Съгласно чл. 182, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН) музеите осъществяват представянето на движими културни ценности чрез постоянни или временни експозиции. Съгласно чл. 185 от ЗКН условията и редът за представяне на културните ценности се определят с наредба на министъра на културата. С  Наредба № Н-4 от 8 октомври 2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности, в сила от 28.03.2014 г., издадена от министъра на културата (Обн. ДВ. бр. 28 от 28 март 2014г.) се регламентира подробно представянето на движими и недвижими културни ценности.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата - представянето на културните ценности се осъществява чрез експониране, обозначаване, осигуряване на достъп и популяризиране с използване на съпътстващи дейности, материали и други средства.

-За движими културни ценности:

Съгласно чл. 6, ал. 1 и 2 от наредбата експонирането е форма за тематично представяне на движими културни ценности в определено експозиционно пространство заедно с визуални и текстови материали и други средства. Движимите културни ценности се експонират чрез създаване на постоянни и временни експозиции.

-За недвижими културни ценности:

Съгласно чл. 23 ал. 1 и 2 от наредбата експонирането на недвижими културни ценности има за цел представянето на тяхната научна и културна стойност в подходящи условия след проведени дейности по консервация и реставрация и включването им в съвременната среда като фактор за устойчиво развитие на територията. Всички разкрити археологически структури, за които въз основа на предварителната и заключителната оценка и с предписанията за опазване не е определено друго, подлежат на експониране.

Съгласно чл. 25 от наредбата, музеите, на които е предоставено право на управление върху недвижими културни ценности, могат да организират постоянни или временни експозиции с визуални и текстови материали и други средства, предоставящи информация за недвижимата културна ценност и нейната научна и културна стойност.

Посочените разпоредби регламентират реда за представяне на движими и недвижими културни ценности, като изрично посочват че представянето се осъществява чрез експозиции, съответно чрез експониране, обозначаване, осигуряване на физически и интелектуален достъп и др. форми.

Съгласно т. 6 от Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се допускат посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки. С оглед на посоченото допустими са посещенията на музеи на открито, включително на експозиции и музейни обекти, представени на открито и разглеждане отвън на недвижими културни ценности, при спазване на противоепидемичните мерки и необходимата социална дистанция.

Всеки музей или културен институт самостоятелно преценява кога ще има готовност да осигури достъп до експозициите на открито при спазване на всички съществуващи противоепидемични мерки, за което директорът издава заповед с указания (регулиран брой посетители, който гарантира социална дистанция не по-малко от 1.5 метра, ръкавици и маски или шлемове за служителите, които влизат в контакт с посетителите, спазване на изискванията за периодична дезинфекция на повърхности и други). Всички служители на културния институт трябва да бъдат запознати със заповедта и  указанията. Указанията се поставят и публикуват на видими за гражданите места: на интернет страницата, до входа и касите, а при необходимост и на други подходящи места.

При организиране на дейността си музеите могат да въведат следните изисквания, при съобразяване с наложените противоепидеммични мерки и спецификите на организацията на дейността:

-да се носи задължително маска;
-да се спазва социална дистанция от 1.5 метра;
-посетителите да се движат еднопосочно по определен маршрут;
-на пазителите/служителите са вменени нови задължения да следят движението да се извършва по правилата и да се спазват изискванията от посетителите;
-да се ограничи броя на посетителите, като се допускат по 4-5 души в пространство и по 1 в ограничени пространства (средно по 20 кв. м. на един посетител);
-пред касите се поставят обозначения за социалната дистанция;
-в гардеробните и касите да се монтират прегради от органично стъкло;
-групови посещения и беседи за момента не са позволени;
-в някои музеи посещението е възможно след предварителна (онлайн) резервация;

-други, съобразени със спецификата на организацията на дейността.

Масовите мероприятия, беседите за групи и достъпът на посетители до експозиции в сгради, продължава да бъде забранен. 

Във връзка с гореизложеното е необходимо да осигурявате спазването на заповедите на министъра на здравеопазването (публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването), с които се налагат или облекчават противоепидемични мерки.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.