С § 49б на ЗИД за Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се дава възможност за прилагане на мярка, с която трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да могат се сключват за повече от един ден.

Мярката предвижда регистрирани земеделски стопани и регистрирани в бюрата по труда (безработни) работници да могат да сключват трудови договори за повече от един ден в периода на извънредното положение, като за срока на договора работниците не губят правата си като безработни лица, в т. ч. и правото на парично обезщетение за безработица.

Прилагането на мярката е насочено към осигуряване на сезонна работна ръка в дейности по обработка на насаждения, прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула и тютюнопроизводството.

Трудовите договори през периода на извънредното положение могат да бъдат с продължителност на работното време за деня от 4, 6 или 8 часа, което ще позволи по-голяма гъвкавост за земеделските стопани.

Предвид въвеждането на някои специфични условия за работа по тези договори, прилагани само за периода на извънредното положение, се създават специални правила по отношение на изплащането на трудовото възнаграждение на работниците и на сроковете, в които се внасят дължимите осигурителни вноски за тях. Трудовото възнаграждение на работниците, сключили трудов договор по чл. 114а от КТ за повече от един, се изплаща в деня на изтичане на срока на договора срещу разписка, неразделна част от него. Когато уговореният срок е по-дълъг от един месец, трудовото възнаграждение се изплаща ежемесечно, но не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът. Осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване за работниците с трудов договор за повече от един ден, се внасят от осигурителите в определения в чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване - до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

 

         

           

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.