На 2 юни 2020 г. влезе в сила постановлението на Министерски съвет, с което бяха отменени предни две постановления от 2017 г. и 2019 г.  относно  Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.

Така до изготвянето на нова наредба остава в сила обнародваната през 1996 г. наредба.

В преходните и заключителните разпоредби на действащата наредба се създава нов параграф 3, които има за цел свеждането до минимум необходимостта от събирането на големи групи хора във висшите училища. Създава се възможност през учебната 2020/2021 година студенти да се приемат при условията и по реда на чл. 68 от Закона за висшето образование, без да се провеждат писмени конкурсни изпити.

Изменението дава възможност на всяко висше училище да избере да организира конкурсен изпит по чл. 68, ал.1 от ЗВО според своите възможности в ситуацията на настъпилата извънредна обстановка, или след решение на Академичния съвет да приеме кандидат-студенти и без конкурсен изпит, ако са издържали успешно държавните зрелостни изпити.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.