Р Е Ш Е Н И Е   304 

от      5 май     2020 година

 

за прилагане на облекчителни мерки, предвидени в чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

На основание чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от
13 март 2020 г.

 МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

Р Е Ш И:

  1. Дава съгласие до отмяната на извънредното положение министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти - държавна собственост, по своя преценка да приемат решения, съответно да издават заповеди, за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица - наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.
  2. Обстоятелствата по т. 1 се установяват чрез предоставянето на финансови и други съотносими документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физическите и юридическите лица - наематели или ползватели.
  3. Облекчителните мерки по т. 1 да се прилагат за времето, през което физическите и юридическите лица - наематели или ползватели, са ограничили или преустановили своята дейност в съответните имоти – държавна собственост, в срока на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и въведените ограничителни противоепидемични мерки срещу COVID-19.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.