З А П О В Е Д

 

РД09-538/09.07.2020 Г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 5, ал. 1, т. 27 от Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните и във връзка с т. I. 10 и т. II. от Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да организира проверки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от БАБХ, за стриктното спазване на въведените временни противоепидемични мерки.

II. Изпълнителният директор на БАБХ да изготви указания за прилагането на въведените мерки със Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването в обектите по т. I до 10 юли 2020 г. и да създаде организация за изпълнението им.

III. Указанията по т. II да бъдат съгласувани от изпълнителния директор на БАБХ с министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването.

IV. Указанията по т. II. да бъдат публикувани на интернет страниците на БАБХ и Министерство на земеделието, храните и горите.

V. За резултатите от контрола по т.I, в срок до 22.07.2020 г. да се изготви доклад до министъра на земеделието, храните и горите.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на доц. д-р Янко Иванов - заместник-министър на земеделието, храните и горите.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.