Със Заповед № РД-01-217/14.04.2020 г. на здравния министър на територията на с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, се въвеждат строги противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 15.04.2020 г.

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-217/14.04.2020 г., отменена със Заповед № РД-01-242/18.04.2020 г.

 

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана  с разпространението на COVlD-19 на територията на с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора и препоръка на Националния оперативен щаб, № И-3224/14.04.2020, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България

 

Н А Р Е Ж Д А М:

I. (отменена - Заповед № РД-01-242/18.04.2020) Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, считано от 00.00 часа на 15.04.2020 г.:

  1. Забранявам влизането и излизането от с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора на всички лица, пребиваващи на територията на населеното място.
  2. Лицата с постоянен или настоящ адрес в с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, които се намират извън населеното място могат да се приберат по домовете си в срок до 20.00 часа на 15.04.2020 г.
  3. Изключение от забраната по т. 1 се допуска само по отношение на служители на регионалните здравни инспекции, служители на органите на Министерство на вътрешните работи и медицински специалисти от центровете за спешна медицинска помощ или други лечебни заведения, фармацевти и помощник-фармацевти.
  4. Лицата по т. 1 и 2 се считат за поставени под карантина с настоящата заповед за срок от 14 дни. Същите не могат да напускат домовете си, освен за снабдяване с хранителни и лекарствени продукти, услуги на банки или при необходимост от медицинска помощ.
  5. Лицата по т. 1 и 2, които се нуждаят от медицинска помощ се свързват по телефона с общопрактикуващия си лекар или ако нямат такъв с Регионална здравна инспекция- Стара Загора, от където ще получат указания според случая.
  6. Дейност на територията на с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора могат да осъществяват само лечебните заведения и магазините за хранителни стоки при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.
  7. Влизането и излизането на автомобили обслужващи жизнено важни дейности като водоснабдяване, електроснабдяване, снабдяване на хранителните магазини, лечебните заведения, както и оператори на електронна съобщителна мрежа се допуска само през специално създадените пропусквателни пунктове и след разрешение от органите на държавния здравен контрол и областната дирекция на Министерство на вътрешните работи.

II. (отменена - Заповед № РД-01-242/18.04.2020) Заповедта да се съобщи на Регионална здравна инспекция – Стара Загора съответната областна дирекция на Министерство на вътрешните работи и кмета на с. Паничерево за изпълнение и осъществяване на контрол върху изпълнението на разпоредените мерки.

III. (отменена - Заповед № РД-01-242/18.04.2020) Кметът на община Паничерево да оповести по подходящ начин настоящата заповед на всички заинтересовани лица, като обърне внимание на наказателната отговорност по чл. 355 от Наказателния кодекс за неспазване на настоящата заповед.

IV. (отменена - Заповед № РД-01-242/18.04.2020) Мерките по настоящата заповед са в сила до изричната им отмяна или промяна.

2. Заповед № РД-01-242/18.04.2020 г. - На територията на село Паничерево, община Гурково, област Стара Загора да се прилагат всички противоепидемични мерки, разпоредени за територията на Република България.

 

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.