. и се прилага до 31.12.2020 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

П О С Т А Н О В И:

 

Чл. 1. (1)  (изм., ДВ, бр. 40 от 5 май 2020 г., ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г.) Във веригите от магазини, представляващи търговски обекти за самообслужване за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице, сградите и съоръженията представляват комплексен обект, които разполагат с 10 и повече търговски обекта на територията на страната, задължително се обособяват места, в които се предлагат: мляко и млечни продукти; риба и рибни продукти; прясно месо от едри и дребни преживни животни и яйца, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. Местата за продажба следва да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство.

(2) Освен продуктите по ал. 1, в обособените места за продажба могат да се предлагат и други хранителни продукти, произведени от регионални производители.

(3) Регионални производители са производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект, или на територията на съседна граничеща с нея административна област и които:

  1. са регистрирани съгласно чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители, или
  2. притежават обект за производство, регистриран съгласно чл. 12 от Закона за храните.

За административни области София-град и София-област за съседни се считат областите, граничещи със София-област, както и област Пловдив.

(4) Хранителните продукти по ал. 1 и 2 се закупуват директно от регионалните производители, като от тях не се изискват никакви плащания във връзка с предлагането на продуктите за продажба.

(5) (отм. - ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г.) Заплащането на закупените хранителни продукти по ал. 1 и 2 се извършва до 14 дни от предаването им от регионалните производители на търговеца.

Чл. 2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г.) (1) В търговските обекти по чл. 1, ал. 1 се предлагат мляко и млечни продукти, които са произведени:
1. от 100 % сурово мляко, добито от животни, отглеждани в животновъдни обекти, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност; при производството на кисело мляко е допустимо спазване на изискванията, заложени в утвърдената от производителя технологична документация, относно допълнителните суровини, и
2. в предприятията от група 12, секция IX от Националния електронен регистър на Българската агенция по безопасност на храните на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, при спазване на изискванията за производство.
(2) Изискванията за производство по ал. 1 се прилагат за следните продукти:
1. кисело мляко и йогурт (включително айрян и млечнокисели напитки) с изключение на плодови, ароматизирани с ядки или концентрирани млечнокисели продукти, напитки и млечни десерти;
2. заквасена сметана;
3. пастьоризирано прясно мляко (ниско- и високотемпературно и UHT) с изключение на биосертифицирано UHT;
4. бели саламурени сирена (включително вакуум опаковани);
5. цедено мляко, катък;
6. кашкавал;
7. извара;
8. кефир.
(3) Размерът на заетата площ за излагане на всеки един от продуктите по ал. 2, т. 1 – 8, сумиран с площта за излагане на съответния продукт, произведен от регионални производители, следва да заема не по-малко от 90 на сто от цялата площ за излагане, отредена за този вид продукт в търговски обект по чл. 1, ал. 1.
 
Чл. 3. (нов - ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г.) Заплащането на закупените продукти по чл. 1 и 2 се извършва до 14 дни от предаването им от производителя на търговеца и след представяне и приемане от страна на търговеца на съответната фактура за доставка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  • 1. (изм., ДВ, бр. 40 от 5 май 2020 г.) Постановлението се приема на основание на чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 16а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
  • 2. Търговските обекти по чл. 1, ал. 1 привеждат дейността си в съответствие с настоящото постановление в 14-дневен срок от приемането му.
  • 3. (изм., ДВ, бр. 40 от 5 май 2020 г.) Контролът по изпълнение на постановлението се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните. За неспазване на изискванията на постановлението се налагат санкции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се извършват съгласно чл. 16а, ал. 3 от същия закон
  • 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ и се прилага до 31 декември 2020 г.

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.