З А П О В Е Д 

№ РД-01-224 /16.04.2020 г., изм. със Заповед № РД-01-226/21.04.2020 г.  

 

 

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана  с разпространението на COVlD-19 на територията на София град и препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на София град, считано от 17.04.2020 г. до второ нареждане.

1. Забранявам влизането и излизането от територията на София град на всички автомобили. Изключение се допуска само за:

  • Товарни автомобили, извършващи транспортни услуги, като необходимостта от пътуването се доказва със съответните транспортни документи.
  • Превозни средства със специален режим на движение, в т.ч и автомобилите на Регионалните здравни инспекции.
  • Автомобили превозващи медицински лица, отиващи на работа.
  • Автомобили превозващи хора, които се нуждаят от лечение, като в декларацията на пътуващите се посочва лечебното заведение, в което отиват.
  • Автомобили обслужващи неотложни ремонтни  и/или аварийни дейности: водоснабдяване, електроснабдяване, топлоснабдяване, снабдяване на хранителните магазини, аптеките и лечебните заведения.
  • Доставчици на платежни услуги и оператори на електронни съобщителни мрежи.
  • Служебни автомобили и автобуси, превозващи работници до и от местоработата им, в т.ч и обслужващи стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, когато това налага влизането или излизането от територията на град София. В декларацията на пътуващите се посочва работното място и телефона на работодателя.

2. (изм. - Заповед №РД-01-226/21.04.2020 г.) За гражданите, които отиват и се връщат от работа с личен автомобил се допуска влизане и излизане от територията на град София, като в декларацията на пътуващите се посочва работното място и телефона на работодателя. 

II. Заповедта да се съобщи на Регионална здравна инспекция – София град, съответната областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, кмета на Столична община за изпълнение и осъществяване на контрол върху изпълнението на разпоредените мерки.

 

 

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.