З А П О В Е Д

№ 09-919/05.05.2020 г.

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 14, т. 1 от Наредба №  3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, във връзка с § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 01.09.2016  г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, във връзка с § 6, т.  2 от същата наредба, както и във връзка с § 23, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм. и доп., бр. 34 от 2020 г.), поради необходимост от създаване на условия за компенсиране на пропуснатото учебно съдържание и на заниманията на учениците по време на прекъсванията на учебния процес заради въвеждането в определени периоди на противоепидемични мерки за неразпространяването на остри респираторни заболявания и мерките срещу разпространяването на COVID-19 в условията на обявеното в страната извънредно положение, както и с цел осигуряване на качествено образование

 

И З М Е Н Я М

Заповед № РД09-2150 от 27.08.2019 г., както следва:

  1. Изменям т. 1 „Дати за провеждане държавните зрелостни изпити“ и определям следните дати за провеждане на държавните зрелостни изпити за сесия май-юни:

 Сесия май-юни

Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание по:

  • немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия – 02 юни 2020 г., начало 08,00 часа;
  • математика и география и икономика – 02 юни 2020 г., начало 14,00 часа;
  • биология и здравно образование и философски цикъл – 04 юни 2020 г., начало 08,00 часа;
  • английски език и история и цивилизация – 04 юни 2020 г., начало 14,00 часа.“

В останалата си част точка 1 остава непроменена.

 

  1. Изменям точка 2 „График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 – 2020 година“, като за сесия май-юни за следните дейности определям нови дати, както следва:

 

Определяне на квестори, на учители консултанти и на учители по чужд език за четене на текст

до 27.05.2020 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 29.05.2020 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 29.05.2020 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 29.05.2020 г.

Оценяване на изпитните работи

03 – 14 юни 2020 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 15 юни 2020 г.

Връчване на дипломите за завършено средно образование

до 26 юни 2020 г.

 

В останалата си част точка 2 остава непроменена.

Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК поради неотложна необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание и на заниманията на учениците по време на прекъсванията на учебния процес следствие от предприетите спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, с което да се предотврати неосигуряване на качествено образование.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на образованието, както и на всички заинтересовани лица.

 

/КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ/

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.