З А П О В Е Д

№ 09-920/05.05.2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 57, т. 1 на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, във връзка с § 23, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм. и доп., бр. 34 от 2020 г.), и поради необходимост от създаване на условия за компенсиране на пропуснатото учебно съдържание и на заниманията на учениците по време на прекъсванията на учебния процес поради въвеждането в определени периоди на противоепидемични мерки за неразпространяването на остри респираторни заболявания и мерките срещу разпространяването на COVID-19 в условията на обявеното в страна извънредно положение, както и с цел осигуряване на качествено образование,

 

И З М Е Н Я М

 

Заповед № РД09-2152 от 27.08.2019 г., както следва:

  1. Изменям т. 1 „Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания“ в частта за VII клас:

VII клас

Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

В останалата си част точка 1 остава непроменена.

  1. Изменям точка 3 „График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII и в X клас през учебната 2019 – 2020 година“, като на редове „Определяне на квесторите, на учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст“, „Оценяване на изпитните работи от НВО“ и „Обявяване на резултатите от НВО“ в колоната за „НВО в VII клас“ се правят следните изменения:

 

Определяне на квесторите, на учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст

до 11 юни 2020 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО

17 – 28 юни 2020 г.

Обявяване на резултатите от НВО

до 29 юни 2020 г.

В останалата си част точка 3 остава непроменена.

 

Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК поради неотложна необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание и на заниманията на учениците по време на прекъсванията на учебния процес следствие от предприетите спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, с което  да се предотврати неосигуряване на качествено образование.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на образованието, както и на всички заинтересовани лица.

 

/КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ/

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.