З А П О В Е Д 

№ РД-01-275/22.05.2020 г.

 

На основание чл. 4, ал. 1 и 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България и във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната

Н А Р Е Ж Д А М

1. Разкривам временни звена за граничен здравен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове Олтоманци и Стрезимировци.

2. Директорите на регионални здравни инспекции Кюстендил и Перник да обезпечат непрекъснат денонощен режим на работа на звената по т. 1.

3. Заповедта да се съобщи на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ и директорите на регионалните здравни инспекции Кюстендил и Перник за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.

 

 

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.