На семействата, чиито деца са записани в осми клас на държавно или общинско училище, ще се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството. Еднократната помощ се предоставя и на настойника/попечителя, който отглежда детето.

Еднократната помощ е в размер на 300 лв. и е обвързана с посещение на училище. Изплащането ще бъде на два пъти - след влизане в сила на заповедта за отпускането й и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да възстанови получените средства.

Срокът за подаване на заявлението-декларация за отпускане на помощта е след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.