ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА МУЗЕИ,

ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ,

КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ  И ОРГАНИЗАЦИИ

С ДЕЙНОСТИ  В ОБЛАСТТА

НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

 

 

 

ОТНОСНО: Методически указания и препоръки на основание чл. 31, т. 1 от Закона за културното наследство във връзка със заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Съгласно т. 7 от заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 26.05.2020 г. се разрешават културно-развлекателни мероприятия при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито. Съгласно т. 6 от заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се забранява провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други). Съгласно т. 10 от заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, дейностите, които не са забранени или преустановени със заповедта, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Посещенията в музеи и галерии, културни институти и организации с дейности в областта на културното наследство (наричани по-нататък „музеи“) се организират при спазване на нормативната уредба в областта на културното наследство, а именно:

Съгласно чл. 182, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), музеите осъществяват представянето на движими културни ценности чрез постоянни или временни експозиции. С  Наредба № Н-4 от 8 октомври 2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности, в сила от 28.03.2014 г., издадена от министъра на културата (Обн. ДВ. бр. 28  от 28 март 2014 г.) се регламентира представянето на движими и недвижими културни ценности.

Като се имат предвид приложимите противоепидемични мерки, дадени със заповеди на министъра на здравеопазването в периода от 5 март 2020 г. до настоящия момент, следва да посочим следното:

Допустими за посещения са както музейни обекти и експозиции на открито, така и тези на закрито, намиращи се в сградите на музеите, при които е възможно:

 • да не се ползват климатичните инсталации;
 • спазване на необходимата физическа дистанция (минимум 1,5 м.);

Музеите, представящи движими културни ценности следва постепенно да възстановят работата си, като изградят гъвкав подход за извършване на обичайните дейности. Правилата за работа и указанията трябва да се актуализират, за да отговарят на изискванията, посочени в заповедите и другите актове на министъра на здравеопазването, въвеждащи противоепидемични мерки, относимите разпоредби на Закона за здравето и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, въведените от директора на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ)  противоепидемични мерки на територията на отделна област или община, както и други актове на държавни и общински органи, издадени в изпълнение на противоепидемичните мерки.

Всеки музей преценява кога ще има готовност да осигури достъп до експозициите при спазване на всички съществуващи противоепидемични мерки, наложени с акт на съответния държавен орган или орган на местна власт на национално, регионално и общинско ниво.

 Във връзка с гореизложеното  и за създаване на добра организация на дейността при действието на противоепидемичните мерки, министърът на културата дава следните препоръки:      

1.Всеки културен институт с дейности в областта на културното наследство да разработи план с поетапен график за осигуряване на достъп до експозициите и обектите и указания с конкретни мерки.

С възобновяването на работата в музеите като водещ приоритет трябва да се постави здравето и безопасността на служителите и посетителите, както и опазването на културните ценности при създадените нови условия. В новия план за работа следва да присъстват всички насоки, указания и препоръки, както и възможността за актуализиране на плана при необходимост от промени.

Планирането на поетапно осигуряване на достъп до експозициите и обектите позволява предприемането на необходимите стъпки за възстановяване на редовните дейности на музея или галерията и гарантиране на безопасна среда. Този метод предоставя възможност и за редовен мониторинг на дейностите и въведените мерки.

При изготвянето на плана да участват специалисти от музея, да се включат препоръки на реставратори във връзка с мерки, имащи отношение към дезинфекцията в помещения с културни ценности, климатичните инсталации и други, свързани с опазване на културните ценности.

2.Определяне на правила и ясни указания за работа.

Необходимо е актуализиране на част от съществуващите правила, свързани с работните процеси, изискванията към служителите и посетителите, дезинфекцията на помещенията и съоръженията в музеите и галериите, почистването и др., а при необходимост и издаване на нови правила.

 

3.Препоръчваме да бъдат въведени следните мерки, свързани с организацията на работата:

 

 • Публикуване на въведените мерки при възобновяване на дейността на музея в официалния му сайт и актуализиране на информацията при необходимост;
 • Провеждане на предварително обучение на служителите за ефективна и безопасна работа (служителите трябва да получат указания как да реагират при необичайни ситуации – напр. при неспазване от посетителите на правилата за безопасност);
 • Определяне на служители за координация и мониторинг за спазване на мерките и указанията;
 • Да се провеждат редовно и спазват следните противоепидемични мерки в работните помещения:

- дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в приложение № 1 към заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването;

- недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);

- инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в приложение № 2 към заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

- създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.;

- осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

 • При непосредствено обслужване на посетители, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ почистване или дезинфекция.
 • На посетителите да се укаже по подходящ начин (чрез табели или чрез информация, вкл. публикувана на интернет страницата, или по друг подходящ начин), че следва да влизат в музея/галерията със задължителните лични предпазни средства (поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването), при спазване на пропускателен режим и физическа дистанция (минимум 1,5 м.) и след дезинфекция на ръцете.;
 • Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. между посетители и между посетители и служители;
 • Носене на лични предпазни средства (маски за лице или защитни шлемове, ръкавици и др.) от служителите;
 • Допускане на по-малък брой посетители като цяло и определяне на максимално допустимия брой посетители за различните пространства;
 • Изготвяне на График за посещение на музея с определени дни и часове за посещения;
 • Осигуряване на дезинфектант за посетителите при касите за билети, музейните магазини, тоалетните и др.;
 • Посетителите следва да влизат в музеите/галериите по един, при спазване на физическа дистанция (минимум 1,5 м.) един от друг и със задължителните лични предпазни средства (поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването), при спазване на пропускателен режим и след дезинфекция на ръцете.
 • Осигуряване на еднопосочно движение, предотвратяващо събирането на групи, при които е възможно да се наруши физическата дистанция;
 • Поставяне на маркировка пред касите, книжарниците, гардеробите и др., задаваща дистанцията от 1,5 м.;
 • При необходимост, да се въведе ограничаване на достъпа на посетители до обекти и помещения в случаите, когато не може да се осигури строго съблюдаване на дистанцията от 1,5 метра, не може да се спре климатичната инсталация или пространството не може да се проветри;
 • Следва да се създаде организация за контрол на входа за посетители, с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция.
 • Редовно почистване и дезинфекция на подове, санитарни помещения и др. контактни повърхности и проветряване на експозиционните помещения;
 • Насърчаване на посетителите да не докосват предметите в магазините за сувенири или брошури на музея чрез информиране или по друг подходящ начин;
 • Препоръчително използване на безкасови системи за продажба на билети и сувенири (насърчаване на заплащането с безконтактна банкова карта);
 • Ограничаване на времето за пребиваване в музея като се осигури възможност за еднопосочно преминаване на помещенията и се намали възможността от нежелан досег до предмети включително врати и др.;
 • При възможност осигуряване на безконтактни кошчета за отпадъци;
 • При необходимост въвеждане на часове за определени групи потенциално уязвими посетители – възрастни хора, хора с увреждания или семейства с деца;
 • При необходимост измерване на температурата на служителите при пристигането им на работа;
 • Поставяне на информационни табели в санитарните помещения;
 • Провеждането на събития, като откриване на изложби и др., се осъществява при заетост на местата до 30 процента от общия капацитет на залата на закрито и 50 процента от общия капацитет на открито при максимален капацитет на използване квадратурата на помещенията при заетост на местата не повече от 20 човека на групови събития, не повече от 1 човек на 4 кв. м.;
 • За създаване на климатична среда, свързана с опазването на културните ценности е допустимо използването на климатични системи. Препоръчваме когато е възможно да се прави проветряване в помещенията и при необходимост да се включват климатичните системи през нощта, когато в помещенията няма хора;
 • При възможност да се използват вентилационни системи, които използват въздух отвън;
 • Препоръчително е механичното почистване на филтрите на вътрешните тела на климатиците да се извършва поне веднъж месечно;
 • При възможност работните срещи да се провеждат дистанционно чрез ползване на подходящи средства за комуникация или при строго съблюдаване на дистанцията от 1,5 метра и използване на лични предпазни средства;
 • Продължава забраната за изнасяне на екскурзоводски беседи за групови посещения, образователните програми и инициативи с участието на деца и ученици;
 • Музеите продължават да поддържат контакт с публиките си и чрез своите Интернет страници и/или социалните мрежи, на които регулярно се публикува информация.
 • Да не се провеждат организационни събирания на групи над 20 (двадесет) лица и не повече от 1 човек на 4 кв. м., с изключение на допуснатите мероприятия в заповедите на министъра на здравеопазването.
 • Следва да се осигури дезинфектант за ръце на входа на културния обект.
 • Следва да се следи за спазване на изискването всички лица, които се намират на закрити места в музея/галерията, да имат поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се ползват съгласно препоръките в приложение № 3 от заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Препоръчваме използването на дезинфектанти за повърхности под формата на спрей, които са готови за употреба. Дезинфектантите трябва да са разрешени за дезинфекция на повърхности, като следва да се има предвид, че дезинфекционният ефект се постига само при стриктно спазване указанията на производителя за употреба.

Малки повърхности могат да се третират както по описаните начини, така и да се обтриват с дезинфекциращи мокри кърпи, които след употреба се събират и изхвърлят по безопасен начин.

Повече информация за дезинфекция на повърхности и ръце може да намерите на интернет – страницата на Националния център по заразни и паразитни болести: https://ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=563:covid-19-desinfection-08032020&land=bg

За дезинфекция следва да се използват само дезинфектанти (биоциди), които имат издадени разрешения по реда на националното, респ. европейско законодателство. Министерството на здравеопазването, поддържа на интернет - страницата си Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара.

Подробни препоръки за работодателите за подготвяне на работното място за COVID – 19 са публикувани на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/

 

БОИЛ БАНОВ

МИНИСТЪР

 

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.