З А П О В Е Д

№ РД - 01 - 264 от 2020 г.

 

На основание чл. 61, ал. 7, 9 и 12 от Закона за здравето и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05. 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. На задължителна изолация и болнично лечение подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

а) възрастни лица ≥ 60 г., независимо от клиничното протичане на заболяването;

б) лица с придружаващи хронични заболявания и/или имунокомпрометиращи състояния, независимо от клиничното протичане на заболяването;

в) лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, поява на храчки или хемоптое;

г) лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.

2. На задължителна изолация и лечение в домашни условия за период от 28 дни, от датата на потвърдителното лабораторно изследване подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

а) заразоносители/асимптоматични лица;

б) лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 380С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми като гадене, повръщане и/или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания и/или имунокомпрометиращи състояния.

3. Задължителната изолация и болничното лечение на лице по т. 1 се извършва с предписание по образец съгласно Приложение № 1 на директора на съответната регионална здравна инспекция по предложение на лекаря, насочил лицето за хоспитализация.

4. Задължителната изолация и лечение в домашни условия на лице по т. 2 се извършва с предписание по образец съгласно Приложение № 2 на директора на съответната регионална здравна инспекция по предложение на лекуващия лекар въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск.

5. Лицата по т. 1 се изписват от съответното лечебно заведение за болнична помощ след преценка на лекуващия лекар и един отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19.

6. След изписване от лечебно заведение за болнична помощ лицата по т. 5 се поставят на задължителна изолация в домашни условия за 28-дневен период с предписание по образец съгласно Приложение № 2 на директора на съответната регионална здравна инспекция.

7. Изолацията на лицата по т. 2 и 6 в домашни условия се преустановява след изтичане на 28-дневната задължителна изолация и при получаване на един отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19.

8. При положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 по т. 7, изолацията в домашни условия на лицето се удължава до получаване на отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19.

9. Медицинското наблюдение на лицата поставени под домашна изолация се осъществява от общопрактикуващ лекар или лекуващ лекар от лечебното заведение, осъществило болничното лечение.

10. В периода на задължителна изолация в домашни условия лицата по т. 2, 6 и 8, са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок и да спазват инструкциите, посочени в Приложение № 3.

11. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно Приложение № 4, се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание по образец съгласно Приложение № 5 на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощено от него длъжностно лице за срок от 14 дни, считано от последния контакт със заболялото лице.

12. По реда на т. 11 под карантина за срок от 14 дни се поставят и лицата, които са влезли на територията на страната от други държави, посочени в заповед на министъра на здравеопазването по чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето.

13. В периода на карантината лицата по т. 11 и 12 са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок и да спазват инструкциите, посочени в Приложение № 6.

14. Медицинското наблюдение на лицата поставени под карантина се осъществява от общопрактикуващия им лекар, а когато нямат такъв от съответната регионална здравна инспекция.

15. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.

16. При поява на симптоми на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други), лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

17. Предписанията, с които се поставят под карантина лицата по т. 12 могат да се издават и в електронна форма, при наличие на техническа възможност. Запознаването със съдържанието се удостоверява с полагане на подпис върху електронно устройство и подписване на декларация за запознаване със съдържанието на предписанието.

18. Заповедта е в сила до изричната й отмяна в зависимост от съществуващия епидемичен риск от разпространението на COVID-19 на територията на страната.

19. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-01-129 от 16.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-165 от 27.03.2020 г.

20. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

21. Заповедта влиза в сила на 14.05.2020 г.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерство на здравеопазването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

 

 

 

 

 

Приложение № 1 към т. 3

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ..........................                         

изх. № ....../....................г.

                       

ПРЕДПИСАНИЕ

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

 

Подписаният …………………………………………………………………………..

(трите имена на директора на регионалната здравна инспекция)

на длъжност…………………………………………………………………………………….

 

На основание чл. 61, ал. 4 от Закона за здравето и Заповед №…........................./…………………..на министъра на здравеопазването

 

ПРЕДПИСВАМ:

 

 1. Изолация на ……………………………………………………………………………

(трите имена на лицето, ЕГН/ЛНЧ)

в……………………………………………………………………………………………

(лечебното заведение в което лицето ще бъде изолирано)

по предложение на ……………………………………………………………………………

(име, длъжност, УИН на лекаря насочил лицето за хоспитализация)

 

Лицето се поставя в изолация, считано от  …………………………..

                                                                (ден, месец, година)

до изписване от лечебното заведение за болнична помощ въз основа на извършен контрол от лекуващия лекар на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение и  един отрицателен резултат от проведено лабораторно изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 към датата на изписване.

 1. При неизпълнение на предписанието лицето по т. 1 подлежи на наказателна отговорност съгласно чл. 355 от Наказателния кодекс – лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева, а в случаите на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, на лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

Предписанието подлежи на предварително изпълнение.

Предписанието подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаването му пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

                                                             

Директор на регионална здравна инспекция: …………………………………

                                                                                                (подпис)                                                                           

 

ВРЪЧВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЕТО

 

Дата ……………………………….                                             

                (ден, месец, година, час)

 

Връчил: …………………………………………………………………………………………….           

(собствено, бащино и фамилно име и подпис)

Получил: ………………………………...........................................................................................

                                        (собствено, бащино и фамилно име и подпис)

               

Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 355 от Наказателния кодекс за неизпълнение на предписанието.

 

Декларатор:……………………………………………………………………….

(подпис)

 

 

 

Приложение № 2 към т. 4

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ..........................                            

изх. № ....../....................г.

                       

ПРЕДПИСАНИЕ

ЗА ИЗОЛАЦИЯ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

 

Подписаният ………………………………………………………………………………

(трите имена на директора на регионалната здравна инспекция)

на длъжност…………………………………………………………………………………….

 

На основание чл. 61, ал. 5 от Закона за здравето и Заповед №…........................./…………………..на министъра на здравеопазването

 

ПРЕДПИСВАМ:

 

 1. Изолация на:

…………………………………………………………………………………………………

(трите имена на лицето, ЕГН/ЛНЧ)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(име, длъжност, УИН на лекаря насочил лицето за хоспитализация /описание на причината за поставяне под изолация)

 

Лицето да се постави под изолация на следния адрес: …………………………..

…………………………………………………………………………………………………

 

Начална дата, от която лицето се поставя под изолация: ……………..………….

Изолацията продължава до ………………………………………

                                                                                                           

 1. Лицето по т. 1 трябва да е поставено в самостоятелна стая с добра вентилация, да ограничи движението си в дома и да сведе до минимум общото пространство, което споделя с останалите членове на домакинството, да спазва дистанция от минимум 1,5 м спрямо хората, с които съжителства, вкл. престой/спане в отделни помещения, при възможност, редовно проветряване, ядене по различно време, редовно почистване на дръжки и общи повърхности, използване на отделни кърпи в банята, миене на ръце преди ядене, след използване на тоалетната и др.
 2. За ограничаване на разпръскването на отделени секрети, лицето по т. 1 трябва да носи маска възможно най-дълго време. Лица, които не могат/не толерират носенето на маски, трябва стриктно да се придържат към респираторната хигиена – при кихане и кашляне да покриват устата си с хартиени кърпички за еднократна употреба, които да изхвърлят по подходящ начин – в полиетиленов плик, поставен в кош за отпадъци използван само за целта, произведен от материал, позволяващ лесно почистване и снабден с капак. Преди изхвърляне, полиетиленовият плик се затваря плътно. Боравенето със замърсените от болния отпадъци да се извършва с ръкавици, а след тяхното сваляне ръцете се измиват.
 3. Да се ограничи броя на лицата, полагащи грижи за лицето по т.1, в идеалния случай до едно лице, което е в добро здраве без придружаващи заболявания. Посетители не се допускат до изчитане на периода на домашна изолация.
 4. 5. При неизпълнение на предписанието лицето по т. 1 подлежи на наказателна отговорност съгласно чл. 355 от Наказателния кодекс – лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева, а в случаите на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, на лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

Предписанието подлежи на предварително изпълнение.

Предписанието подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаването му пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

                                                             

Директор на регионална здравна инспекция: …………………………………

                                                                                                (подпис)                                                                           

 

ВРЪЧВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЕТО

 

Дата ……………………………….                                             

(ден, месец, година, час)

 

Връчил: …………………………………………………………………………………………….           

(собствено, бащино и фамилно име и подпис)

Получил: ………………………………...........................................................................................

                                        (собствено, бащино и фамилно име и подпис)                                                                             

 

Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 355 от Наказателния кодекс за неизпълнение на предписанието.

 

Декларатор:……………………………………………………………………….“

(подпис)

 

Приложение № 3 към т. 10

 

Инструкции при изолация в домашни условия

 

 1. Болният трябва да е настанен в самостоятелна стая с добра вентилация.
 2. Болният трябва да ограничи движението си в дома и да сведе до минимум използването на общите помещения, като например кухня, баня.
 3. Помещенията се проветряват често и редовно.
 4. При невъзможност болният да бъде настанен в отделна стая, членовете на семейството/домакинството трябва да поддържат разстояние най-малко от 1.5 м. от болния човек.
 5. Грижи за болния се полагат от едно лице, което е здраво, без придружаващи заболявания.
 6. Не се допускат посетители в дома, до получаване на отрицателен резултат от проведен тест на болния по метода на полимеразно верижна реакция.
 7. Хигиена на ръцете се извършва след всеки контакт с болния или с непосредствената му среда. Хигиена на ръцете от членовете на семейството/домакинството трябва да се извършва и преди и след приготвяне на храна, преди ядене, след използване на тоалетната и винаги, когато ръцете изглеждат мръсни. Ако ръцете не са видимо замърсени, те се обтриват с дезинфектант за ръце. При видимо замърсени ръце, те задължително се измиват със сапун и вода.
 8. За подсушаване на ръцете се използват хартиени кърпи за еднократна употреба. При липса на еднократни кърпи, по изключение могат да се използват текстилни кърпи, които се сменят веднага след намокрянето им или при видимото им замърсяване.
 9. Болният трябва да носи маска с цел ограничаване отделянето на секрети в околната среда. Лица, които не могат да носят маски, поради медицински противопоказания, трябва стриктно да се придържат към т. нар. респираторен етикет – при кихане и кашляне да покриват устата и носа си с хартиени кърпички за еднократна употреба, които да изхвърлят по подходящ начин – в полиетиленов плик, поставен в кош за отпадъци използван само за целта, произведен от материал, позволяващ лесно почистване и снабден с капак. Преди изхвърляне, полиетиленовият плик се затваря плътно. При боравенето със замърсените от болния отпадъци да се използват ръкавици, а след тяхното сваляне ръцете да се измиват и дезинфекцират с дезинфектант за ръце.
 10. При използване на хартиени кърпички или носни кърпи за многократна употреба, след кихане и кашляне, болният задължително измива и дезинфекцира ръцете си с дезинфектант за ръце.
 11. При оказване на грижи за болния трябва да се избягва директен контакт с екскрети и секрети на заболелия. Лицето, оказващо грижи, трябва да носи маска, прилепнала плътно към лицето и да използва ръкавици. Маските не трябва да се докосват или пипат по време на употреба. Ако маската се намокри или изцапа от секрети, тя трябва незабавно да се смени. Маската се сваля като се отвърже отзад или се свалят превръзките зад ушите, без да се докосва предната ѝ страна. След употреба маската се изхвърля незабавно. Ръцете се измиват/дезинфекцират преди и след сваляне на ръкавиците.
 12. Приборите и посудата, които използва болния трябва да са предназначени само за него. След употреба те се почистват със сапун или препарат и вода и могат да се използват повторно.
 13. Провежда се ежедневно почистване и дезинфекция на предмети и повърхности от обкръжението на болния, като например табли и рамки на легла и други мебели в стаята, повърхностите в банята и тоалетната. При почистването може да се използва почистващ препарат, а след изплакване с вода може да се използва дезинфекционен препарат на основата на натриев хипохлорит (белина), съгласно инструкциите за употреба на етикета.
 14. Замърсеното бельо и дрехи на болния се поставят в отделна торба за пране.
 15. Текстилните маски за многократна употреба, дрехите, спалното бельо, кърпите за баня и ръце и др. на болния се третират по следните начини:

а) изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или

б) изпиране с хладка вода при температура под 60°C с подходящи препарати с дезинфекциращо действие (биоциди), подходящи за целта, напр. такива, съдържащи натриев хипохлорит в подходяща концентрация (химио-термодезинфекция). 

 1. При почистване на повърхности или при боравене с дрехи или спално бельо, замърсени с телесни течности, задължително се използват ръкавици и защитно облекло (напр. полиетиленова престилки). Ръкавиците и престилките за многократна употреба след използване се изпират по един от горепосоченените начини – термодезинфекция или химио-термодезинфекция. Ръкавиците и престилките за еднократна употреба се изхвърлят по подходящ начин – в кош за отпадъци използван само за целта, снабден с капак и от материал, които позволява лесно почистване и е снабден с полиетиленов плик. Преди изхвърляне полиетиленовия плик се затваря плътно. Ръцете се измиват и дезинфекцират преди и след сваляне на ръкавиците.
 2. Членовете на семейството/домакинството, живеещи с болния, трябва да избягват експозиция със замърсени предмети на болния (напр. четки за зъби, цигари, прибори и съдове за хранене, напитки, кърпи или спално бельо).

 

Приложение № 4 към т. 11

 

Определение за близки контактни, съгласно актуалната дефиниция на случай на COVID-19

 

Близък контактен се определя като:

 1. съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;
 2. директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);
 3. директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
 4. директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин.;
 5. престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра;
 6. медицински специалист или друго лице, полагащо директни грижи за пациент с COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните превозни средства;
 7. пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелия (ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в самолета).

 

Приложение № 5  към т. 11

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ..........................                            

изх. № ....../....................г.

                       

ПРЕДПИСАНИЕ

ЗА ПОСТАВЯНЕ ПОД КАРАНТИНА

 

Подписаният ………………………………………………………………………………

(трите имена на директора на регионалната здравна инспекция или оправомощеното от него длъжностно лице)

на длъжност ……………………………………………………………………………………….

 

На основание чл. 61, ал. 6 от Закона за здравето и Заповед №…........................./…………………..на министъра на здравеопазването

 

ПРЕДПИСВАМ:

 

 1. Поставяне под карантина на:

………………………………………………………………………………………………………

(трите имена на лицето, ЕГН/ЛНЧ)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(описание на причината за поставяне под карантина)

 

Лицето да се постави под карантина на следния адрес: …………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Начална дата и 14-дневен срок, за който лицето се поставя под карантина:

………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Лицето по т. 1 да спазва дистанция от минимум 1,5 м. спрямо хората, с които съжителства, вкл. престой/спане в отделни помещения, при възможност, редовно проветряване, ядене по различно време, редовно почистване на дръжки и общи повърхности, използване на отделни кърпи в банята, миене на ръце преди ядене, след използване на тоалетната и др.
 2. При поява на грипоподобни симптоми (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, треска и др.) лицето по т. 1 да се свържат незабавно с общопрактикуващия си лекар и/или регионална здравна инспекция – …………………….. на телефон …………………………………...
 3. Водачите на тежкотоварни автомобили – български граждани имат право по време на карантинния период, с цел извършване или приключване на международен превоз на товари и стоки: да преминат транзитно през територията на Република България; да се намират в кабината на товарния автомобил и да го управляват; да извършват товаро-разтоварни дейности; да напуснат територията на Република България преди да е изтекъл карантинния период.
 4. Водачите на автобуси – български граждани, извършващи международен превоз на пътници имат право по време на карантинния период с цел извършване или приключване на международен превоз на пътници: да преминат транзитно през територията на Република България; да се намират в автобуса и да го управляват; да напуснат територията на Република България преди да е изтекъл карантинния период.
 5. При неизпълнение на предписанието лицето по т. 1 подлежи на наказателна отговорност съгласно чл. 355 от Наказателния кодекс – лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева, а в случаите на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, на лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

Предписанието подлежи на предварително изпълнение.

Предписанието подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаването му пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

                                                             

Директор на регионална здравна инпекция

или оправомощено от него длъжностно лице: …………………………………

                                                                                                (подпис)                                                                           

 

 

ВРЪЧВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЕТО

 

Дата ……………………………….                                             

(ден, месец, година, час)

 

Време за придвижване до мястото на карантиниране …………………………………………

                                   

                                                                       

Връчил: …………………………………………………………………………………………….           

(собствено, бащино и фамилно име и подпис)

Получил: ………………………………...........................................................................................

                                        (собствено, бащино и фамилно име и подпис)                                                                             

 

Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 355 от Наказателния кодекс за неизпълнение на предписанието.

 

Декларатор: ……………………………………………………………………….

(подпис)

 

 

 

Приложение № 6 към т. 13

 

Инструкции към лицата поставени под карантина

 

 1. Да ограничат до минимум контактите с други лица.
 2. Да използват отделни помещения (напр. престой в друга стая, различно време за хранене), в случай, че съжителстват с други лица.
 3. Да не използват общи съдове и прибори за хранене, кърпи за баня и други предмети с лицата, с които съжителстват.
 4. Да провеждат стриктно хигиена на ръцете.
 5. Да проветряват редовно помещенията в дома си.
 6. Да почистват редовно и да провеждат дезинфекция на често докосвани повърхности в дома си.

Да водят ежедневни бележки за лицата, с които са контактували, типа и продължителността на контактите си по време на периода на проследяване

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.