Въпрос: Какви мерки трябва да се спазват на фермерските пазари за суровини и храни от животински произход предназначени за директни доставки до краен потребител в условията на обявено извънредно положение в страната?

Отговор: Въведеното извънредно положение само по себе си е изпитание, което изисква прилагане на нова организация на ежедневната дейност на фермерските пазари. Затрудняването на дейността им се отразява неблагоприятно и предизвиква финансови затруднения не само за стопаните произвели бутикови, близки до традиционния български вкус продукти, но и лишава потребителите от автентични, търсени и необходими в ежедневието яйца, пчелен мед, млечни и месни продукти.

В тази връзка по препоръка от страна на Министерство на земеделието, храните и горите, всяка община предварително оценява с индивидуален подход наличните пазари, като отчита тяхното разположение, капацитет и брой на участващите производители. Тази оценка на месно ниво е важна с цел въвеждането на мерки свързани с опазване здравето на всички участници във веригата от продавач до купувач.

За избор на най - подходящ подход се прилагат следните добри европейски практики, а именно:

-              разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките за биосигурност;

-             въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;

-              наличие на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;

-              предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;

-              спазване на дистанция от минимум 2 м;

-              ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;

-             осигуряване и на онлайн продажби и включване на доброволци за доставки по домовете на малки количества суровини и храни.

Всички гореописани възможности за реализация на продукцията от животински произход следва да бъдат съгласувани с областните щабове за борба с коронавируса. Опазване здравето и живота на населението е водеща цел и задача, като те вървят успоредно с необходимостта от осигуряване на населението с хранителни продукти в условия на извънредно положение и предотвратяването на допълнителни негативни икономически ефекти.

Въпрос: Ще продължи ли да се извършва изпитване на проби суровото мляко за целите на самоконтрола, предвид въведеното извънредно положение в страната, във връзка с епидемията от коронавирус?

Отговор: Пробите сурово краве мляко, изпитвани по показателите общ брой микроорганизми, общ брой соматични клетки и инхибитори за целите на официалния контрол, както и за осъществяването на самоконтрол във фермата, следва да продължават да се вземат, съгласно разпоредбите на националното и европейското законодателство. Самоконтролът се изпълнява, съгласно инструкциите, тъй като млякото е суровина, която постъпва в хранителната верига и е задължително осигуряването на необходимите гаранции за безопасността на потребителите. В случаите, в които пробовземачите/органите извършващи официалния контрол влизат във фермите, следва да се спазват всички мерки за биосигурност така, че да се сведе до минимум рискът от разпространение на COVID 19.

Въпрос: Какви мерки трябва да се спазват при директна продажба на мляко, чрез млекомат?

Отговор: Епидемията от коронавирус не е основана на хранителни инфекции, следва да се отчете и факта, че млякото претърпява термична обработка. При използване на млекоматите е задължително съблюдаването на всички санитарно-хигиенни мерки определени с разпоредбите на министъра на здравеопазването, като  се обърне внимание на контактни повърхности, които биха били рискови. Бизнес операторите в сферата на храните (включително и доставката на сурово мляко до млекоматите) извършващи производство, съхранение, търговия и транспорт следва да организират дейностите си така, че да се сведе  до минимум рискът от разпространение на COVID 19. За млекоматите се прилагат следните общи изисквания:

- външно почистване и дезинфекция на елементите на млекомата, до които имат достъп  клиентите;

- осигуряване на разстояние между клиентите минимум 2 м;

- задължително присъствие на лице, което да обслужва млекомата;

- да отпадне възможността за използване на  съдове, предоставени от клиента, като се ползват такива са еднократна употреба.

Въпрос: В случай на заболял от Коронавирус работник във фермата, как ще продължи работният процес?

Отговор: Отчитайки спецификата на животновъдството, непрекъснатия характер на производствения процес както и липсата на достатъчно квалифициран персонал за осъществяване на дейностите по хранене, отглеждане и почистване на животните с разпореждане на министъра на земеделието, храните и горите и на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса собствениците на фермите се задължиха да изготвят План за работа при условия на COVID – 19. В него следва да са описани всички възможни мерки за предпазване на персонала, обслужващ отглежданите животните. В изпълнение на тези индивидуални планове собствениците/ползвателите на животновъдни обекти могат да намалят обслужващия персонал или да го разделят, когато и доколкото позволява дейността им с цел намаляване на риска. Необходимо е да осъществяват постоянен контрол на здравословното състояние на персонала, осигурявайки маски, ръкавици, дезинфектанти и др. В допълнение към това посещението във фермите от ветеринарни лекари, осеменители, лицата изкупуващи сурово мляко трябва така да се организира, че да се сведе до минимум риска от разпространение на COVID 19 при спазване на мерки за биосигурност. В заключение фермерите следва да предприемат действия за ограничаване достъпа лица, нямащи отношение към отглеждането на животните.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.