ДО

ДИРЕКТОРА НА

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

 

ОТНОСНО: Методически указания и препоръки за Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ във връзка с чл. 46, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки

 

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,

 

Съгласно т. 7 от заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 26.05.2020 г. се разрешават културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други), при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв. м. площ при условията на т. II.

Съгласно т. 4 от заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 01.06.2020 г. се разрешават всички извънкласни занимания, в т. ч. занимални, клубове, детски центрове и други, при условията на т. 10 от заповедта и съгласно указанията по т. II.

Съгласно т. 6 от заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се разрешава провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, при условията на т. 10 от заповедта и съгласно указанията по т. II.

Съгласно т. 10 от заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, дейностите, които не са забранени или преустановени със заповедта, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Посещенията на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ се организират при спазване на нормативната уредба в областта на библиотечното дело и при спазване на действащите противоепидемични мерки.

 

За създаване на добра организация на дейността при действието на противоепидемичните мерки, министърът на културата дава следните препоръки:

 I. Защита на служителите

 1. Правилата за работа и указанията трябва да се актуализират, за да отговарят на изискванията, посочени в заповедите и другите актове на министъра на здравеопазването, въвеждащи противоепидемични мерки, относимите разпоредби на Закона за здравето и обявената с решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и за преодоляване на последиците, въведените от директора на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) противоепидемични мерки на територията на отделна област или община, както и други актове на държавни и общински органи, издадени в изпълнение на противоепидемичните мерки. 
 2. Да се ограничи достъпът на потребители до всички части на библиотеката, като се обособят отделни места за заемане и връщане на заетата литература.
 3. Да се провеждат редовно и спазват следните противоепидемични мерки в работните помещения:

- дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в приложение № 1 към заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването;

- недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);

- инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в приложение № 2 към заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

- създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.;

- осигуряване на лични предпазни средства за персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

 1. При непосредствено обслужване на потребители, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м., е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ почистване или дезинфекция.II. Обособяване на части за обслужване на потребителите        
 2. Директорът следва да изготви Правила за обслужване на читателите в периода на действие на противоепидемичните мерки, съгласно възможностите и начина на обслужване за в библиотеката. Правилата следва да се поставят на видно място в зоната на обслужване и да бъдат публикувани на интернет страницата на библиотеката. Да бъде посочено изрично, че правилата се прилагат на територията на библиотеката.
 3. Следва да се укаже в правилата за обслужване какъв е максималният брой посетители, които могат да присъстват едновременно в едно помещение за обслужване в библиотеката при спазване на изискването за физическа дистанция (минимум 1,5 м.). Следва да се създаде организация за контрол на входа, с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция.
 4. Следва да се инструктира библиотечния персонал как да се процедира с потребителите, които не желаят да спазват правилата.
 5. Следва да се обособят зони за обслужване, където връщането и заемането на литература да става при спазване на противоепидемичните мерки.
 6. Да не се допуска ползването на климатични инсталации в зоните за посещения.
 7. На потребителите да се укаже по подходящ начин (чрез табели или чрез информация, вкл. публикувана на интернет страницата, или по друг подходящ начин), че следва да влизат в библиотеката със задължителните лични предпазни средства (поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването), при спазване на пропускателен режим и физическа дистанция (минимум 1,5 м.) и след дезинфекция на ръцете.
 8. Дезинфекция на ръцете е задължителна при връщане и заемане на литература.
 9. Когато книгите бъдат върнати, следва да се държат под карантина в продължение на 72 часа (периодът е предложен от Световната здравна организация), след което книгите могат да се подреждат отново на стелажите.
 10. Допуска се, според квадратурата на помещението, заетост на местата в съответното помещение не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв. м.
 11. Следва да се осигури дезинфектант за ръце на входа на библиотеката.

III. Ползване на електронни каталози

 1. При възможност, заявяването на желаната за заемане литература да става посредством електронните каталози на библиотеката, чрез предварителна заявка и поръчка по утвърден ред. По този начин когато читателят отиде в библиотеката, книгите, които иска да заеме, ще бъдат приготвени съгласно неговата предварителна заявка, с което ще се избегне събирането на хора и изчакване пред библиотеката.
 2. Да се запази възможността за онлайн информационно обслужване при постъпили запитвания на посочените от библиотеката електронни адреси.

В допълнение към горното ви предоставяме и следната информация:

Препоръчително е използването на дезинфектанти за повърхности под формата на спрей, които са готови за употреба. Дезинфектантите трябва да са разрешени за дезинфекция на повърхности, като следва да се има предвид, че дезинфекционният ефект се постига само при стриктно спазване на указанията на производителя за употреба.

Малки повърхности могат да се третират както по описаните начини, така и да се обтриват с дезинфекциращи мокри кърпи, които след употреба се събират и изхвърлят по безопасен начин.

Повече информация за дезинфекция на повърхности и ръце може да бъде намерена на интернет страницата на Националния център по заразни и паразитни билести: https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=563:covid-19-desinfection-08032020&lang=bg.

За дезинфекция следва да се използват само дезинфектанти (биоциди), които имат издадени разрешения по реда на националното, респ. европейско законодателство. Министерство на здравеопазването, съгласно нормативните изисквания, поддържа на интернет страницата си регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара.

Подробни препоръки за подготвяне на работното място за COVID-19 са публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването: https:// www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/

Предвид специфичните условия в различните обекти, изборът на подходящи средства за извършване на дезинфекция, периодичността на извършването ѝ, специфичните изисквания към служителите и посетителите, следва да са съобразени с конкретните условия: напр. според вероятността от струпване на хора на определени места може посетителите да се информират по подходящ начин за спазване на физическа дистанция в съответните помещения и сгради.

 

 

БОИЛ БАНОВ

МИНИСТЪР

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.