Р Е Ш Е Н И Е   256 

от   14 април   2020 година, допълнено с Решение № 319 на Министерския съвет от 11.05.2020 г., изменено с Решение № 462 от 07.07.2020 г.

 

за даване на съгласие за преразпределение на приноса от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез прехвърляне на средства между оперативните програми
2014 - 2020 г. за подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие за преразпределение на приноса от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез прехвърляне на средства между оперативните програми 2014 - 2020 г. за осигуряване на финансова подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19, както следва:

а) от оперативна програма „Добро управление“ се прехвърлят 105 000 000 лева от Европейския социален фонд към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;

б) от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се прехвърлят 28 790 507 лева от Европейския социален фонд към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;

в) от оперативна програма „Околна среда“ се прехвърлят
49 453 000 лева от Европейския фонд за регионално развитие към оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;

г) от оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ се прехвърлят 48 666 000 лева от Европейския фонд за регионално развитие към оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;

д) от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се прехвърлят 2 155 642 лева от Европейския фонд за регионално развитие към оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

е) (нова - Решение № 319 на Министерския съвет от 11.05.2020 г.) от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ се прехвърлят 143 912 104 лева от Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;

ж) (нова - Решение № 319 на Министерския съвет от 11.05.2020 г.) от Оперативна програма „Околна среда“ се прехвърлят
20 400 000 лева от Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.“

  1. Управляващите органи на оперативните програми по т. 1 да предприемат незабавни действия по изменението на съответните елементи на програмите и последващото им одобряване.

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.