З А П О В Е Д

№ РД-01-246/30.04.2020 г.

                                                                 

На основание чл. 36 от Договора за функциониране на Европейския съюз, чл. 10 от Регламент (ЕС) 2015/479 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно общите правила за износ, чл. 16, ал. 1 и чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс  и писма с вх. № в МЗ 12-01-19/ 01.04.2020 г. и № 12-01-19/03.04.2020 г. от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Забранявам износа на следните лекарствени продукти, получили разрешение за употреба по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Съюза за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата:

РУ № (на ЕС)

Международно непатентно наименование (INN)

Търговско наименование

Лекарствена форма

Количество на активното лекарствено вещество

Окончателна опаковка

Съдържание (концентрация); (където е приложимо)

EU/1/96/007/023

Insulin lispro

Humalog

Инжекционен разтвор

100 U/ml-3 ml

10 патрона

3 ml (3,5 mg/ml)

EU/1/96/007/024

Insulin lispro

Humalog Mix25

Инжекционна суспензия

100 U/ml

10 патрона

3 ml (3,5 mg/ml)

EU/1/96/007/025

Insulin lispro

Humalog Mix50

Инжекционна суспензия

100 U/ml

10 патрона

3 ml (3,5 mg/ml)

EU/1/96/007/032

Insulin lispro

Humalog KwikPen

Инжекционен разтвор

100 U/ml-3 ml

10 (2 x 5) предварително напълнени писалки (групова опаковка)

3 ml (3,5 mg/ml)

EU/1/96/007/034

Insulin lispro

Humalog Mix25 KwikPen

Инжекционна суспензия

100 U/ml-3 ml

10 (2 x 5) предварително напълнени писалки (групова опаковка)

3 ml (3,5 mg/ml)

EU/1/96/007/036

Insulin lispro

Humalog Mix50 KwikPen

Инжекционна суспензия

100 U/ml-3 ml

10 (2 x 5) предварително напълнени писалки (групова опаковка)

3 ml (3,5 mg/ml)

EU/1/96/007/042

Insulin lispro

Humalog KwikPen

Инжекционен разтвор

200 U/ml-3 ml

10 (2 x 5) предварително напълнени писалки (групова опаковка)

3 ml (6,9 mg/ml)

EU/1/14/957/002

Ramucirumab

CYRAMZA

Концентрат за инфузионен разтвор

10 mg/ml-10 ml

2 флакона x 10 ml

 

EU/1/08/479/002

Olanzapine

Zypadhera

Прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

300 mg

1 флакон + 1 флакон + 1 спринцовка с предварително прикрепена обезопасена игла + 3 обезопасени игли

прах: 300 mg; разтворител 3 ml

EU/1/08/479/003

Olanzapine

Zypadhera

Прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

405 mg

1 флакон + 1 флакон + 1 спринцовка с предварително прикрепена обезопасена игла + 3 обезопасени игли

прах: 405 mg; разтворител 3 ml

EU/1/14/956/008

Dulaglutide

Trulicity

Инжекционен разтвор

1,5 mg

12-писалки в обща опаковка от 3 опаковки по 4 писалки

 

EU/1/18/1307/016

Abemaciclib

Verzenios

Филмирана таблетка

50 mg

42 таблетки

 

EU/1/18/1307/018

Abemaciclib

Verzenios

Филмирана таблетка

100 mg

42 таблетки

 

EU/1/18/1307/020

Abemaciclib

Verzenios

Филмирана таблетка

150 mg

42 таблетки

 

 

II. Забранявам износа на следните лекарствени продукти, получили разрешение за употреба по чл. 26, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина:

 

Разрешение за употреба №

Рег. №

Наименование на лекарствения продукт/лекарствена форма и количество активно вещество в окончателна опаковка

II-6665/18.01.2010

20040450

Spiritus Salicylicus Galen-Pharma 1 %;Cutaneous solution; 1 g/100 ml Salicylic acid

II-6664/18.01.2010

20040451

Spiritus Salicylicus Galen-Pharma 2 %; Cutaneous solution; 2 g/100 ml Salicylic acid

II-6669/18.01.2010

20040571

Spiritus Lavandulae Galen-Pharma 1%; Cutaneous solution; 1 ml/100 ml Lavender oil (Lavandulae aetheroleum)

II-14234/02.08.2011

20040578

Spiritus Camphoratus Galen-Pharma; Cutaneous solution; 10 g/100 g Camphora, racemic

II-6668/18.01.2010

20040514

Spiritus Mentholi Galen-Pharma 1 %; 1 g/100 ml Levomenthol

II-10753/15.09.2010

20040516

Spiritus aethylicus Galen-Pharma 90 %; Cutaneous solution; 93.4/100 ml, 934/1000 ml;

II-10751/15.09.2010

20040515

Spiritus aethylicus Galen-Pharma 70 %; Cutaneous solution; 70 %; 73/100 ml; 730/1000 ml;

II-10752/15.09.2010

20040517

Spiritus aethylicus Galen-Pharma 95 %; 98.2/100 ml, 982/1000 ml;

II-16889/28.02.2012

20060509

Spiritus Camphoratus Kupro 10 %; Cutaneous solution; 10 % Camphor, racemic

II-27033/15.09.2014

20090331

Spiritus Lavandulae Kupro 1 %; Cutaneous solution; 1 % Lavandulae aetheroleum

II-27813/04.12.2014

20090474

Spiritus Mentholi Kupro 1 %; Cutaneous solution; 1 g Levomenthol-100 ml

II-4160/05.02.2009

20030742

Spiritus salicylicus Kupro 2 %; Cutaneous solution; 2 g/100 ml Salicylic acid

II-4159/05.02.2009

20030741

Spiritus salicylicus Kupro 1 %; Cutaneous solution; 1 g/100 ml Salicylic acid

II-14232/02.08.2011

20060393

Spiritus aethylicus Kupro 90% v/v; Cutaneous solution; 93.4/100 ml; 934/1000 ml Ethanol; 

II-14231/02.08.2011

20060392

Spiritus aethylicus Kupro 70 % v/v; Cutaneous solution; 72.7 /100 ml; 727/1000 ml Ethanol

II-14233/02.08.2011

20060394

Spiritus aethylicus Kupro 95 % v/v; Cutaneous solution; 98.96/100 ml; 989,6/1000 ml Ethanol;

II-6648/14.01.2010

20000392

Spiritus Aethylicus Chemax Pharma 95 % v/v; Cutaneous solution; 95 ml Ethanol in 100 ml;

II-6647/14.01.2010

20000393

Spiritus Aethylicus Chemax Pharma 90 % v/v; Cutaneous solution; 90 ml Ethanol in 100 ml;

II-6646/14.01.2010

9900357

Spiritus Aethylicus Chemax Pharma 70 % v/v; Cutaneous solution; 70 ml  Ethanol in 100 ml;

II-10468/10.08.2010

20000010

Spiritus Camphorae Chemax Pharma; Cutaneous solution; 10 g/100 g Camphora

II-9763/02.06.2010

20000006

Spiritus Lavandulae Chemax  Pharma; Cutaneous solution; 1 g/100 ml Lavandulae aetheroleum

II-12440/10.03.2011

20000007

Spiritus Mentholi Chemax Pharma; Cutaneous solution; 1 g/100 ml Levomenthol

II-10465/10.08.2010

20000004

Spiritus salicylicus Chemax Pharma 1%; Cutaneous solution; 1 g/100 ml Salicylic acid

II-12423/09.03.2011

20000005

Spiritus salicylicus Chemax Pharma 2 %; Cutaneous solution; 2 g/100 ml Salicylic acid

II-4381/10.03.2009

20030613

Spiritus Aethylicus VT 70 %; 72.7 ml Ethanol in 100 ml

II-4382/10.03.2009

20030614

Spiritus Aethylicus VT 90 %; 93.4 ml Ethanol in 100 ml

II-4383/10.03.2009

20030615

Spiritus Aethylicus VT 95 %; 98,96 ml Ethanol in 100 ml

II-14330/09.08.2011

20010693

Euthyrox 25 micrograms tablets

II-14331/09.08.2011

20010694

Euthyrox 50 micrograms tablets

II-14332/09.08.2011

20010695

Euthyrox 75 micrograms tablets

II-14333/09.08.2011

20010696

Euthyrox 100 micrograms tablets

II-14334/09.08.2011

20010697

Euthyrox 125 micrograms tablets

 

III. Забраните по т. I и II са в сила до отмяната на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и Решение на Народното събрание от 3 април 2020 г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение.

IV. Заповедта подлежи на предварително изпълнение с цел предотвратяване на кризисна ситуация от недостиг на пазара от посочените в т. I и II лекарствени продукти.

Заповедта се издава на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и писма с вх. № 12-01-19/ 01.04.2020 г. и № 12-01-19/03.04.2020 г. от Изпълнителната агенция по лекарствата във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение.

С оглед епидемиологичната криза, причинена от коронавируса SARS-CoV-2, свързаното с него заболяване COVID-19, както и неговото бързо разпространение, рискът, свързан с COVID-19 инфекциите, понастоящем се счита за висок въз основа на вероятността от бързото предаване и въздействие на болестта.

Във връзка с постъпили от Изпълнителната агенция по лекарствата писма, с които се предоставя информация за недостиг или липса на лекарствени продукти, включваща сигнали от притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти, изброени в т. I и II, за очакван износ на тези продукти, както и предоставена информация от търговци на едро за вече извършен износ на лекарствените продукти, изброени в т. I, се обуславя необходимост от настоящата забрана за износ.

Лекарствените продукти по т. I са разрешени за употреба по централизирана процедура, поради което са разрешени за употреба във всички държави-членки на ЕС, и се прилагат за лечение на заболявания със социалнозначим характер - диабет, шизофрения и злокачествени заболявания и недостигът им на пазара ще застраши живота и здравето на значителен брой пациенти в Република България.

Неспазването или прекъсването на назначената на тези пациенти терапия ще доведе до сериозен риск за живота и здравето им, а промяната в терапията може да бъде извършена само след допълнителни лабораторни тестове и необходимост от посещение при лекар, което в условията на извънредното положение, свързано с COVID-19, създава допълнителен риск за тези пациенти. Още повече, че пациентите, които страдат от онкологични заболявания и диабет спадат към рисковите категории пациенти по информация на Световната здравна организация съгласно събраните данни за заболяването COVID-19.

Като се имат предвид характера на COVID-19 и обстоятелствата по разпространението му, както и предвид вече предприетите мерки на национално и европейско равнище (Решение № 159 на Министерския съвет от 2020 г., изменено и допълнено с Решения № 189, 204 и 274 на Министерския съвет от 2020 г. и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/568 от 23 април 2020 г. за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ), продуктите, съдържащи етилов алкохол (Ethanol), са широко използвани за дезинфекция за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на болестта и за опазване живота и здравето на гражданите и медицинските специалисти. Търсенето на такива продукти е значително повишено от момента на обявяването на извънредното положение в Република България с Решение на Народното събраните от 13.03.2020 г. като продължава да нараства до момента и е все по-затруднено отговарянето и задоволяването на повишените потребности на национално равнище. В този смисъл и с цел преодоляване на кризисната ситуация на недостиг от лекарствени продукти, съдържащи Ethanol, е необходима настоящата забрана за износ на лекарствените продукти, съдържащи Ethanol, изброени в т. II, с оглед гарантиране на задоволяването на нуждите и потребностите на българските граждани за периода на извънредното положение.

Друг проблем е получен сигнал за временно преустановяване на продажбите на лекарствения продукт Euthyrox, поради производствени причини. Лекарственият продукт се прилага за лечение на заболявания и дисфункции на щитовидната жлеза, като продължителността на лечението за някои пациенти е за цял живот, а замяната на лекарствения продукт с единствения друг такъв, съдържащ левотироксин, може да доведе до състояние на тиреоиден дисбаланс, поради което непрекъснатостта на лечението е от съществено значение за пациентите. Заболяванията на щитовидната жлеза са със социалнозначим характер и недостигът на пазара от лекарствения продукт застрашава живота и здравето на голям брой пациенти в България. 

Поради описаните обстоятелства е необходимо да бъде забранен износът на лекарствените продукти по т. I и II, тъй като липсата и/или недостигът на същите ще доведе до прекъсване и/или преустановяване на прилаганата терапия с тези лекарствени продукти, което би било животозастрашаващо за нуждаещите се от тях пациенти. Пациентите с придружаващи заболявания са рискови за заразяване с коронавируса SARS-CoV-2, при тях лечението от COVID – 19 e по – трудно, поради което от особена важност е да се гарантира поддържане на лекарственото лечение на основните им заболявания, за да се намали рискът от сериозни или дори животозастрашаващи усложнения при заразяване с вируса SARS-CoV-2.

V. Заповедта да се съобщи на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата и да се публикува на Интернет страницата на Министерството на здравеопазването заедно с писма вх. № в МЗ 12-01-19/ 01.04.2020 г. и № 12-01-19/03.04.2020 г. от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

 

КИРИЛ АНАНИЕВ 

Министър на здравеопазването

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.