Р Е Ш Е Н И Е   378

 

от        12   юни        2020 година

 за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка

 

На основание чл. 63, ал. 2 във връзка с ал. 3, т. 1, 2, 3, 7 и 8 от Закона за здравето и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

 

  1. Удължава срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, считано от 15 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.
  2. Министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор да въведе временни противоепидемични мерки за територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите, свързани със:

а) забрана за влизане на територията на страната и карантиниране на лица, които са влезли на територията на страната от държави с установена повишена заболяемост от COVID-19 и значително епидемично разпространение;

б) спазване на изисквания за физическа дистанция, хигиена на ръцете, дезинфекция и носене на защитни маски за лице на определени закрити обществени места.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.