З А П О В Е Д 

№ РД-09-778/16.07.2020 г.

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка със Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването и Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. и  Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

I. Считано от 16 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г.:

Съгласно т. I, 2 от със Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването, всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито, се провеждат без публика.

II. Дейностите по т. I се провеждат при всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-402/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването, при спазване на указанията по т. III и при следните условия:

1. Задължително е поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) за служителите, персонала, треньорите и длъжностните лица в спортни обекти и съоръжения за практикуване на спорт на закрито, в зали за танци, басейни и фитнес центрове и зали за фитнес.

2. Допуска се, при състезателни и тренировъчни дейности в спортни обекти и съоръжения за практикуване на спорт на закрито, в зали за танци, басейни и фитнес центрове и зали за фитнес, спортисти и спортуващи да не поставят защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

III. Във връзка с т. II от Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването утвърждавам:

  1. Указания – Концепция и насоки за възобновяването на тренировъчния и състезателен процес съгласно Приложение № 1;
  2. Указания за прилагане на противоепидемични мерки във фитнес центрове и зали съгласно Приложение № 2.
  3. Указания за прилагане на противоепидемични мерки на спортни обекти и съоръжения съгласно Приложение № 3

IV. Отменям Заповед № РД-09-766/09.07.2020 г., Заповед № РД-09-770/10.07.2020 г. и Заповед № РД-09-776/15.07.2020 г.

V. Заповедта влиза в сила от 16.07.2020 г.

VI. Заповедта и указанията по т. III да бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на младежта и спорта Стоян Андонов.

 

 

КРАСЕН КРАЛЕВ  (П)

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.