З А П О В Е Д

№ РД-01-339/17.06.2020 г.

 

На основание чл. 4, ал. 1 и З от Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България и във връзка с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID- 19 на територията на страната

Н А Р Е Ж Д А М

  1. Разкривам временни звена за граничен здравен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове Капитан Петко войвода и Кардам.
  2. Директорите на регионални здравни инспекции Хасково и Добрич да обезпечат непрекъснат денонощен режим на работа на звената по т. 1.
  3. Заповедта да се съобщи на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ и директорите на регионалните здравни инспекции Хасково и Добрич за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.

 

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.