Р Е Ш Е Н И Е   257 

от     14 април     2020 година, изм. с Решение № 408 на МС от 19 юни 2020 г. и Решение № 506 на МС от 2021 г. 

за одобряване на Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 и за възлагане изпълнението й на „Българска банка за развитие“ АД

 

На основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация във връзка с Решението за обявяване на извънредно положение на Народното събрание от 13 март
2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.) и в изпълнение на чл. 1, ал. 2 и 3 от Постановление № 52 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество (ДВ, бр. 30 от 2020 г.) и т. 5 и 6 от Решение № 215 на Министерския съвет от 2020 г. за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Българска банка за развитие“ АД - гр. София

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява изменението на Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 съгласно приложението.
  2. (изм. с Решение  № 506 на МС от 2021 г.) Възлага на „Българска банка за развитие“ ЕАД да гарантира безусловно всички кредити, които търговските банки отпускат при спазване на условията на Програмата съгласно приложението, независимо дали договорите за кредит или допълнителните споразумения към тях са сключени преди актуализация на финансовите споразумения между „Българска банка за развитие“ АД и търговските банки в съответствие с измененията в програмата.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

 

 

Приложение (изм. с Решение № 408 от 19 юни 2020 г. и Решение  № 506 от 2021 г.)

 

 

ПРОГРАМА

за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19

 

1.

Предназначение на Програмата

 

 

Настоящият документ урежда рамковите правила за:

 

- Условията и реда за финансиране на отговарящи на определени условия физически лица, лишени от възможността да полагат труд  поради пандемията от CoVid-19 (Пандемията), респективно от  oбявeнoто c рeшeниe нa Нaрoднoтo cъбрaниe oт 13 мaрт 2020 г. извънрeднoтo пoлoжeниe (Извънредното положение)/ обявената с Решение № 325 на Министерския съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка (Извънредната епидемична обстановка)/  и въвеждането, на произтичащи от Закона за здравето основания, на временни противоепидемични мерки на територията на Република България или на част от нея с акт на орган на централната или местната власт, в изпълнение на които мерки се ограничава стопанската дейност в сектори на икономиката (Ограничителни противоепидемични мерки);

- Механизмът, условията и реда за кредитирането на правоимащите физически лица (Правоимащите лица), чрез финансовата подкрепа на Българска банка за развитие (ББР), оказана като кризисна мярка за защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение лица в условия на Пандемия, респективно Извънредно положение/ Извънредна епидемична обстановка/Ограничителни противоепидемични мерки

2.

Цел на Програмата и условия за допустимост

Целта на Програмата е да се подпомогнат физическите лица, засегнати от икономическите последствия от Пандемията и последвалите я Извънредно положение / Извънредна епидемична обстановка / Ограничителни противоепидемични мерки, за които лица е достатъчно да отговарят на следните условия:

Относно лицата на трудов договор:

(а) При липса на друга причина, освен Пандемията, респективно Извънредното положение/Извънредната епидемична обстановка/ Ограничителни противоепидемични мерки, лицето преустановява полагането на възмезден труд за своя работодател и е/ е било в неплатен отпуск;

(б) Лицето има общо поне 3 (три) месеца трудово правоотношение в периода между  01.01.2020 г. включително и датата на кандидатстването му за кредит.

(в) Към датата на кандидатстването на кредит за Правоимащото лице на трудов договор са декларирани и/или платени осигурителните вноски, дължими за периода на трудовото правоотношение по б. „б“, след 01.01.2020 г. включително.

Относно самоосигуряващите се лица:

Като последица от Пандемията, респективно Извънредно положение/ Извънредна епидемична обстановка/Ограничителни противоепидемични мерки:

(а) Лицето е прекъснало дейността, която извършва като самоосигуряващо се лице;или

(б) Лицето търпи поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г. или на 2021 г., но в срока на действие на Програмата, сравнено с доходите му през съответно, избрано от него тримесечие от 2019 г. или от 2020 г.

(в) Към датата на кандидатстването за кредит, за самоосигуряващото се лице са декларирани и/или платени осигурителните вноски, дължими за периода след 01.01.2020 г. включително, в който е осъществявало дейност;

Относно всички Правоимащи лица:

(а) Лицето ще възобнови/ е възобновило упражняването на дейност, респективно се е върнало на работа/продължило е да работи, след прекратяване на неплатения отпуск.

3.

Основополагащи  принципи на Програмата  

 

1.   Съдействие от работодателите при документалното обезпечаване на исканията за кредитиране на Правоимащите лица и полагане на възможните усилия за възстановяване на работния процес спрямо тези лица след края на Пандемията, респективно Извънредното положение/Извънредната епидемична обстановка / Ограничителните противоепидемични мерки

2.   Участие на търговските банки (ТБ) в кредитирането на Правоимащите лица, включително чрез делегиране на дейности на финансови институции - дъщерни дружества, при спазване на сключените с ББР финансови споразумения за приложението на Програмата;

3.   С оглед избягване на косвено прехвърляне на държавна помощ към ТБ, които участват по Програмата, на същите няма да бъде предоставено необосновано предимство по Програмата, с изключение на премията за съ-управление, която се определя в сключваните с банките финансови споразумения.

4.   Създаване на оптимални условия за равен достъп на Правоимащите лица до целевото кредитиране по Програмата, чрез търговските банки, които сключат финансови споразумения с ББР;

5.   Сътрудничество между държавата, ББР и нейните контрагенти по Програмата;

6.   Стриктно спазване на правилото, че чрез Програмата се въвежда антикризисна мярка, адресираща личните потребности на Правоимащите като физически лица, а не като „предприятия“, тъй като Правоимащите лица нямат право да използват финансирането за целите на своята стопанска дейност.

4.

Финансова рамка на Програмата

 

Изпълнението на Програмата е финансово обезпечено с до 300 млн. лева, включващи дължимите на търговските банки премии за съ-управление на Програмата и определени разходи за събиране.

Програмата се възлага на ББР за изпълнение на основание на акт на Министерски съвет на Република България.

ББР поема гаранционен ангажимент по отношение на главниците по предоставени по Програмата кредити като:

Всяко Правоимащо лице има право да заеме общо до   6 900 лева, чрез сключването на договор/и за кредит с една единствена търговска банка. По изключение, ако към датата на кандидатстването гаранционния лимит за финансиране на банката-кредитодател е изчерпан, а лицето не е получило кредит в максималния му размер от 6 900 лева, то може да кандидатства за разликата до пълния размер пред друга търговска банка – партньор по Програмата.

Сумата може да се усвоява и на траншове, в съответствие с определеното в договора за кредит с Правоимащото лице.

При първоначално разрешен по-малък размер на кредита, той може да се анексира в последствие/да се сключи нов договор за кредит с  цел достигане  до 6 900 лева.

Редовният лихвен процент по кредитите  е 0 (нула).

Във връзка с обслужването на кредитите не се дължат такси комисиони и неустойки.

Правоимащите лица не осигуряват обезпечения, като условие за отпускането на  кредитите.

Кредитите са с максимален срок на издължаване до 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период, на вноски, чийто размер и брой се определят между ТБ и Правоимащото лице.

Търговските банки имат право да променят уговорения с Правоимащото лице погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по Програмата.

Правоимащото лице има право на предсрочно погасяване на дълга без да дължи такса/комисиона за това.

За кредит по Програмата може да се кандидатства до 31 август 2021 г., или до изчерпване на гаранционните лимити за финансиране от страна на банките партньори по Програмата, което от двете настъпи по-рано. Кредитите се отпускат по ред, определен в Програмата и във финансовите споразумения с ТБ, които трябва да съдържат ясни инструкции и задължения на банките относно процеса по изпълнение на програмата.

ББР плаща на ТБ премия за съ-управление на Програмата, която се определя в сключваните с банките финансови споразумения.

5.

Предмет на финансовото споразумение

Кредитите се предоставят от ТБ с техен ресурс.

Договорите за кредит с Правоимащите лица съдържат специално приложение с информация за Програмата, ролята и правата на ББР във връзка с  предоставянето на кредита.

Срещу всеки, предоставен/ одобрен от ТБ кредит, ББР потвърждава на ТБ, че го включва в предварително издадена за това, на основание на сключеното финансово споразумение, портфейлна гаранция, в която е заложен максимален гаранционен лимит.

На основание на това включване в портфейлната гаранция, ТБ има право да получи от ББР неиздължената сума по кредита, в случай, че са налице посочените по-долу предпоставки:

(а) Предоставеният на Правоимащото лице кредит е обявен за изискуем;

и

(б) Правоимащото лице не се е отзовало с погасяване на дълга в допълнително даден му от ТБ едномесечен срок за доброволно изпълнение

и

(в) Вземането на ТБ е признато със заповед за изпълнение и изпълнителен лист или с изпълнителен лист, издаден по влязло в сила съдебно решение.

Плащането по гаранцията става след нотификация до ББР, от страна на ТБ по образец - приложение към финансовото споразумение и след проверка за наличието на гаранционно покритие спрямо кредита (т.е., че кредитът е включен в портфейлната гаранция и е с посочения в искането за плащане размер).

6.

Рамков механизъм за отпускане и управление на кредитите

 

1.   На сайтовете на ББР и на ТБ се оповестява информация за банките партньори по Програмата;

2.   Правоимащите лица кандидатстват в избрана от тях ТБ-партньор, като подават искане за финансиране по одобрен образец;

3.   Правоимащите лица прилагат всички документи, от които се установява, че отговарят на условията за допустимост за кредитиране по Програмата (което е приложимо), а именно:

-      Валиден документ за самоличност - л.к. или паспорт;

-      Данни за работодателя, за сключения трудов договор;

-      Документ от работодателя – служебна бележка или заповед, с който се установява неплатения отпуск;

-      Документ за регистрация/лиценз на самоосигуряващото се лице, ако и което е приложимо;

-      „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ по образец на НАП, чрез която се декларира временното прекъсване на дейността на самоосигуряващото се лице;

-      Документи, установяващи над 20 % спад в доходите на самоосигуряващите се лица за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г. или на 2021 г., но в срока на действие на Програмата, сравнено с доходите му през съответно, избрано от него тримесечие на 2019 г. или 2020 г.

       Самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация и земеделските производители доказват спада в доходите си като представят заверени копия на издадените от тях, (което е приложимо): счетоводни или други документи  и/или данъчни декларации и други документи, с които се установява спад в доходите на лицето за съответния период, включително и декларация по образец на ББР, че представените данни и документи са изчерпателни по отношение на наличието на спад в доходите. При неприложимост на посочените в предходното изречение документи, е достатъчно лицето да представи декларация по образец на ББР, че търпи спад в доходите над 20% в обследваните периоди.

-      Други документи, ако е необходимо за положителния резултат от кандидатстването;

-      Искане за кредит по образец на ББР, в което се описва размера на кредита, исканите гратисен период и погасителен план. В искането ще има информация, изискваща предварителното знание и съгласие на Правоимащото лице относно: обработка на личните му данни от ББР, основанието за получаването на кредита, като антикризисна мярка, съгласие за оказване на всякакво съдействие на ББР, в това число задължение да възстанови на ББР платеното от нея във връзка с кредита в указан от ББР срок, съгласие данните му да се публикуват във водения от ББР Регистър " и др.;  

-      Предвижда се с искането за кредит по Програмата да се даде декларация, съдържаща следните изявления: 

Ø Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица;

Ø Декларация за самоосигуряващото се лице, че средствата от Кредита ще се използват за негови лични потребности като физическо лице и няма да бъдат използвани за финансирането на стопанска/ търговска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната форма, под която се извършва дейността;

Ø Декларация, че лицето е /е било в неплатен отпуск, в следствие на Пандемията, респективно в следствие на Извънредното положение/Извънредната епидемична обстановка /Ограничителните противоепидемични мерки;

Ø Декларация от Правоимащото лице за временно спряна (изцяло или частично) дейност на работодателя му, което е последица от Пандемията, респективно Извънредното положение/ Извънредната епидемична обстановка/Ограничителните противоепидемични мерки /;

Ø Декларация за връщане на работа/за намеренията на лицето да се върне на работа/да възобнови прекъснатата дейност - за самоосигуряващите се лица, или документ, от който се установява, че тази дейност е възобновена;

Ø Декларация, че към датата на кандидатстването за кредит, за самоосигуряващото се лице са декларирани и/или платени осигурителните вноски, дължими за периода след 01.01.2020 г. включително,в който е осъществявало дейност;

Ø Декларация от лицето, че знае, че за неверни данни, както и за предоставяне на неверни сведения с цел получаване на кредит носи наказателна отговорност, а също и административно наказателна отговорност, ако невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък;

3а. Търговските банки служебно изискват и заплащат справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение на лицето за  за обследвания период.

 

3б. Когато се кандидатства за увеличение на кредит, включително при условията на кандидатстване по изключение в друга търговска банка, поради изчерпан гаранционен лимит на първата банка - кредитодател, освен Искането за кредит по образец се предоставя единствено:

-      Документ от работодателя за неплатен отпуск - за лицата на трудов договор, които след първоначалното си връщане на работа отново са в неплатен отпуск;

-      Документ - подадена декларация по образец на НАП за ново прекъсване на дейност - от самоосигуряващите се лица.

В останалите случаи, включително когато кредитът е получен поради спад в доходите, вече установени обстоятелства не се обследват отново, а при кандидатстване по изключение в друга търговска банка, поради изчерпан гаранционен лимит на първата банка - кредитодател, Правоимащото лице предоставя копие от договора за кредит по Програмата.   

4.   Документите се одобряват от ТБ, след което веднъж дневно, или с друга честота, в ББР се изпраща нотификация за всеки одобрен кредит с Правоимащо лице. ББР създава специален регистър за администриране на кредитите по Програмата;

5.   След получаването на информацията по т. 4 ББР включва кредитите в издадената портфейлна гаранция и уведомява за това ТБ;

6.   ТБ актуализира периодично гаранционния ангажимент на ББР чрез справка по образец;

7.   ББР възстановява на ТБ разходи по събиране на станалите изискуеми в цялост вземания по кредити, включващи разходи платими към съдилищата във връзка със заповедните производства, такси платими на съдебни изпълнители за образуване и водене на изпълнително дело:

а) за не повече от 10% от размера на всяко одобрено финансиране

или

б) за не повече от 10 % от Гарантирания портфейл на всяка търговска банка, съгласно подписаните Финансови споразумения.

8.   Търговските банки следва да предприемат действия по обявяване на предсрочна изискуемост, в срок до 100 дни от допускане на просрочие на периодична вноска.

9.   Търговските банки следва да подадат документи за  издаването на заповед за изпълнение/ да предявят иска за вземанията си по кредита не по-късно от изтичането на 60 дни от предсрочната изискуемост или от крайния падеж на кредита.

10. Всяка търговска банка има право на самостоятелна преценка по отношение на Правоимащите лица, като може да одобри и по-малък от искания размер на кредит, но не по-малко от   2 600 лева.

11. Всяка търговска банка може да откаже финансиране на кредита, ако с предоставянето му ще наруши императивна правна норма или са налице предпоставки, водещи до основателно предположение у Банката, че се касае за извършване на престъпление.

12. „Българска банка за развитие“ ЕАД гарантира безусловно всички кредити, които търговските банки отпускат при спазване на условията на Програмата, независимо дали договорите за кредит или допълнителните споразумения към тях са сключени преди актуализация на финансовите споразумения между „Българска банка за развитие“ ЕАД и търговските банки в съответствие с измененията в Програмата.

 

 

7.

Максимален размер на очакваните загуби по Програмата

 

100%

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.