Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен от индивидуално определен диференциран доход за отопление (ДДО). ДДО е индивидуалната граница за достъп до целева помощ за отопление за всяко лице съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние и наличието/липсата на съжителство. За всяка категория лица са определени индивидуални коефициенти за достъп. Лицата желаещи да кандидатстват за този вид помощ е необходимо да отговарят и на редица условия, регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Целева помощ за отопление се отпуска въз основа на подадено от лицата и семействата заявление-декларация по образец в дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) по настоящ адрес, на който се извършва социалната анкета, при която се констатират всички обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, наличието на съжителство, имотно състояние и др., съгласно изискванията на нормативната уредба.

Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление се подава в ДСП от 1 юли до 31 октомври. Същото може да се получи на място в ДСП или да се изтегли от страницата на Агенцията за социално подпомагане на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.