ЗАПОВЕД

№ Е-РД-16-178 от 30.04.2020 г. 

 

На основание § 2, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.), по предложение на Националния оперативен щаб, съгласно Протокол от 30.04.2020 г. и във връзка с доклад вх. № Е-93-00-658/30.04.2020 г. на директора на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации" и директора на дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Сроковете за заплащане на дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови клиенти се удължават от 20 на 30 дни и се прилагат до отмяна на извънредното положение.
  2. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директора на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации".

Заповедта да се доведе до знанието на ЧЕЗ „Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД и „Националната електрическа компания“ ЕАД, за сведение и изпълнение, и на Комисията за енергийно и водно регулиране по компетентност.

 

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

Министър на енергетиката

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.