Въпроси и отговори на Световната антидопингова агенция

Може ли, въпреки всичко, да бъда тестван/а за употреба на допинг по време на пандемията от COVID-19, като се имат предвид въведените ограничения, отнасящи се специално до социалното дистанциране и самоизолацията?

Да. Там където от местните власти не са въведени ограничения за придвижване или физически контакт, тестването все още може да се проведе по всяко време и навсякъде.

Ако бъда тестван/а за употреба на допинг, каква ще бъде направено, за да бъде намалена до минимум възможността за инфекция?

Ако програмата за тестване може да продължи, АДО трябва да приложи засилени мерки, съответни на препоръките на здравните власти, за да предпазят Вашето здраве и това на антидопинговия екип. Повече информация може да се намери в Ръководството на САА към АДО от 20.03.2020 г.

Какви специфични мерки ще вземат АДО, за да намалят до минимум възможностите за заразяване?

Преди всичко, АДО са информирани да провеждат само най-важните допинг-контроли. При извършване на тези тестове, след пристигане на мястото на тестване членовете на антидопинговия екип трябва да измият добре ръцете си и да ги дезинфекцират или да си сложат нови ръкавици. Също, спортистите и антидопинговият екип трябва да спазват, доколкото е възможно, препоръчваната социална дистанция от 2 м.

Какво трябва да правя, ако имам симптоми, които показват, че може да имам COVID-19?

Най-важни са Вашето здраве и това на тези около Вас. Ако се безпокоите, че може да сте се заразили с вируса, най-важното е да се самоизолирате и да следвате другите предпазни мерки (миене на ръце и др.), препоръчани от международните здравни организации. Трябва също да се свържете с Вашите местни здравни власти, за да се уверите, че изпълнявате правилните процедури за Вашия регион. Във връзка с анти-допинга, трябва да информирате Вашата АДО за състоянието си чрез информация за местонахождението си или когато антидопинговият екип Ви уведоми за тестването, така че те да съгласуват съответно плановете си.

Трябва ли ми все още Разрешение за Терапевтична Употреба (РТУ), ако имам медицинско състояние, изискващо забранени субстанция или метод?

Докато подлежите на тестване, Вие оставате отговорен/на да си осигурите наличие на валидно РТУ. Ако по време на пандемията с COVID-19 е затруднен достъпът Ви до лекар, за получаване на необходимата документация, подкрепяща заявлението Ви за РТУ, трябва да документирате всички действия и пречки да спазите съответните изисквания, като това ще бъде обсъдено за всеки отделен случай.

Ако спортистите се тестват нередовно или по-малко от обикновеното, какво прави САА, за да осигури чисто състезание, когато положението се нормализира?

САА стриктно регистрира къде нивата на тестване са били намалени или напълно анулирани. Когато спортната обстановка се нормализира, може да се обърне внимание на тези „празнини“ в тестването чрез допълнително целево тестване.

Трябва ли все още да подавам информация за местонахождението си?

Ако Вашата АДО не Ви съобщи друго, трябва да продължите да подавате информация за своето местонахождение, тъй като продължавате да подлежите на тестване. Ако желаете да споделите информация за Вашето здраве, самоизолация, ограничения за придвижване и др., която може да повлияе допинговия контрол, моля да споделите тази информация при подаване на местонахождението си.

Може ли да откажа да бъда тестван/а, ако съм в самоизолация, карантина, или не вярвам, че антидопинговият екип е взел подходящи предпазни мерки?

Не. С изключение на задължителна изолация/карантина, Вие сте информиран/а да се подчинявате на тестването, като спазвате предпазните мерки, въведени от Вашето АДО. Ако откажете да бъдете тестван/а, или не изпълнявате процедурата за взимане на проба след уведомяването, или не можете (не желаете) да дадете проба поради липса на защитни мерки, отказът Ви ще продължи с нормалната процедура за управление на резултатите, предоставяща Ви съответната процедура и възможността да обясните действието си. Имайки предвид малкия брой тествания, когато е уместно спортистите се насърчават да се съгласяват с тестването. Ако разчитате на помощ от Ваш представител да помогне при процедурата за допингов контрол (специално за непълнолетни или спортисти с увреждане), а представителят отсъства поради COVID-19, това също трябва да се има предвид при процедурата за управление на резултатите.

При намаленото тестване, как мога в бъдеще да съм уверен/а, че ще се състезавам в среда без допинг?

Поставяне на публичното здраве над нуждите на антидопинговата система означава, че ще се повлияе борбата срещу допинга в спорта. Все пак, ще има значително по-малко тренировки и ще се провеждат значително по-малко състезания. За спортистите е важно да помнят също, че пробите от допингов контрол ще продължат да се съхраняват за бъдещ анализ, както и че някои проби, взети след периода на COVID-19, могат чрез Биологичния Паспорт на Спортиста да разкрият показатели за допинг, взет по време на този период. Освен това, докато през този период тестването може да бъде намалено навсякъде, Вие можете да допринесете за антидопинговата дейност, като се уверите, че сте получил/а най-новата информация и обучение, както и насърчите Вашите приятели и съотборници да направят същото. Можете да се запознаете с източниците на САА за антидопингово обучение, като посетите платформата на САА за електронно обучение, на AdEL.

Повече информация от Антидопинговия център

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.