З А П О В Е Д

 

№ РД-09-632/23.06.2020 г., изм. и доп със Заповед № РД-09-704/29.06.2020 г.

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка със Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването и Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

I. Считано от 23 юни 2020г. до 30 юни 2020 г.:

1. Съгласно т. I, 2 от Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването, всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м.

2. Съгласно т. I, 3 от Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването, при провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор, при спазване на физическа дистанция най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м.

3. Съгласно т. I, 6 от Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването, поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички закрити обществени места (лечебни заведения, аптеки, обществен транспорт, търговски обекти, търговски центрове тип МОЛ и други) е задължително.

II. Дейностите по т. I се провеждат при всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването и съобразно указанията по т. III от настоящата заповед.

III. На основание т. II от Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването утвърждавам, съгласувано с министъра на здравеопазването:

  1. Указания – Концепция и насоки за възобновяването на тренировъчния и състезателен процес в професионалния футбол, предложени от Българския футболен съюз съгласно приложение № 1.
  2. Указания за прилагане на противоепидемични мерки във фитнес центрове и зали за фитнес съгласно приложение № 2.
  3. Указания за прилагане на противоепидемични мерки на спортни обекти и съоръжения съгласно приложение № 3.

IV. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-09-616/15.06.2020 г.

V. Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на младежта и спорта Стоян Андонов.

 

КРАСЕН КРАЛЕВ (П)

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.