З А П О В Е Д

№ РД - 01 - 265 от 2020 г.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05. 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Въвеждам временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., както следва:

1. Временно забранявам влизането на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

2. Забраната по т. 1 не се отнася за:

а)   българските граждани, членове на семействата на български граждани, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства;

б) медицински специалисти, медицински научни работници и социални работници, когато целта на пътуването е свързана упражняваната от тях професия;

в) транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове;

г) чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;

д) лица, пътуващи по хуманитарни причини;

е) граждани на държави членки на Европейския съюз и на страни по Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана) и граждани на трети страни, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност;

ж) сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

з) погранични работници;

и) работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ.

3. Изключение от забраната по т. 1 се допуска и по отношение на транзитно преминаване през територията на Република България на:

а)  гражданите на държави членки на Европейския съюз и страни по Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана)  и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

б) гражданите на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз или в страна по Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана)  и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

в) гражданите на Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора и Турция с цел да се завърнат  в държавата, чиито граждани са.

4. Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България. Гражданите на чужди държави, за които се допуска транзитно преминаване през територията на Република България, с изключение на лицата по т. 2, буква „в“ следва предварително да са информирали дипломатическото или консулско представителство, акредитирано за Република България, което от своя страна, със съдействието на Министерството на външните работи, съгласува с Министерството на вътрешните работи входящ и изходящ ГКПП за транзитно преминаване.

5. Всички лица, които влизат на територията на Република България, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице, с изключение на лицата по т. 2, букви „б“ и „г“, а за лицата по т. 2, буква „в“ се прилагат специалните правила по т. 7-14. Съответната регионална здравна инспекция предоставя информация на Министерството на външните работи за поставените под карантина чужди граждани (имена, дата на раждане, номер на документ, гражданство).

6. Под карантина не се поставят и лицата по т. 2, букви „з“ и „и“ след представяне на органите на граничния здравен контрол на следните документи:

           а) за лицата по т. 2, буква „з“:

           аа) декларация от лицето, в която се удостоверява, че в последните 14 дни не е имало симптоми на остро респираторно заболяване, не е било в контакт с лице с респираторно заболяване, има необходимост от завръщане в мястото на пребиваване на територията на друга държава най-малко един път седмично и се посочва адресът, на който лицето ще пребивава временно на територията на Република България извън работното време. Самонаетите лица декларират и мястото на извършване на дейността си.

           бб) лицата, които не са самонаети, представят и документ, удостоверяващ трудова заетост (трудов договор или служебна бележка от работодателя).

           б) за лицата по т. 2, буква „и“:

 аа) декларация от лицето, в която се удостоверява, че в последните 14 дни не е имало симптоми на остро респираторно заболяване, не е било в контакт с лице с респираторно заболяване и се посочва адресът, на който лицето ще пребивава временно на територията на Република България извън времето за извършване на доставката на стоките, инсталирането или поддръжката им;

            бб) документ за отрицателен резултат от проведен молекулярен тест, направен до 3 дни преди влизане на територията на Република България.

7. Водачите на автобуси – български граждани, извършващи международен превоз на пътници имат право по време на карантинния период с цел извършване или приключване на международен превоз на пътници:

а) да преминат транзитно през територията на Република България;

б) да се намират в автобуса;

в) да управляват автобуса;

д) да напуснат територията на Република България преди да е изтекъл карантинния период.

8. Водачите на тежкотоварни автомобили – български граждани имат право по време на карантинния период, с цел извършване или приключване на международен превоз на товари и стоки:

а) да преминат транзитно през територията на Република България;

б) да се намират в кабината на товарния автомобил,;

в) да управляват товарния автомобил;

г) да извършват товаро-разтоварни дейности;

д) да напуснат територията на Република България преди да е изтекъл карантинния период.

9. За водачи на товарни автомобили, които не са български граждани, и които пристигат от друга държава се въвежда следния режим:

а) водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за българския пазар влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари, при желание – товарят, и незабавно напускат територията на Република България;

б) за водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки,  предназначени  за други държави се разрешава транзитно преминаване през Република България по маршрут, обявен от Агенция „Пътна инфраструктура“.  

10. Водачите по т. 9, които преминават през територията на Република България, напускат същата не по-късно от 24 часа от влизането.

11. В случаите, при които водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за други държави, на които се разрешава транзитно преминаване през Република България, но поради забрана от страна на държава, гранична на Република България, не могат да напуснат страната, се определя място, на което трябва да престоят товарният автомобил и водачът, до отпадане на съответната забрана.

12. За спазване на изискванията на т. 9 - 11 съобразно функционалната си компетентност следят следните органи:

а) органите на Министерството на вътрешните работи при осъществяването на контролните им правомощия по закон;

б) длъжностните лица от Националното ТОЛ управление при Агенция „Пътна инфраструктура“ при осъществяване контрол по изпълнение на задължението за заплащане на пътна такса.

13. За членове на екипажа на въздухоплавателни средства до и от летища за обществено ползване на територията на Република България, се прилага следният специален режим:

а) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полет от Република България до територията на друга държава, което не е престояло на територията на тази държава, освен на перона (стоянка, ръкав за обслужване на самолета) и този престой е за изпълнение на задължителната предполетна подготовка, и кацащо отново в Република България, не подлежат на поставяне под карантина;

б) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полет до територията на Република България от територията на друга държава, влизат на територията на Република България, при положение, че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 часа;

в) членовете на екипаж на въздухоплавателно средство, което извършва полет до територията на Република България с цел доставяне на въздухоплавателно средство за техническо обслужване и връщането му след такова, които са чужди граждани, влизат на територията на Република България, при положение, че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 часа;

г) при установяване на пътник със симптоми на COVID-19 на борда на въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на Република България, членовете на кабинния екипаж, обслужвал пътника със симптоми на COVID-19, не се планират за следващ полет, като се поставят под задължителна 14-дневна карантина, съгласно указанията на органите на държавния здравен контрол.

14. За лицата, пристигащи в специализираните пристанища на Република България с цел участие в ремонт на конкретен кораб (представители на корабособственика, класификационни организации, корабни инженери), се прилага специален режим, съгласно който съответното кораборемонтно предприятие подава предварително следната информация в Министерството на външните работи на Република България по електронен път на адрес: [email protected]:

а) трите имена на лицето;

б) полет на излитане/заминаване;

в) дата и час на пристигане;

г) цел на пътуването (участие в ремонт, с посочване на име или номер на кораба);

д) номер на автомобил, с който лицето/лицата ще бъдат транспортирани между ГКПП и кораборемонтното предприятие.

II. Отменям Заповед № РД-01-183 от 6.04.2020 г., изм. със Заповед № РД-01-229 от 22.04.2020 г. и Заповед № РД-01-253 от 7.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.

III. Заповедта влиза в сила на 14.05.2020 г.

IV. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции, на министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на външните работи и министъра на икономиката за сведение и осъществяване на контрол за изпълнение на мерките и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

          

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.