Работа на митническите учреждения

Митническите учреждения във вътрешността на страната работят с обичайното си работно време и обслужват граждани и бизнес при условията на повишени предпазни мерки:

  • Възможно е да бъдете помолени да изчакате отвън, за да се избегне струпване на хора.
  • Ако се наложи да чакате, моля спазвайте достатъчно отстояние от другите хора.
  • При възможност носете маски и ръкавици
  • Използвайте дезинфектант на входа на сградата.
  • Редът за приемане на документи на гише  може да е променен  с оглед ограничаване на прекия контакт.
  • Молим да отложите посещението си в Агенция „Митници“, ако не се чувствате добре или сте имали близък контакт с болен

Препоръчваме да използвате нашите  електронни услуги, а административни документи да подавате чрез електронна поща [email protected], чрез електронните пощи на съответните териториални дирекции  или на физически носител чрез лицензирани пощенски оператори, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване на е-адрес https://edelivery.egov.bg ( Системата изисква регистрация и наличие на електронен подпис или ПИК и замества класическия метод за препоръчана поща). Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица .

Работата на митническите пунктове продължава съобразно конкретната обстановка.

Нормативна база

Относно осъществяване на митническата дейност в периода на пандемията, моля запознайте се с Насоки по митнически въпроси към икономическите оператори в ситуацията на COVID-19 (на български език). Информацията е публикувана на сайта на DG TAXUD (на английски)

Към момента вече не се прилага РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/402 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2020 г. година за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ, чието действие беше в периода от 15.03.до 25.04.2020 г.

До 25.05.2020 г. вкл. беше в сила и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/568 на Комисията за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ, който обхваща три категории предпазни средства, изброени в Приложение I от същия  - защитни очила и визьори, предпазни средства за устата и носа, и защитни облекла, които трябва да са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета или Директива 93/42/ЕИО на Съвета, медицински изделия от клас I.

Във връзка с посочените по-горе регламенти МС прие  Решение 159/08.03.2020 г. на МС  допълнено  и изменено с Решение на МС 189/20.03.2020 г.Решение на МС 204/26.03.2020 г. , Решение на МС 274/ 23.04.2020 г. и Решение № 331/14.05.2020 г. , в които Министърът на здравеопазването беше определен за компетентен орган, който да разрешава износа.

В бр. 39 от 28.04.2020 г. на Държавен вестник е обнародвано Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 80 за допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10 декември 2009 г.) (обн., ДВ., бр. 32 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 и 27 от 2010 г. и бр. 62 от 2013 г.),  с което на национално ниво се определят правила за прилагане на Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията от 3 април 2020 година за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. (ОВ, бр. L 103I), на 23 април 2020 г.
В съответствие с чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България, нормативните актове влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок.
С постановлението, до 31 юли 2020 г., на основание чл. 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, при спазване на условията на членове 75, 78, 79 и 80 от същия регламент, и чл. 58, ал. 14, т. 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), във връзка с чл. 1 от Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, се предоставя освобождаване от заплащане на вносни мита и данък върху добавената стойност (ДДС) при допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки от държавни органи, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г., посочени в Приложение към чл. 7а, ал. 1, т. 1 от ПМС № 80, както следва: Списък на стоките, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г., които се освобождават от вносни мита и от данък върху добавената стойност съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2020/491

До 13 май 2020 г. беше в действие  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обнародван в ДВ извънреден бр. 28 от 24.03.2020 г.) и  Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (Обн., ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г.) където са следните по-важни изменения, свързани и с дейността на Агенция „Митници“, които оказват влияние и след срока на извънредното положение: Предвидено е удължаване с един месец, считано от отмяната на извънредното положение, на сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3 от ЗМДВИП, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, както и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.