З А П О В Е Д

№ РД-01-225/20.04.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г.

На основание чл. 63, ал.1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

Н А Р Е Ж Д А М

1. Считано от 21.04.2020 г. частично отменям т. 7 от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.

2. Остава в сила ограничението за преустановяване на дейността по присаждане на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

3. (изм. - Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г.) Възстановяват се всички задължителни планови имунизации и реимунизации и препоръчителни имунизации по национални програми, както и профилактичните прегледи при лица до 18 годишна възраст, при спазване на следните мерки:

а) Приоритетно се извършват основните задължителни имунизации пред задължителните реимунизации и имунизациите по национални програми;

б) Приоритетно се извършват задължителните реимунизации при деца до 2 годишна възраст пред задължителни реимунизации при деца на и над 6 годишна възраст;

в) Дните вторник и четвъртък се определят за дни за провеждане на задължителни планови имунизации и реимунизации и имунизации по национални програми, както и на профилактични прегледи при лица до 18 годишна възраст; При необходимост тези дейности може да се извършват и в други дни.  Всеки обшопрактикуващ лекар определя график за извършване на дейностите по буква ”в” във вторник и/или в четвъртък съобразно структурата на практиката.Графиците за дейности по буква „в” се изготвят предварително.  Ръководителят/управителят на лечебното заведение на чиято територия се намират лечебните заведения изпълнители на дейностите по буква „в” организира достъпа по начин непозволяващ смесване на различните  потоци пациенти.

г) В часовете за дейности по буква „в“ общопрактикуващите лекари не обслужват други  пациенти от пациентските им листи. При необходимост от медицинска помощ тези пациенти се консултират по телефона и/или им се определя час и дата за посещение,   или се насочват към център за спешна медицинска помощ;

д) При липса на деца, подлежащи на задължителни имунизации или реимунизации ,  препоръчителни имунизации по национални програми, и/или профилактични прегледи,  в дните по буква „в“ общопрактикуващите лекари могат да  обслужват и други  лица от пациентската им листа;

Часовете за дейности по буква „в” трябва да са отделени от часовете за обслужване на други пациенти с минимум 1 час, в който да се извърши подготовката на помещенията за прием.

е) Провеждането на профилактичен преглед и/или имунизация се извършва само след предварително записан час, с цел предотвратяване струпването на пациенти пред лекарските кабинети. Не се допуска събирането на повече от двама родители/настойници и техните деца. Трябва да се спазва физическа дистанция от 1,5 метра между родители/настойници и деца от различни семейства и да се носят защитни маски за лице.

ж) Препоръчително е дейностите по буква „в“ да се извършват в кабинетите на общопрактикуващите лекари без използването на общи помещения с други лекари, като манипулационни, детски консултации и други;

з) Извършването на прегледи и манипулации в общи помещения се допуска само при предварително създаден график за ползване, с цел недопускане смесване на потоците от родители/настойници и деца, обслужвани от различни лекари и при задължително почистване и дезинфекциране на използвани мебели и оборудване, като кушетки, медицински метър, теглилки и други след всеки пациент.

4. Възстановява се дейността на женските консултации като посещение при акушер-гинеколог се извършва след предварително записан час с цел предотвратяване струпването на пациенти пред лекарските кабинети. Не се допуска струпването на повече от двама пациента пред лекарски кабинет като се спазва физическа дистанция от 1,5 метра и носенето на лицеви маски.

5.(изм. - Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г.) Възстановява се поетапно приема и провеждането на планова лечебна и оперативна дейност, като първоначално се приемат най-належащите случаи, при спазване на следните мерки:

а)    Необходимите медицински прегледи и консултации предшестващи/съпътстващи хоспитализацията се извършват след предварително записан час, с цел предотвратяване струпването на пациенти пред лекарските кабинети на диагностично-консултативния блок на лечебното заведение. Не се допуска събирането на повече от двама пациента пред лекарски кабинет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра и носене на защитни маски за лице;

б) Засилване на триажа при планов прием на пациенти с насоченост към COVID-19 с цел недопускане разпространението на вътреболнични инфекции/инфекции, свързани с медицинското обслужване в лечебното заведение;

в) При поява на минимални симптоми за COVID-19 при вече хоспитализирани пациенти, същите се изолират в лечебното заведение и подлежат на лабораторно изследване. Пациенти с потвърден COVID-19 и по преценка на лекуващия лекар, се изолират или се хоспитализират в лечебно заведение по Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г., като се информира съответната регионална здравна инспекция.

6. (изм. - Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г.) При откриване на лице със съмнение за COVID-19 при провеждане на дейности по т. 3, 4 и 5, лечебните заведения в зависимост от клиничната картина и придружаващите заболявания незабавно предприемат необходимите действия по изолация в лечебното заведение, изолация в домашни условия или по хоспитализация в лечебно заведение по Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г., като информират съответната регионална здравна инспекция, а в случаите по т. 4 и 5 и общопрактикуващия лекар на лицето.

6а. (нова - Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г.) Лечебните заведения стриктно спазват мерките за превенция и контрол на инфекциите в лечебното заведение във връзка с COVID-19 и в съответствие с Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции по отношение използването на стандартни и допълнителни предпазни средства (хигиена на ръцете, използване на лични предпазни средства, почистване, дезинфекция и стерилизация на оборудване, бельо и околна среда, управление на болничните отпадъци и безопасна употреба на остри предмети), като лечебните заведения по т. 5 допълнително осигуряват разстояние между пациенти в една стая от минимум 1,5 метра.

7. Заповедта е в сила до изричната й отмяна.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на директорите на регионалните здравни инспекции.

Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции и на съответните лечебните заведения за сведение и изпълнение.

 

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.