Р Е Ш Е Н И Е   159

от     8 март     2020 година

за предприемане на мерки във връзка със заболяването COVID-19, изм. и доп. с Решение № 189 на Министерския съвет от 20 март 2020 г., изм. и доп. с  Решение № 204 на Министерския съвет от 26 март 2020 г., Решение № 274 на Министерския съвет от 23 април 2020 г., Решение № 331 на Министерския съвет от 14 май 2020 г.

 

На основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и във връзка с необходимостта от предотвратяване на епидемична ситуация със заболяването COVID-19 и предложенията на Националния оперативен щаб с цел координиране, организиране на действията на компетентните държавни органи във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19

 МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

  1. Министърът на здравеопазването на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето да издаде заповед за преминаване към карантинен режим на работа в болничните заведения с пациенти с установено наличие на заболяването COVID-19, като заведенията приемат нови пациенти само при необходимост от спешна хирургическа помощ и спешни случаи на сърдечно-съдови и неврологични заболявания.
  2. Министърът на здравеопазването чрез главния държавен здравен инспектор да осигурява информация за всички болнични заведения в страната относно нови клинични протоколи за лечение и диагностика на заболяването COVID-19.
  3. Министерството на здравеопазването да обезпечи доставянето на медицински предпазни средства на държавните лечебни заведения за болнична помощ в областите Габрово и Плевен и да координира и създаде организация за осигуряване на допълнителни болнични легла за лечение на COVID-19 на територията на цялата страна при необходимост.
  4. Одобрява проект на договор с USHAŞ International Health Services Inc., Република Турция, за доставка на медицински изделия и възлага на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Турция да сключи договора от името на Министерството на здравеопазването на Република България.
  5. (изм. и доп. - Решение№ 189 на Министерския съвет от 2020 г., Решение № 204 на Министерския съвет от 2020 г., Решение№274 на Министерския съвет от 2020 г., Решение №331 на Министерския съвет от 2020 г.) Определя министъра на здравеопазването за компетентен орган, който да разрешава износа при условията и по реда, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/568 на Комисията от 23 април 2020 г. за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ (ОВ, L 129/7 от 24 април 2020 г.).
  6. Министърът на здравеопазването на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето да издаде заповед за:

а) преустановяване на присъствените форми на учебни занятия и извънкласните занимания в училищата, университетите и другите обучителни институции и организации в областите Габрово и Плевен;

б) преустановяване на културни събития и мероприятия на закрито и масови културни събития и мероприятия на територията на страната;

в) преустановяване на всички масови спортни мероприятия в областите Габрово и Плевен;

г) провеждане на спортни мероприятия в останалите области само при закрити врати (без публика).

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.