З А П О В Е Д

№ РД-01-284 от 2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-301 от 2020 г., Заповед № РД-01-336 от 12.06.2020 г. , Заповед № РД-01-409 от 17.07.2020 г.

 

На основание чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс

Н А Р Е Ж Д А М

1. Въвежда се задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

2. Всеки случай на COVID-19, съгласно дефиницията за случай, посочена в Приложение № 1, се съобщава по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

3. Ежедневно регионалните здравни инспекции (РЗИ) подават обобщена информация в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

4. Националният център по обществено здраве и анализи обработва информацията по т. 1, обобщава и изпраща ежедневна и седмична сигнална информация съгласно чл. 22 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

5. Регионалната здравна инспекция, на територията на която е открит случай на COVID-19 предприема действия по проучване на заболелия и изолация, определяне на неговите контактни лица и поставянето им под карантина, създаване на организация за тяхното лабораторно изследване и медицинско наблюдение, въвеждане и контролиране на противоепидемични мерки в огнището и лечебните заведения.

6. Регионалните здравни инспекции всеки понеделник до 10 ч. изпращат в Министерство на здравеопазването и в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) обобщена информация, съгласно Приложение № 2 за потвърдени случаи на COVID-19 за предходната седмица за докладване в Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм.

7. Провеждането на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ се извършва в определените за целта лаборатории в лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции, съгласно Приложение № 3.

8. Всички съмнителни/неубедителни резултати от проведено високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ в лабораториите по т. 7 се изпращат за потвърждаване от Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести.

9. За резултатите от проведените лабораторни изследвания за COVID-19 лабораториите по т. 7 уведомяват в срок до 24 часа РЗИ или лечебното заведение, изпратило клиничните проби за изследване по телефон, факс или електронна поща и с Бързо известие, при първа възможност.

10. Министерство на здравеопазването поддържа въведената в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19, която осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички потвърдени случаи на COVID-19 и карантинирани лица и предоставя функционално обезпечение на всички компетентни институции. Националната информационна система се състои от следните модули:

а) Информационен уеб портал за граждани с актуална информация за епидемичната обстановка в страната;

б) Мобилно приложение за граждани, в което гражданите могат да отразяват здравния си статус. При подаване на информация за наличие на два или повече симптома, приложението изпраща съобщение към общопрактикуващ лекар и актуална информация за здравословното състояние на съответното лице;

в) Регистър на лицата, поставени под карантина и на потвърдените случаи на COVID-19, поставени в изолация в лечебно заведение за болнична помощ или в домашни условия;

г) Модул за справки на база регистъра по буква „в“ и прогнозни анализи за развитие на заболяемостта от COVID-19;

д) Географски карти за териториално разпределение на броя на карантинираните, лабораторно потвърдените, починалите и оздравелите лица.

11. Достъп до информацията по т. 10, букви „а” и „б“ е публичен и до него имат всички граждани.

12. Достъпът до информацията по т. 10, букви „в“, „г” и „д“ се осъществява посредством КЕП - квалифициран електронен подпис, след предварителна регистрация.

13. Достъп до информацията по т. 10, буква „в” имат РЗИ, органите на Министерство на вътрешните работи, общопрактикуващите лекари, лечебните заведения за болнична помощ, лабораториите, извършващи лабораторно изследване за COVID-19, общините, Националния осигурителен институт, териториалните поделения на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.

14. Достъп до информацията по т. 10, букви „г” и „д“ имат Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Националния оперативен щаб за борба с COVID-19.

15. В регистъра по т. 10, буква „в” ежедневно се въвеждат данни за всички карантинирани лица и лабораторно потвърдени случаи на COVID-19 и постъпва информация по автоматизиран път с данни за лицата, които влизат на територията на Република България и подлежат на поставяне под карантина, както следва:

а) Регионалните здравни инспекции ежедневно въвеждат данните в регистъра за всички карантинирани или поставени на домашна изолация лица, съгласно предписанията, издадени от директора на съответната РЗИ или от оправомощено от него длъжностно лице.

б) Служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“ към Министерство на вътрешните работи подават в реално време по автоматизиран път към регистъра данни за всички лица, които влизат на територията на Република България и подлежат на поставяне под карантина.

в) Лечебните заведения за болнична помощ ежедневно въвеждат информация за потвърдените случаи на COVID-19, хоспитализирани в съответното лечебно заведение и на територията на съответната област (дата на постъпване в лечебно заведение, професия, състояние на болния, клинично протичане, необходимост от интензивно лечение, провеждане на дихателна реанимация, придружаващи заболявания, изход от заболяването и др.).

г) Лаборатории, които провеждат диагностика за COVID-19, независимо от вида на лабораторното изследване, въвеждат получените резултати по един от следните начини:

аа) чрез импортиране в регистъра  на xml файл по образец, съгласно Приложение № 4;

бб) чрез импортиране в регистъра на електронна таблица във формат *.xls по образец, съгласно Приложение № 5;

вв) чрез ръчно въвеждане на информацията в Националната информационна система за борба с COVID-19.

16. За всяко лице под карантина или потвърден случай на COVID-19 в регистъра по т. 10, буква „в“ се въвеждат собствено, бащино и фамилно име, пол, гражданство, възраст, единен граждански номер (личен номер на чужденец или номер на документ за самоличност), телефон за връзка, място за поставяне под карантина или изолация, начална и крайна дата на карантината или на домашната изолация).

17. Органите на МВР имат достъп за четене до данните за карантинираните лица, потвърдените случаи на COVID-19, поставени на домашна изолация и издадените предписания от РЗИ, при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната карантина или изолация. Достъпът се предоставя на следните структури на МВР:

а) главните дирекции на МВР;

б) Столичната дирекция на МВР и областните дирекции на МВР;

в) дирекция „Комуникационни и информационни системи“;

г) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

18. Информационната система по т. 10 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично генерирано съобщение по електронна поща относно карантинирани лица и потвърдените случаи на COVID-19 от пациентската им листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост.

19. Информацията по т. 15, буква „г“ за проведените лабораторни изследвания за съответния ден се подава до 22 часа. Положителните проби по т. 7 се въвеждат веднага след установяването.

20. Контролът за изпълнение на задълженията по т. 15, букви „в“ и „г“ се осъществява от директорите на регионалните здравни инспекции и Националната здравноосигурителна каса.

21. Общините имат достъп до данните за лицата по т. 10, буква „в”, поставени под карантина и потвърдените случаи на COVID-19, поставени в изолация в домашни условия, на територията на съответната община (лични данни и адрес на карантиниране) при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната карантина.

22. Националният осигурителен институт и териториалните му поделения имат достъп до данните за лицата по т. 10, буква „в”, поставени под карантина и потвърдените случаи с COVID-19 поставени в изолация в домашни условия (лични данни и адрес на карантиниране/изолиране) при изпълнение на функциите си по осъществяване на контрол за издадените болнични листове за временна неработоспособност.

23. Националната здравноосигурителна каса има достъп до модулите по т. 10, букви „в“, „г“ и „д“ с цел осъществяване на наблюдение, контрол и обмен на информация за заболелите с COVID-19.

24. Заповед № РД-01-150 от 25.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-193 от 10.04.2020 г., Заповед № РД-01-202 от 13.04.2020 г., Заповед № РД-01-245 от 30.04.2020 г., Заповед № РД-01-252 от 5.05.2020 г. и Заповед № РД-01-255 от 8.05.2020 г., както и Заповед № РД-01-184 от 6.04.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-241 от 28.04.2020 г. се отменят.

25. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

 

Приложение № 1 към т. 2 (изм. -  Заповед № 301 от 03.06.2020 г.)

ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19

Клинични критерии:

Всяко лице с поне един от следните симптоми [1]:

 • кашлица;
 • треска;
 • затруднено дишане;
 • внезапна поява на аносмия, агеузия или дисгеузия .

Диагностични образни критерии:

Рентгенологични данни за лезии, съвместими с COVID-19

Лабораторни критерии:

Откриване на нуклеинова киселина на SARS-CoV-2 в клинични проби

Епидемиологични критерии:

Поне една от посочените две епидемиологични връзки:

 • близък контакт [2] с потвърден случай на COVID-19 в рамките на 14 дни преди появата на симптомите;
 • лицето е бил живущ или персонал, в рамките на 14 дни преди появата на симптомите, в социална услуга от резидентен тип в общността (специализирана институция за предоставяне на социални услуги), в която има установено предаване на COVID-19.

Класификация на случай:

А. Възможен случай:

Всяко лице, отговарящо на клиничните критерии.

Б. Вероятен случай:

Всяко лице, отговарящо на клиничните критерии и наличие на епидемиолгична връзка

ИЛИ

Всяко лице, отговарящо на диагностичните образни критерии.

В. Потвърден случай:

Всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии.

 

[1] Допълнителни по-малко специфични симптоми са главоболие, втрисане, мускулни болки, умора, повръщане и/или диария.

[2]  Близкият контакт се определя като:

 • съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;
 • директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);
 • директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
 • директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин.;
 • престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за  ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра;
 • здравен работник или друго лице, полагащ директни грижи за пациент с COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните превозни средства;
 • пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелия (ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция, за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в самолета).

При определяне на близките контактни на потвърден случай на COVID-19 трябва да се има предвид всяко лице, осъществило контакт в рамките на 48 часа преди и до 14 дни след появата на симптомите при заболелия. Ако потвърденият случай е асимптоматичен, като контактен се определя всяко лице, осъществило контакт със случая в рамките на 48 часа преди до 14 дни след вземането на пробата, довела до лабораторното потвърждаване.“

Приложение № 3 към т. 7 се изменя така:

Приложение № 3 към т. 7 (изм. - Заповед № 301 от 03.06.2020 г., Заповед № 336 от 12.06.2020 г., Заповед № РД-01-409 от 17.07.2020 г.)

Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19

1. Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести, гр. София;

2. „Многопрофилна болница за активно лечение – София“ в структурата на Военномедицинска академия, гр. София;

3. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД, гр. Варна;

4. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ ЕАД, гр. Стара Загора;

5. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА““ ЕООД, гр. Бургас;

6. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПЪЛМЕД““ ООД, гр. Пловдив;

7. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ““ ЕАД, гр. Пловдив;

8. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА““ ЕАД, гр. София;

9. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД, гр. София;

10. „Многопрофилна болница за активно лечение“ Лозенец““ ЕАД, гр. София;

11. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВ. СОФИЯ““ ЕАД, гр. София;

12. „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА“ ЕАД, гр. София;

13. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД, гр. София;

14. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ЦИБАЛАБ“ ЕООД, гр. София;

15. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - РАМУС“ ООД, гр. София;

16. Столична регионална здравна инспекция;

17. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД, гр. Пловдив;

18. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД, гр. Плевен;

19. „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом“ ЕАД, гр. София;

20. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ БОДИМЕД 99“ ООД, гр. София;

21. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОБИОМЕД“ ООД, гр. София;

22. „ГЕНЕТИЧНА И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНИКА“ ООД, гр. София;

23. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД, гр. Кърджали;

24. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ““ ЕАД, гр. София;

25. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ – РАЗГРАД“ АД, гр. Разград;

26. „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, гр. София;

27. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД” ЕООД, гр. Пловдив;

28. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ -ЗДРАВЕ-99“ ООД, гр. Русе;

29. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА“ ЕООД, гр. Стара Загора;

30. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН“ ООД, гр. Плевен;

31. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ХАСКОВО“ ЕООД;

32. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ“ АД, гр. Враца;

33. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИТИ ЛАБ“ ЕООД, гр. Варна;

34. Многопрофилна болница за активно лечение - Централна клинична база в София към Медицински институт на Министерство на вътрешните работи;

35. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД“ АД, гр. Благоевград;

36. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище;

37. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКОДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОРЕКСПРЕС 2000“ ООД, гр. Варна;

38. „НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД, гр. Враца.“

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.