Изисквания за кандидатите за безлихвен кредит, подпомагащ хората, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19

 

Българската банка за развитие обяви обновените условия за кредитиране на физическите лица по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

Лицата на трудов договор трябва:

 • Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са/да са били в неплатен отпуск като следствие от пандемията/извънредната епидемична обстановка;
 • Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди кандидатстването за кредит;
 • Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
 • Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

 

Самоосигуряващите се лица следва:

 

 • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица
 • Да търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през съответното тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
 • Кандидатите трябва да са с декларирани и/или платени осигурителни вноски за период от поне 6 месеца преди кандидатстването си за кредит.

 

Кандидатите, които още не са се завърнали на работа, трябва да декларират, че ще възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

 

Всички кандидати следва да не получават/да не са получавали други възнаграждения за извършваната от тях трудова дейност.

 

Максимално заеманата сума е 4 500 лева, теглена наведнъж или на три транша от по 1500 лева. При първоначално разрешен по-малък размер на кредита той може да се анексира впоследствие с цел достигане на сумата от 4 500 лева.

 

Кредитите са безлихвени (редовният лихвен процент по тях е 0%), като кредитополучателите не дължат такси, комисиони и неустойки. Кандидатите не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на заема.

 

Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

 

Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период на вноски, чийто размер и брой се определят между търговската банка и кредитополучателя.

 

Търговските банки имат право да променят уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата. Всеки гражданин има право на предсрочно погасяване на дълга си, без да дължи такса/комисиони за това.

 

За кредит по програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

 

Необходимо е лицата да представят пред банката-партньор на ББР по програмата:

 

 • Искане за финансиране по одобрен образец (ще бъде предоставено от търговската банка);
 • Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
 • Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се;
 • Данни за работодателя и за сключения трудов договор (изисква се и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад, като е възможно да не бъде при един и същи работодател – тази справка се извършва от търговската банка, не от кредитополучателя);
 • Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица
 • Документи, установяващи над 20% спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първо тримесечие на 2020 г., или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите им през съответното тримесечие на 2019 г.;
 • Декларация от самоосигуряващото се лице, че средствата от кредита ще се използват за негови лични потребности като физическо лице и няма да бъдат използвани за финансирането на търговска дейност;
 • Документ, че лицето е/е било в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 08.03.2020 г. (служебна бележка, заповед от работодателя или друг документ, от който се установява неплатения отпуск и който може да бъде изпратен от работодателя и по електронен път);
 • Декларация, съдържаща следните изявления:

- Декларация на кандидата за временно спряна (изцяло или частично) дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията (част от искането за кредит – попълва се при кандидатстване в търговската банка);

- Декларация, че лицето не получава или не е получавало възнаграждение за своя труд по друго правоотношение (част от искането за кредит – попълва се при кандидатстване в търговската банка);

- Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови прекъснатата дейност – за самоосигуряващите се лица (част от искането за кредит – попълва се при кандидатстване в търговската банка). Кандидатите, които вече са се завърнали на работа, ще трябва да представят документ, че тази дейност е възобновена;

- Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има декларирани/платени осигурителни вноски за период от поне 6 месеца преди кандидатстването за кредит (справката се извършва от търговската банка);

- Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията (част от искането за кредит – попълва се при кандидатстване в търговската банка).

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.