Р Е Ш Е Н И Е  506

 

от       21   юли      2020 година

 

ЗА определяне на реда за ползване на помощ за основни туристически услуги за вътрешен туризъм и за приемане на списък на обектите по чл. 27, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

 

На основание чл. 27, ал. 2 и 9 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 1. Определя ред за ползването на помощ за основни туристически услуги за вътрешен туризъм в обектите и местата за настаняване по чл. 27,
  ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, съгласно приложение № 1.
 2. Приема списък на обектите по чл. 27, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, в които се ползва с предимство помощта за основни туристически услуги за вътрешен туризъм, съгласно приложение № 2.
 3. Изпълнението на решението се възлага на министъра на здравеопазването, на министъра на труда и социалната политика, на министъра на вътрешните работи, на министъра на отбраната и на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

Приложение № 1 към т. 1

 

 

РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОМОЩ ЗА ОСНОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ В ОБЕКТИТЕ И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ

 

 

 1. Лицата по чл. 27, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от
  13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, които имат право на еднократна помощ за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв., се определят със заповеди на министъра на здравеопазването, на министъра на труда и социалната политика, на министъра на вътрешните работи и на министъра на регионалното развитие и благоустройството или на оправомощени от тях длъжностни лица по предложение на работодателя, съответно на органа по назначаването, а за министъра на вътрешните работи - по предложение на съответния ръководител. Предложението се изготвя въз основа на подадени от лицето до работодателя, съответно до органа по назначаването, а за министъра на вътрешните работи - до ръководителя на съответната структура по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи и/или главния секретар, заявление за ползване на помощта – свободен текст, и декларация по образец, че не е ползвало помощта.
 2. Работодателят, съответно органът по назначаването, изплаща авансово еднократната помощ в 14-дневен срок преди ползването й въз основа на издадената заповед по т. I.

III. Еднократната помощ се ползва с предимство в обекти на дружествата, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт, болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове - собственост на държавата, и почивните станции на министерствата и ведомствата – по списъка по приложение № 2.

 

 1. Еднократната помощ се ползва в категоризирани
  или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, когато помощта не е възможно да се ползва в обектите по т. III.
 2. При ползване на еднократната помощ правоимащото лице
  следва да направи предварителна резервация и да представи издадената заповед по т. I в обекта по т. III, съответно в мястото за настаняване
  по т. IV.
 3. Служебното лице в обект по т. III, съответно в място за настаняване по т. IV, е длъжно да:
 4. завери, подпечата и датира заповедта по т. I на правоимащото лице;
 5. издаде разходооправдателен документ за извършеното плащане от страна на правоимащото лице;
 6. предостави на правоимащото лице заверено извлечение от регистъра за настаняване или друг заверен документ с който да удостовери настаняването.

VII. Правоимащото лице представя на работодателя, съответно на органа по назначаването, в 7-дневен срок от завръщането, но не по-късно от един месец от ползването на еднократната помощ:

 1. заверена, подпечатана и датирана заповед по т. I от служебно лице в обект по т. III, съответно от служебно лице в място за настаняване по
  т. IV;
 2. разходооправдателен документ за извършеното плащане;
 3. заверено извлечение от регистъра за настаняване или друг документ, с който удостоверява настаняването в обект по т. III, съответно от регистъра за настаняване в обектите по т. IV.

 

VIІI. Образец на декларация по т. I:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 27 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

 

Аз, долуподписаният/та………………………………………..……………………………….………..……….

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН………….………, л.к. № ……………………, издадена от ………….………… на .……..…… г.,

с постоянен адрес гр./с. ………………………………, област .…………….……………………….,

ж.к. …………………………, бул./ул. ………………………… № …, бл. .…, вх. …, ет. …, ап. ..…

и настоящ адрес гр./с. ……………………….………..., област .………………...………………….,

ж.к. …………….…………, бул./ул. …………….…………… № …, бл. .…, вх. …., ет. …, ап. ..…

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

 1. Не съм ползвал/ползвала еднократна помощ за основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. по чл. 27 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

 

 1. След извършена от мен проверка, поради липса на свободни места за желания от мен период в обектите на дружествата, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт, болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове - собственост на държавата, и почивните станции на министерствата и ведомствата, ще използвам помощта в категоризирано или регистрирано място за настаняване, вписано в Националния туристически регистър.

(попълва се, при условие че се ползват категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър)

 

За неверни данни нося отговорност по законодателството на Република България.

 

 

ДАТА:…………………………………

 

ДЕКЛАРАТОР:………………………………………………………………………………………………………………..

(собствено, бащино и фамилно име и подпис на декларатора)

 

 

Приложение № 2 към т. 2

 

 

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ, В КОИТО СЕ ПОЛЗВА С ПРЕДИМСТВО ПОМОЩТА ЗА ОСНОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ

 

№ по ред

Обект

Министерство/ведомство

1.  

Хотел „Шипка“, гр. София – градски хотел

Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

2.  

Хотел „Хармония“ – к.к. Пампорово

Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

3.  

Хотел „Флагман“, гр. Варна, к.к. Св. св. Константин и Елена

Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

4.  

Хотел „Рибарица“, село Рибарица, община Тетевен

Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

5.  

Хотел „Адмирал“, гр. Варна, к.к. Св. св. Константин и Елена

Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

6.  

Хотел „Фрегата“ — гр. Варна, к.к. Св. св. Константин и Елена

Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

7.  

Хотел „Маяк“ — гр. Варна, к.к. Св. св. Константин и Елена

Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

8.  

Хотел и бунгала „Несебър – МО“,
гр. Несебър

Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

9.  

Хотел „Сарафово – МО“, гр. Бургас, квартал „Сарафово“

Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

10.     

Хотел „Созопол – МО“, гр. Созопол

Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

11.     

Къмпинг „Чайка“, гр. Обзор

Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

12.     

Почивна станция „Картела“, местност „Картала“, гр. Батак

Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

13.     

Хотел „Олимп“, к.к. Боровец

Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

14.     

Почивна станция „Боровец“,
к.к. Боровец

Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

15.     

Болница за продължително лечение и рехабилитация, гр. Банкя

Министерство на отбраната, Военномедицинска академия

16.     

Болница за продължително лечение и рехабилитация, гр. Хисаря

Министерство на отбраната, Военномедицинска академия

17.     

Почивна станция „Гюлечица“,
с. Говедарци, община Самоков, Софийска област, местност „Гюлечица“

Министерство на финансите

18.     

Къща за гости, гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, ул. „Петко Кълев“ № 12

Министерство на финансите

19.     

Къща за гости, гр. Банско, община Банско, област Благоевград,
ул. „Димитър Солунски“ № 10

Министерство на финансите

20.     

Бунгала, с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, к-г Космос

Министерство на финансите

21.     

Къща за гости, гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас, ул. „Тракия“ № 1

Министерство на финансите

22.     

Почивна станция „Митници“,
гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, КЗ „Двореца“, ул. „Акад. Даки Йорданов“ № 10

Министерство на финансите

23.     

УЦ на НАП - Банкя, гр. Банкя,
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 31

Министерство на финансите

24.     

УЦ на НАП - Боровец,
к.к. „Боровец“ № 127

Министерство на финансите

25.     

УБ на НАП - Доспат, гр. Доспат,
ул. „Орфей“ № 17

Министерство на финансите

26.     

УБ на НАП - Поморие, гр. Поморие,
ул. „Пазарна“ № 2

Министерство на финансите

27.     

„Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД, гр. София

Министерство на здравеопазването

28.     

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, гр. София

Филиал - Баните

Филиал - Банкя

Филиал - Баня

Филиал - Велинград

Филиал - Вършец

Филиал - Кюстендил

Филиал - Момин проход

Филиал - Наречен

Филиал - Овча могила

Филиал - Павел баня

Филиал - Поморие

Филиал - Сандански

Филиал - Хисаря

Министерство на здравеопазването

29.     

„Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани“ ЕАД, гр. Бургас

Министерство на здравеопазването

30.     

„Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата“ ЕООД,
гр. Балчик, местността „Тузлата“

Министерство на здравеопазването

31.     

„Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново“ ЕООД, с. Марикостиново, община Петрич

Министерство на здравеопазването

32.     

„Специализирана болница за реха­билитация – Котел“ ЕООД, гр. Котел

Министерство на здравеопазването

33.     

Балнеологичен център „Камена“ ЕАД, гр. Велинград

Министерство на здравеопазването

34.     

Курортен комплекс „Тилия“,
гр. Варна

Министерство на вътрешните работи

35.     

Курортен комплекс „Лазур“,
гр. Несебър

Министерство на вътрешните работи

36.     

База за отдих „Изгрев“, гр. Созопол

Министерство на вътрешните работи

37.     

База за отдих „Зеленика“, гр. Китен

Министерство на вътрешните работи

38.     

База за отдих „Орфей“,
гр. Велинград

Министерство на вътрешните работи

39.     

База за отдих „Секвоя“, с. Свети Спас, община Долна баня, Софийска област

Министерство на вътрешните работи

40.     

Бунгала, гр. Несебър

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“

41.     

Школа на Агенция „Пътна инфраструктура“, община Варна,
к.к. Св. св. Константин и Елена

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“

42.     

Почивна база „Иканталъка“, курортна местност в община Каварна, област Добрич

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“

43.     

Почивна база „Ахтопол“,
гр. Ахтопол

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“

44.     

Почивна база „Спанчевци“,
с. Спанчевци, община Вършец, област Монтана

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“

45.     

„Крайпътна база Юндола“,
с. Юндола, община Велинград, област Пазарджик

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“

46.     

Кантон, гр. Павел баня

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“

47.     

Снегоринна база „Пампорово“, „База за квалификация и преквалификация на пътни кадри“, к.к. Пампорово

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“

48.     

Почивна база, гр. Варна,
кв. „Галата”

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“

49.     

„Учебен център – Оздравителен комплекс“, к.к. Пампорово, м-т „Караманджа“, община Смолян

Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

50.     

Почивна база „Камчия“

Министерство на околната среда и водите

51.     

Почивна база „Райковски ливади“

Министерство на околната среда и водите

52.     

Почивна база „Смолян“

Министерство на околната среда и водите

53.     

Почивна база „Язовир Батак“

Министерство на околната среда и водите

54.     

Почивна база „Расника“

Министерство на околната среда и водите

55.     

Център по екология „Слънчев бряг“

Министерство на околната среда и водите

56.     

Посетителски център – „Ропотамо“, Аркутино

Министерство на околната среда и водите

57.     

Учебен център „Предела“

Министерство на околната среда и водите

58.     

Хотел ,,Дряново“, с. Геша, община Дряново, местност ,,Долно Лозе“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД

59.     

Хотел ,,Копривки“, парк Родопи, местност ,,Копривките“, област Пловдив

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД

60.     

Почивна станция „Център за професионално възстановяване на кадри на БДЖ „Паничище“,
к.к. Паничище, община Сапарева баня

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Поделение за почивна дейност при „Холдинг БДЖ“ ЕАД

61.

Почивна станция „Почивно-възстановителен център на БДЖ“,
гр. Приморско, ул. „Сирена“ № 8, община Приморско

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Поделение за почивна дейност при „Холдинг БДЖ“ ЕАД

62.

Почивна станция „Почивно възстановителен център на БДЖ Железничар“, к.к. Чайка, спирка Журналист, община Варна

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Поделение за почивна дейност при „Холдинг БДЖ“ ЕАД

63.

Почивна база „Ахтопол“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, „Български пощи“ ЕАД

64.

Почивна база „Св. св .Константин и Елена“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, „Български пощи“ ЕАД

65.

Специализирана болница за активно лечение по ортопедия, травматология и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев“ ЕАД, гр. София

Министерство на младежта и спорта

66.

Вилно селище „Двореца“ към Държавен културен институт „Културен център Двореца“, гр. Балчик

Министерство на културата,

Държавен културен институт „Културен център Двореца“

67.

Къща за гости „Ахтопол“

Министерство на културата,

Държавен културен институт „Културен център Двореца“

68.

Хотел „Дружба 1“, гр. Банкя, ул. „Ал. Стамболийски“ № 19

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

69.

Хотел „Калина“, к.к. Боровец

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

70.

Балнеохотел „Констанция“, к.к. вили Костенец

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

71.

Балнеохотел „Велинград“,
гр. Велинград, ул. „Й. С. Бах“ № 6

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

72.

Балнеохотел „Стряма“, гр. Баня,
ул. „Св. Никола“ № 1

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

73.

Балнеохотел „Гергана“, гр. Хисаря,
бул. „Иван Вазов“ № 66

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

74.

Балнеохотел „Роза“, гр. Стрелча,
ул. „Д. Благоев“ № 47

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

75.

Балнеохотел „Свети Мина“, гр. Бургас, Бургаски минерални бани

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

76.

Хотел „Свети Мина 2“, гр. Бургас, Бургаски минерални бани

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

77.

Хотел „Черноморка“, гр. Приморско, ул. „Съединение“ № 2

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

78.

Балнеохотел „Тинтява“, гр. Вършец,
ул. „Васил Левски“ № 16

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

79.

Хотел „Тинтява 2“, гр. Вършец,
ул. „Дамян Иванов“ № 3

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

80.

Хотел „Здравец“, гр. Тетевен,
ул. „Петрахиля“ № 29

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

81.

Балнеохотел „Люляци“, к.к. „Люляци”,
гр. Габрово

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

82.

Балнеохотел „Павел баня“, гр. Павел баня, бул. „Освобождение“ № 1

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

83.

Хотел „Божур“, с. Минерални бани, област Хасково, ул. „Васил Левски“
№ 20

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

84.

Хотел „Загоре“, Старозагорски минерални бани

Национален осигурителен институт, „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД

85.

Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград,
гр. Велинград, кв. „Каменица”,
бул. „Вела Пеева“ № 35

Народно събрание

86.

Почивна станция „Марица изток“ Старозагорски минерални бани

Министерство на енергетиката, „Мини Марица изток“ ЕАД

87.

Почивна станция „Марица изток“, Велинград

Министерство на енергетиката, „Мини Марица изток“ ЕАД

88.

Почивно-оздравителен комплекс „Леденика“ във Врачанския балкан

Министерство на енергетиката, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

89.

Ваканционно селище „Кранево“

Министерство на енергетиката, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

90.

Почивно-оздравителен комплекс „Енерго“, к.к. „Пампорово”

Министерство на енергетиката, „Национална електрическа компания“ ЕАД

91.

Почивен дом „Енерго“, к.к. „Боровец”

Министерство на енергетиката, „Национална електрическа компания“ ЕАД

92.

Почивен дом „Енерго“, м. „Предел”

Министерство на енергетиката, „Национална електрическа компания“ ЕАД

93.

Учебно-възстановителен център „Република“, к.к. „Златни пясъци”

Министерство на енергетиката, „Булгартрансгаз“ ЕАД

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.