Р Е Ш Е Н И Е  317

от 8 май 2020 година 

 

ЗА предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ в натура по двустранна линия за борба с пандемията от COVID-19

 

На основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 4, т. 2 от Постановление № 234 на Министерския съвет от 2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие (обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 40 и 97 от 2014 г. и бр. 41 от 2016 г.)

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Във връзка с борбата с пандемията от COVID-19 и отправена молба към страната ни за оказване на хуманитарна помощ одобрява предоставянето на хуманитарна помощ в натура на обща стойност до
636 150 лв., както следва:

а) 4150 комплекта, съдържащи предпазни медицински консумативи (специализирано защитно облекло, шлем и очила), на обща стойност
369 350 лв. за страни - партньори от Западните Балкани (Република Сърбия, Република Северна Македония, Република Албания, Република Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора), Източното партньорство (Република Армения, Грузия, Република Молдова, Украйна, Република Беларус) и Южното съседство на ЕС (Ирак);

б) 5336 продоволствени пакета на обща стойност до 266 800 лв. за страни от Западните Балкани (Република Сърбия, Република Албания и Република Северна Македония).

2. Разходите по т. 1 са за сметка на разчетените средства за официална помощ за развитие по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.

3. Изпълнението на решението се възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

 

 

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.