Въпрос 1: Ще продължи ли да се извършва изпитване на проби суровото мляко за целите на самоконтрола, предвид въведеното извънредно положение в страната, във връзка с епидемията от коронавирус?

Отговор: Пробите сурово краве мляко, изпитвани по показателите общ брой микроорганизми, общ брой соматични клетки и инхибитори за целите на официалния контрол, както и за осъществяването на самоконтрол във фермата, следва да продължават да се вземат, съгласно разпоредбите на националното и европейското законодателство. Самоконтролът се изпълнява, съгласно инструкциите, тъй като млякото е суровина, която постъпва в хранителната верига и е задължително осигуряването на необходимите гаранции за безопасността на потребителите. В случаите, в които пробовземачите/органите извършващи официалния контрол влизат във фермите, следва да се спазват всички мерки за биосигурност така, че да се сведе до минимум рискът от разпространение на COVID 19.

Въпрос 2: Какви мерки трябва да се спазват при директна продажба на мляко, чрез млекомат?

Отговор: Епидемията от коронавирус не е основана на хранителни инфекции, следва да се отчете и факта, че млякото претърпява термична обработка. При използване на млекоматите е задължително съблюдаването на всички санитарно-хигиенни мерки определени с разпоредбите на министъра на здравеопазването, като  се обърне внимание на контактни повърхности, които биха били рискови. Бизнес операторите в сферата на храните (включително и доставката на сурово мляко до млекоматите) извършващи производство, съхранение, търговия и транспорт следва да организират дейностите си така, че да се сведе  до минимум рискът от разпространение на COVID 19. За млекоматите се прилагат следните общи изисквания:

- външно почистване и дезинфекция на елементите на млекомата, до които имат достъп  клиентите;

- осигуряване на разстояние между клиентите минимум 2 м;

- задължително присъствие на лице, което да обслужва млекомата;

- да отпадне възможността за използване на  съдове, предоставени от клиента, като се ползват такива са еднократна употреба.

Въпрос 3: Какви мерки в помощ на бранша се предвиждат по повод реализацията на агнетата за празниците?

Отговор: Предвидени са 2 възможности:

  1. С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ от 30.03.2020 г. се отпусна минимална помощ de minimis в размер на 3 500 000 лв. на кланици за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа през 2020 г. Помощта има за цел да подпомогне родните производители да реализират на пазара отгледаните от тях агнета и ярета при въведеното извънредно положение у нас заради пандемията от коронавирус.  Подпомагане ще получат кланиците, които са свързващото звено между земеделските стопани и търговците. Те ще изкупуват живи агнета и ярета от фермерите и ще извършат тяхното клане. Подпомагането е насочено към малките и средни фермери, чиито стада не надхвърлят 500 женски животни. Добитото месо ще се реализира на територията на цялата страна. 
  2. Със Заповед РД№ 11-837/08.04.2020 г. се разрешава клане във фермите само на дребни преживни животни, като добитото от тях месо е предназначено, единствено за лична консумация на купувача. При клането следва да се спазват следните изисквания:

- Фермата следва да е регистрирана, съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

- трябва да разполага с достатъчно покрита площ за всички дейностите свързани с клането;

- Клането се извършва в отделно обособено място, което се състои от най-малко две помещения или от едно помещение, в което ясно са разграничени двете зони: една за ”чисти” и една за ”мръсни” операции.

- Едно и също помещение се използва за няколко етапа на работа (включително за изпразване и изчистване на стомаси и черва), при условие че тези  етапи са последователни и разделени от времеви интервал и след всеки етап се  извършва почистване и дезинфекция.

- Да има създадени условия за разделяне на работното от ежедневното облекло и да се спазват всички хигиенни изисквания и да се използват лични предпазни средства.

- Собственикът на фермата, в която се извършва клане или упълномощено от него лице уведомява Областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира фермата, най-малко 24 часа преди клането.

- Извършва се предкланичен и следкланичен преглед от определения за присъствие лекар, като едновременно с това при клането се спазват и нормите за  хигиена на храните.

- По време на клането във фермите се спазват изискванията за защитата на животните по време на умъртвяване.

Въпрос 4: В случай на заболял от Коронавирус работник във фермата, как ще продължи работният процес?

Отговор: Отчитайки спецификата на животновъдството, непрекъснатия характер на производствения процес както и липсата на достатъчно квалифициран персонал за осъществяване на дейностите по хранене, отглеждане и почистване на животните с разпореждане на министъра на земеделието, храните и горите и на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса собствениците на фермите се задължиха да изготвят План за работа при условия на COVID – 19. В него следва да са описани всички възможни мерки за предпазване на персонала, обслужващ отглежданите животните. В изпълнение на тези индивидуални планове собствениците/ползвателите на животновъдни обекти могат да намалят обслужващия персонал или да го разделят, когато и доколкото позволява дейността им с цел намаляване на риска. Необходимо е да осъществяват постоянен контрол на здравословното състояние на персонала, осигурявайки маски, ръкавици, дезинфектанти и др. В допълнение към това посещението във фермите от ветеринарни лекари, осеменители, лицата изкупуващи сурово мляко трябва така да се организира, че да се сведе до минимум риска от разпространение на COVID 19 при спазване на мерки за биосигурност. В заключение фермерите следва да предприемат действия за ограничаване достъпа лица, нямащи отношение към отглеждането на животните.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.