ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ОБЯВЕНА С РЕШЕНИЕ № 325 И УДЪЛЖЕНА С РЕШЕНИЕ № 378 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

В сила от 01.07.2020 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 7 юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 16 октомври 2020г., доп. ДВ. бр.110 от 29 декември 2020г., изм. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 23 март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 6 юли 2021г.


 
 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) На работодатели могат да се изплащат средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г., за:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) работници и служители, работата на които е била преустановена през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда;
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда;
4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) работници и служители, на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 31 октомври 2020 г.;
5. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) работници и служители, извън посочените в т. 1 - 4, осигурени в сектор I - "Хотелиерство и ресторантьорство" и икономическа дейност с код 49.39 "Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде, от Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Средствата за запазване на заетостта на работници или служители по ал. 1, осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, са в размер на:
1. 50 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто;
2. 60 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства е до 80 на сто от осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Осигурителният доход за април 2021 г. се определя, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) за лицата, които имат отработени дни - среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за април;
2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст - среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за април;
3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - минималната месечна работна заплата за страната;
4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст - среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател - минималната месечна работна заплата за страната.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Размерът на средствата за запазване на заетостта на всеки работник и служител по ал. 1 се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на ал. 4, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Средства за запазване на заетостта не се изплащат за:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) работници и служители по чл. 1, ал. 1, т. 1 - 4, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 януари 2021 г.;
2. работници и служители, осигурени в секторите А, К, О, Р (с изключение на икономически дейности с код 85.10 - частен сектор, и код 85.5), Q (без икономически дейности с код 86.23, код 86.90 и код 88.91 - частен сектор), T и U от Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008);
3. работници и служители, които през периода на изплащане на средствата по ал. 2 ползват неплатен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
4. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства и общият размер на средствата надвишава 80 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя;
5. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г., в сила от 01.04.2021 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Средства по ал. 2 се изплащат за целия период или за част от периода от 1 юни до 31 юли 2021 г.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Средствата са за сметка на бюджета на Националния осигурителен институт и се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт.

 
 
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Работодателят, получил средства за запазване на заетостта по реда на постановлението, изплаща на работниците и служителите по чл. 1, ал. 1 трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за април 2021 г., и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.
(2) Работодателят, получил средства за запазване на заетостта по реда на постановлението, изплаща на работниците и служителите по чл. 1, ал. 1, т. 5, наети след 1 юни 2020 г., трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на минималния осигурителния доход за длъжността, и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

 
 
Чл. 3. (1) За изплащане на средства по чл. 1 могат да кандидатстват работодатели, които:
1. са местни физически и юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени образувания, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) са декларирали намаляване на средномесечните приходи от продажби през 2020 г. в сравнение с 2019 г.;
3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
4. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. запазят заетостта на работниците и служителите по чл. 1, ал. 1, т. 1 - 4, за които са получили средства, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени тези средства;
6. не прекратят трудови договори на свои работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат средства за запазване на заетостта;
7. нямат извършено нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за изплащане на средствата за запазване на заетостта, за което има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 1 могат да кандидатстват работодатели, които са декларирали намаляване на приходите от продажби, както следва:
1. за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г.;
2. за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 2 могат да кандидатстват работодатели, които са декларирали намаляване на приходите от продажби, както следва:
1. за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г.;
2. за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 могат да кандидатстват и създадени от общините определени организационно обособени структури - звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и т. 2 - 7 и са декларирали намаляване на приходите от съответната дейност по ал. 2 или 3.

 
Чл. 4. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава заповед за провеждане на процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на средствата по чл. 1.
(2) Информация за условията и реда за кандидатстване се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции "Бюро по труда".

 
 
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Работодателите подават в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на средства по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор в срок до края на месеца, следващ месеца, за който кандидатстват.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда;
2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 1, ал. 6, т. 4 и по чл. 3, ал. 1, т. 5 и 6;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби по чл. 3, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 или на приходите от дейността по чл. 3, ал. 4;
4. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) списък на работниците и служителите по чл. 1, ал. 1, за които се подава заявление за изплащане на средства по реда на постановлението, съдържащ данни за лицата - трите имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите; номер на заповедта по чл. 173а от Кодекса на труда - за работниците и служителите по чл. 1, ал. 1, т. 3, брой работни дни, за които да се изплатят средства;
5. заверено копие на годишната данъчна декларация за 2019 г. по ЗКПО или ЗДДФЛ - за лицата, учредени преди 1 януари 2020 г.;
6. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

 
 
Чл. 6. (1) Комисия, определена със заповед на директора на дирекция "Бюро по труда", разглежда документите по чл. 5 и извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на средствата за запазване на заетостта в срок до 10 работни дни от подаването на заявлението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Проверката на обстоятелствата по чл. 1, ал. 1, т. 4 и чл. 3, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 7 се извършва по служебен ред. Проверката по чл. 1, ал. 6, т. 1 и 2 и чл. 3, ал. 1, т. 3 се извършва въз основа на информация, предоставена от Националната агенция за приходите, а по чл. 3, ал. 1, т. 7 - въз основа на информация, предоставена от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
(3) Комисията отразява в протокол съответствието или несъответствието на работодателя с критериите за изплащане на средствата.
(4) В срока по ал. 1 директорът на дирекция "Бюро по труда" изпраща в Агенцията по заетостта списък на работодателите, които отговарят на критериите за изплащане на средствата, протоколите на комисията и документите по чл. 5, ал. 2, т. 4 и 6.
(5) Дирекция "Бюро по труда" уведомява работодателите за съответствието или несъответствието с критериите за изплащане на средствата за запазване на заетостта, установено от комисията, в срок до 2 работни дни от датата на съставянето на протокола.
(6) Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт обобщена информация по ал. 4.
 
Чл. 7. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта утвърждава образеца на декларациите по чл. 5, ал. 2, т. 2, 3 и 6 и на списъка по чл. 5, ал. 2, т. 4.

 
 
Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.)

 
 
Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт обобщена информация за работниците и служителите, за които да се изплатят средства за съответния месец.
(2) Националният осигурителен институт ежемесечно превежда на работодателите средствата по чл. 1, ал. 2 в срок до 10 работни дни от получаване на обобщената информация по ал. 1.

 
 
Чл. 10. (1) Работодател, получил средства за запазване на заетостта по реда на това постановление, за когото Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и Националната агенция за приходите съгласно своята компетентност установят, че не изпълнява задълженията си по чл. 2 или чл. 3, ал. 1, т. 5 и 6 или декларира неверни данни, възстановява в пълен размер изплатените средства на бюджета на държавното обществено осигуряване.
(2) Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и Националната агенция за приходите уведомяват Националния осигурителен институт за установените в рамките на контролната дейност обстоятелства по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) Невъзстановените средства по ал. 1 се установяват и събират по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване.
 
Чл. 11. Изпълнението на дейностите и обменът на информация между Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се осъществяват при условия и по ред, определени от управителя на Националния осигурителен институт и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
 
Чл. 12. (1) Националният осигурителен институт създава и поддържа база данни за работодателите, на които са изплатени средства по това постановление.
(2) Базата данни съдържа информация за работодателя, за общата сума на изплатените средства за съответния месец и за общия брой на работниците и служителите, за които са изплатени.
(3) Базата данни е публична, с изключение на данните, представляващи "лични данни" по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Преходни и Заключителни разпоредби

 
§ 1. Работодателите, получили средства за изплащане на компенсации по реда на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 31 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 37 и 50 от 2020 г.), за работници и служители, за които получават финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси, възстановяват средствата по бюджета на държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от влизането в сила на това постановление.

 
 
§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) (1) За изплащане на работодатели на компенсации и средства за запазване на заетостта на работници и служители по реда на това постановление и на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 31 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 37 и 50 от 2020 г.), отнасящи се за периодите до края на 2020 г., за сметка на одобрените по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. средства в размер 1 000 000,0 хил. лв. за мерки, свързани със заетостта, може да се използва сметка за чужди средства на Националния осигурителен институт.
(2) Преведените до 31 декември 2020 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2021 г., в сила от 01.04.2021 г.) Неусвоените суми по ал. 1 се възстановяват в бюджета на ДОО и могат да се използват за допълнителни плащания през 2021 г. за същата цел.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2021 г., в сила от 01.04.2021 г.) За операциите по ал. 3 може да се прилага сметката за чужди средства по ал. 1, като съответните суми по възстановяването и извършването на допълнителните плащания се отразяват в отчета за касовото изпълнение на бюджета на ДОО за 2021 г. съгласно изискванията на чл. 148 от Закона за публичните финанси.
 
§ 2. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква "б" от Договора за функционирането на Европейския съюз.
 
§ 3. Администратор на помощта по смисъла на чл. 9 от Закона за държавните помощи е Агенцията по заетостта.
 
§ 4. Средствата да се предоставят съгласно изискванията на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19.
 
§ 5. Правилата, условията и редът за контрол и проверка по отношение предоставянето на държавна помощ при условията на раздел 3.10 от Временната рамка да бъдат подробно описани в Указанията за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на това постановление.
 
§ 6. Постановлението се приема на основание § 6а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 34 и 55 от 2020 г.).
 
§ 7. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и управителя на Националния осигурителен институт.
 
§ 8. (1) Контролът по прилагането на постановлението се възлага на Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
(2) Агенцията по заетостта и Националният осигурителен институт предоставят по служебен път информация на Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", необходима за осъществяване на контрола.

 
§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ОБЯВЕНА С РЕШЕНИЕ № 325 И УДЪЛЖЕНА С РЕШЕНИЕ № 378 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

 
(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2020 Г.)

§ 6. Навсякъде в постановлението думите "за май" се заменят със "за август".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ОБЯВЕНА С РЕШЕНИЕ № 325 И УДЪЛЖЕНА С РЕШЕНИЕ № 378 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

 
(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2020 Г.)

§ 7. Невъзстановените средства по чл. 9, ал. 1 и 2 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 31 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 37 и 50 от 2020 г.) се установяват и събират по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване.
 
§ 8. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква "б" от Договора за функционирането на Европейския съюз.
 
§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2020 г.
 
§ 10. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 юли до 30 септември 2020 г., подадени преди 15 октомври 2020 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.

 
(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2020 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 22 декември 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ОБЯВЕНА С РЕШЕНИЕ № 325 И УДЪЛЖЕНА С РЕШЕНИЕ № 378 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

 
(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)

§ 3. Навсякъде в постановлението думата "август" се заменя с "октомври".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ОБЯВЕНА С РЕШЕНИЕ № 325 И УДЪЛЖЕНА С РЕШЕНИЕ № 378 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

 
(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)

§ 4. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква "б" от Договора за функционирането на Европейския съюз.
 
§ 5. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г., подадени преди 15 януари 2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 18 МАРТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ОБЯВЕНА С РЕШЕНИЕ № 325 И УДЪЛЖЕНА С РЕШЕНИЕ № 378 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

 
(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2021 Г.)

§ 4. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква "б" от Договора за функционирането на Европейския съюз.
 
§ 5. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 януари до 31 март 2021 г., подадени преди 15 април 2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 април 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ОБЯВЕНА С РЕШЕНИЕ № 325 И УДЪЛЖЕНА С РЕШЕНИЕ № 378 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

 
(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2021 Г.)

§ 8. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква "б" от Договора за функционирането на Европейския съюз.
 
§ 9. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 април до 31 май 2021 г., подадени преди 15 юни 2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2021 г.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.