Р Е Ш Е Н И Е  310

 

от       7 май        2020 година

за  одобряване на Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19 и възлагане изпълнението й на „Българска банка за развитие“ АД

 

На основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация във връзка с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), в изпълнение на чл. 1, ал. 2 и 3 от Постановление № 52 на Министерския съвет от 26 март 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество (ДВ, бр. 30 от 2020 г.) и т. 5 и 6 от Решение № 215 на Министерския съвет от 2020 г. за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Българска банка за развитие“ АД - гр. София

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И: 

  1. Одобрява Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19 съгласно приложението с бюджет 500 млн. лева.
  2. възлага изпълнението на програмата по т. 1 на „Българска банка за развитие“ АД, като обезпечаването на програмата да бъде за сметка на средствата от увеличението на капитала на банката съгласно Решение № 215 на Министерския съвет от 2020 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

Приложение към т. 1 от Решение №       

на Министерския съвет от 2020 г.

 

ПРОГРАМА

за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19

 

Програмата е една от поредицата мерки на българското правителство за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката. Мярката се привежда в съответствие с изискванията на категория държавна помощ - „Помощ под формата на гаранции по заеми“, описана в раздел 3.2 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен
взрив от COVID-19 (Временната рамка), публикувана на интернет адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:091I:TOC, и изменение, публикувано на адрес:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=EN [1], и изискванията за помощ под формата на гаранции и заеми, отпускани чрез кредитни и други финансови институции, описани в раздел 3.4 от Временната рамка.

 

Параметри на Програмата

 

Описание

1.

Инструмент

 

Портфейлни гаранции от ББР по заеми на микро-, малки и средни предприятия (МСП), предоставяни от търговски банки (финансови посредници) с цел осигуряване на ликвидност за МСП за преодоляване на негативните икономически последици от разпространението на COVID-19.

 

2.

Сектори

 

Мярката е отворена за всички сектори. Прилага се за цялата територия на България. Очаква се, че от мярката ще се възползват основно секторите, които са най-силно засегнати от кризата, т.е. търговия, услуги, включително транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, логистика, износ и други.

3.

Максимален гаранционен процент

 

До 80%  от формираните от банките портфейли с допустими кредити

 

4.

Максимален размер на кредит към едно лице и свързани лица, включен в портфейла по Програмата

 

Максималният размер на заема или заемите към отделния бенефициер ще бъде определен в съответствие с член 25, буква „г” от Временната рамка, а именно:

За заеми с падеж след 31 декември 2020 г. сумата на заема/заемите на отделния бенефициер не надвишава/т:

-          два пъти годишната стойност на разходите за заплати на бенефициера (в това число, социалните осигуровки и разходите за персонал, работещ на място в предприятието, но заведен официално на заплата към подизпълнители) за 2019 г. или за последната налична година. За предприятия, създадени на или след 1 януари 2019 г., максималният размер на заема не трябва да надхвърля очакваната годишна стойност на заплатите за първите две години на дейност, или

-          25 % от общия оборот на бенефициера през 2019 г., или

-          с подходяща обосновка и въз основа на самостоятелно сертифициране от страна на бенефициера за собствените му нужди от ликвидност [2]  размерът на заема може да бъде увеличен за покриване на нуждите от ликвидност от момента на предоставяне за следващите 18 месеца за МСП и от момента на предоставяне за следващите 12 месеца за големи предприятия

За заеми със срок до 31 декември 2020 г. размерът на главницата може да бъде по-висок от този по точка 25, буква „г”, при условие че се предостави подходяща обосновка и продължава да е гарантирана пропорционалността на помощта.

При всички случаи максималният размер на предоставеното финансиране не трябва да надвишава 300 хиляди лева.

 

5.

Механизъм на формиране на портфейлите

 

 

Включването е на портфейлна база - не се изисква одобрение от ББР за включването им в гарантирания портфейл.

 

6.

Очакван портфейл кредити

 

2 000 000 000 лева

 

7.

Очакван портфейл гаранции

 

1 600 000 000 лева

 

8.

Бюджет на Програмата

и

Максимален размер на очакваните загуби по мярката

 

500 000 000 лева

 

 

100 % от бюджета

 

9.

Гаранционно покритие

 

-          До 80% от главниците по кредитите

-          Pari passu споделяне на риска

-          Минимално участие на търговските банки в риска по всеки гарантиран кредит от 20%

-          С намаляването на дълга по кредита се намалява и съответната гарантирана част от него.

 

10.

Лимит на гаранционните плащания

 

 

До 30% от гаранционния портфейл, револвиращ

11.

Гарантираща институция

 

Българска банка за развитие (ББР)

 

12.

Администриране

 

Гаранционният продукт се администрира от групата на ББР АД

13.

Включване на кредити в гарантирания портфейл

 

Кандидатстване от страна на МСП

 

До 31.12.2020 г.

 

 

 

До 23.12.2020 г.

 

14.

Срок на гаранцията

 

До 5 г.

 

15.

Минимален срок на гарантираните кредити

 

 

няма

16.

Максимален срок на гарантираните кредити

 

 

няма

17.

Гратисен период за плащания по главница и лихва

 

До 36 месеца: за Подпортфейла за нови кредити

 

 

18.

Допустими кредитополучатели:

 

Микро-, малки и средни предприятия в съответствие със Закона за малките и средните предприятия, регистрирани в България, които търпят неблагоприятни икономическите последици от разпространението на епидемия от COVID.

 

Критерии за допустимост (наличието на един от тях е достатъчен):

-          Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период в 2019 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството)

 

-          Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството)

-          Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след 01.01.2020 г., отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството)

-          Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството)

 

Помощта може да бъде предоставяна по мярката само на предприятия, които не са били в затруднение по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), Регламента за групово освобождаване в[3] селското стопанство (ОРГО)[4] или Регламент за групово освобождаване в областта на рибарството („Регламент за групово освобождаване[5] за риболова“) на 31 декември 2019 г. Тя може да бъде предоставена на предприятия, които са се сблъскали с трудности или са изпаднали в затруднение след това поради избухването на епидемията от COVID-19.

 

19.

Гаранционни такси

 

Съгласно одобрението на ЕК и Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19

 

20.

Подпортфейли

 

Портфейл и контрагаранция

 

А) Подпортфейл със съществуващи кредити, спрямо които търговските банки могат да прилагат промени в схемите за плащане и да предоговарят.

 

В този подпортфейл могат да се включват кредити, отпуснати на МСП, които изпитват затруднения по обслужването им след 31.12.2019 и това затруднение е пряка и непосредствена последица от епидемията с COVID-19.

 

В подпортфейла могат да се включват кредити на МСП, които не са били необслужвани, а кредитополучателят не е изпадал в просрочие над 90 дни за период от 12 месеца назад (през 2019 г.).

Кредитополучателите са представили на финансиращата търговската банка разчети и план за  възстановяване на дейността си.

Мерките за промени в схемите на плащане включват до 3 месеца гратисен период за плащане на главница и лихва и за още до 3 месеца гратисен период за плащане на главница. Гратисният период за кредитите в този подпортфейл следва да изтича до 31.12.2020 г. включително.

 

Б) Подпортфейл с нови кредити за ликвидни нужди в това число за плащане на заплати, наеми, режийни разходи и др. разходи, пряко свързани със стопанската дейност на МСП.

 

Рефинансиране на кредити не е допустимо.

При получаване на положително становище от ЕИФ и промяна в условията по Програма Косме и при интерес на финансовия посредник и ББР за включване в контрагаранция КОСМЕ кредитите биха могли да ползват контрагаранцията на Европейския инвестиционен фонд.

21.

Обезпечение

 

Намалени изисквания за обезпечение с максимален размер на предоставяните от кредитополучателите  обезпечения в размер до 20 % спрямо размера на финансирането, но при условията на предстоящо произнасяне на ЕК.

22.

Плащане по гаранцията

 

При издаден изпълнителен лист и/или прието вземане в производство по несъстоятелност.

23.

Подкрепяни компании

 

Малки и средни предприятия съгласно закона за МСП. Предприятия със средна пазарна капитализация и големи компании са изключени.

 

24.

Трансфер на ползите от гаранцията към крайните бенефициери

 

 

 

Търговската банка се задължава да осигури възможно най-пълно прехвърляне на финансовото предимство от гаранцията към МСП, изразяващо се в предоставяне на кредити  с намалено обезпечение  при условията на Програмата.

 

        Финансовият посредник следва да съхранява и да може да представи съответната документация, доказваща        прехвърлянето на предимството на клиента, и е задължен да информира клиента за полученото предимство в съответното кредитно споразумение.

 

25.

Докладване

 

Търговските банки докладват ежемесечно/тримесечно до 20-то число на месеца, следващ отчетния период

 

Българската банка за развитие следва да извършва Мониторинг и докладване съгласно раздел 4 от Временната рамка (напр. до 31 декември 2020 г. на Комисията трябва да бъде предоставен списък с мерки, въведени въз основа на схеми, одобрени съгласно временната рамка; подробна документация относно предоставянето на помощ трябва да се поддържа в продължение на 10 години след предоставянето на помощта), за което финансовите посредници следва да осигурят необходимата информация.

26.

Съхранение на документи

 

Документите по отпускането на кредити, покрити с гаранцията по тази Програма, следва да се съхраняват в срок до 10 години от датата на отпускане на последния кредит в съответния портфейл на търговската банка.

 

27.

Публикуване на информация

 

Българската банка за развитие следва да публикува информация за предоставените гаранции съгласно ОРГО на интернет адрес: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014R0651-20170710 

и да попълва Модула за прозрачност на държавните помощи на Европейската комисия на адрес: (https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/)

 

28.

Кумулиране на помощта

 

Съгласно одобрението на Европейската комисия и правилата на  ВРЕМЕННАТА РАМКА „COVID-19“

29.

Други

 

До участие в ползването на гаранцията се допускат всички търговски банки.

Българската банка за развитие следва да сключи индивидуални споразумения с всяка от банките.  

Рамковите условия могат да бъде допълвани, ако акт на държавен или общностен орган (ЕК) или приложими регулации или споразумения за контрагаранция налагат това.

 

 

 

 

[1] Консолидирана версия публикувана на интернет адрес: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_as_amended_3_april_2020.pdf

 

[2]              Планът за ликвидност може да включва както оборотния капитал, така и инвестиционните разходи.              

[3]     Както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187 от 26 юни2014 г.)

[4]     Както е определено в член 2, параграф 14 от Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 193 от 1 юли 2014 г.)

[5]     Както е определено в член 3, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи за предприятия, занимаващи се с производство, преработка и предлагане на пазара на продукти от риболов и аквакултури, които са съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 369 от 24 декември 2014 г.)

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.