ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 21 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕТО И ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ОСМИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА

В сила от 24.07.2020 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 24 юли 2020г.

 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Определя еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 - 2021 година в размер 250 лв.
 
Чл. 2. (1) Семействата, които имат право на еднократна помощ по чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, наричан по-нататък "Закона", подават заявление-декларация по образец съгласно приложението до директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия им адрес:
1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис.
(2) В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път по реда на чл. 1а, ал. 4 и 5 от Закона за семейни помощи за деца, към заявление-декларацията по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията;
2. удостоверение, че детето (децата) е записано в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020 - 2021 година, издадено от съответното училище;
3. медицински протокол на ЛКК - в случаите по ал. 5.
(3) В случаите по чл. 12а, ал. 4, т. 1 от Закона наличието на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК се установява служебно.
(4) В случаите на подадено заявление по ал. 1, т. 1 и 2 документите по ал. 2 се прилагат на хартиен носител в оригинал, а при подаване на заявление-декларацията по електронен път същите се прилагат сканирани като прикачен файл.
(5) Заявление-декларацията по ал. 1 се подава след записване на детето в осми клас за учебната 2020 - 2021 година, но не по-късно от 15 октомври 2020 г., с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната 2020 - 2021 година.
 
Чл. 3. (1) В заявление-декларацията за отпускане на еднократната помощ по чл. 12а от Закона лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията.
(2) Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.
(3) При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадено заявление-декларацията.
 
Чл. 4. (1) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или овластено от него длъжностно лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявление-декларацията със заповед по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
(2) В случаите, когато е прието заявление-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.
(3) Когато в срока по ал. 2 лицето не отстрани нередовностите, директорът на дирекция "Социално подпомагане" или овластено от него длъжностно лице издава заповед за прекратяване на производството по отпускане на помощта, която се съобщава писмено на лицето.
(4) Заповедта по ал. 1 се издава в срок до 30 дни от подаването на заявление-декларацията, когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 и 5 от Закона за семейни помощи за деца.
 
Чл. 5. (1) Изплащането на помощта може да се извършва по касов или безкасов път.
(2) По желание на лицето, отразено в заявление-декларацията, помощта може да се изплаща по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN), водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.
 
Чл. 6. (1) Еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, се изплаща на два пъти по реда на чл. 12а, ал. 5 от Закона.
(2) Когато помощта по чл. 12а, ал. 1 от Закона е отпусната и 50 на сто от размера ѝ е изплатен, но съгласно информацията по чл. 17, ал. 4 и 6 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца през втория учебен срок на учебната 2020 - 2021 година детето не продължи да посещава училище, плащане на остатъка не се извършва, а изплатената част от помощта се възстановява по реда на чл. 14, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца.
 
Чл. 7. (1) За установяване на обстоятелството по чл. 12а, ал. 6, т. 1 от Закона дирекциите "Социално подпомагане" извършват проверка в срок два месеца от започването на учебната 2020 - 2021 година.
(2) В случаите на заболяване на детето, установено с протокол на ЛКК, проверката по чл. 12а, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона се извършва в едномесечен срок от датата на изтичане на срока, указан в протокола.
(3) За установяване на обстоятелствата по чл. 12а, ал. 6, т. 2 и 3 от Закона дирекциите "Социално подпомагане" ползват информацията от ежемесечните справки, предоставяни по реда на чл. 17, ал. 4 и 6 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.
 
Чл. 8. (1) Заповедите по чл. 12а, ал. 7 от Закона и по чл. 4, ал. 1 и 3 се издават в два екземпляра и се съобщават писмено на лицето в 7-дневен срок от издаването им.
(2) Подлежащите на възстановяване помощи по чл. 12а от Закона се събират по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 12а, ал. 9 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.
 
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 
Приложение към чл. 2, ал. 1


ДО

ДИРЕКТОРА

НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, за учебната 2020 - 2021 година

От ........................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..............................................,

                     (име, презиме, фамилия)

Лична карта № ...................., издадена на .........................., от МВР - гр. ........................

Настоящ адрес: гр. (с.) ...................., община ....................., обл. .....................................,

ж. к. ............................................., бул./ул. .......................................................... № ..........,

бл. ..........., вх. ......., ет. ........, ап. ........., тел.: ........................., e-mail: ..............................

Гражданство: ........................................................................................................................

Осигурен .................................................................................................................. ДА/НЕ

Пенсионер ................................................................................................................ ДА/НЕ

Самоосигуряващ се ................................................................................................. ДА/НЕ

Учащ се във висше училище................................................................................... ДА/НЕ

Учащ се в училище до завършване на средно образование ................................ ДА/НЕ

Семейство на роднини, близки или приемно семейство,

в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето

................................................................................................. ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Семейно положение: ........................................................................................................

2. Съпруг(а)/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един настоящ адрес: .................................., ЕГН/ЛНЧ ........................,

(име, презиме, фамилия)

Лична карта № ...................., издадена на .........................., от МВР - гр. ........................

Настоящ адрес: гр. (с.) ...................., община ....................., обл. .....................................,

ж. к. ............................................., бул./ул. .......................................................... № ..........,

бл. ..........., вх. ......., ет. ........, ап. ........., тел.: ........................., e-mail: ..............................

Гражданство: ........................................................................................................................

Осигурен .................................................................................................................. ДА/НЕ

Пенсионер ................................................................................................................ ДА/НЕ

Самоосигуряващ се ................................................................................................. ДА/НЕ

Учащ се във висше училище................................................................................... ДА/НЕ

Учащ се в училище до завършване на средно образование ................................ ДА/НЕ

Семейство на роднини, близки или приемно семейство,

в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето ................................................................................................ ДА/НЕ

3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето):

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛНЧ

Гражданство

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

4. Детето/децата ми не е/не са настанено/настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от ЗЗД.

5. Детето/децата ми е/са записано/записани в държавно/общинско училище за обучение в осми клас на учебната 2020 - 2021 година.

6. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК .................................................................... ДА/НЕ.

7. Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите

№ .............................../...................................., издадено от ................................................

8. Уведомена съм, че помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизането в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

9. Детето/децата, за които се иска помощта, живеят постоянно в страната - ДА/НЕ;

10. Общият размер на брутния доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца считано от месец ........... 2019 г. до месец ........... 2020 г. е в размер на ........ лв.

(..............................................................................................................................................)

словом

Средномесечен доход на член от семейството: .......................................................... лв.

(..............................................................................................................................................)

словом

В това число доходи от:

І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по

Закона за данъците върху доходите на физическите лица               .......................... лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на хората с трайно

намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90

на сто по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване                     .......................... лв.;

ІІІ. Обезщетения:

1. обезщетения за временна неработоспособност и трудо-

устрояване                                                                                              .......................... лв.;

2. обезщетения за майчинство                                                             .......................... лв.;

3. обезщетения за безработица                                                             .......................... лв.;

ІV. Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени

по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по Закона за хората с увреждания)                   .......................... лв.;

V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се

до завършване на средно образование, но не повече от

20-годишна възраст)                                                                               .......................... лв.

11. Известно ми е, че заявление-декларацията се подава след записване на детето/децата ми в осми клас, но не по-късно от 15 октомври за учебната 2020 - 2021 година.

12. Известно ми е, че ако детето/децата ми не постъпи/постъпят в училище, не продължи/продължат обучението си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му/им състояние, или до завършване на осми клас детето/децата са допуснали в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини, ще възстановя получената част от помощта заедно със законната лихва.

13. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

14. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод отпускането и изплащането на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас.

15. На основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс давам писменото си съгласие Националната агенция за приходите да предостави на Агенцията за социално подпомагане необходимата данъчна и осигурителна информация единствено по повод отпускането и изплащането на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас.

Прилагам следните документи:

1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена заявление-декларацията;

2. Удостоверение, че детето/децата е/са записано/записани като ученик/ученици в осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

3. Медицински протокол на ЛКК (в случаите по чл. ......, ал. ......);

4. Лична карта (за справка - при подаване на заявление-декларацията лично);

5. .............................................................................................................................................

6. .............................................................................................................................................

Желая сумата да ми бъде преведена по:

 касов път - чрез териториалните поделения на "Български пощи" - ЕАД ..... ДА/НЕ

 банков път .......................................................................... ДА/НЕ

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банка ............................................................................

Банков клон ................................................................

Декларирам, че посочената по-горе платежна сметка е лична с титуляр ........................................................, обозначена е с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

Декларатор: 1. ..................................                                              Дата ............. 20 ...... г.

2. ..................................

Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията: ............................................................

(име и фамилия, подпис)

Дата ............... 20 ... г., гр. ....................................

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:

Семейството има/няма право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 - 2021 година в размер на ................................... лв. на основание чл. 12а, ал. ....... от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците,

в т.ч.:

• ............ лв. (50 % от размера - след влизането в сила на заповедта за отпускането на помощта).

Име и фамилия, длъжност: .......................................... - ...................................................

Подпис: .......................................              Дата ................. 20 ... г., гр. .............................

Съгласувал:

Име и фамилия, длъжност: .......................................... - ...................................................

Подпис: .......................................              Дата ................. 20 ... г., гр. .............................

• ........... лв. (50 % от размера се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище).

Име и фамилия, длъжност: .......................................... - ...................................................

Подпис: .......................................              Дата ................. 20 ... г., гр. .............................

Съгласувал:

Име и фамилия, длъжност: .......................................... - ...................................................

Подпис: .......................................              Дата ................. 20 ... г., гр. .............................

Мотиви при отказ: ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Име и фамилия, длъжност: .......................................... - ...................................................

Подпис: .......................................              Дата ................. 20 ... г., гр. .............................

Съгласувал:

Име и фамилия, длъжност: .......................................... - ...................................................

Подпис: .......................................              Дата ................. 20 ... г., гр. .............................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларацията

Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона, и се подава по настоящ адрес пред съответната дирекция "Социално подпомагане":

1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);

2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);

3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат сканирани като прикачен файл).

Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.