Управителният съвет на фонд „Земеделие” одобри минимална помощ de minimis за пчеларите в размер  до 5 милиона лева за 2020 г. Подпомагането ще е до 7 лева на пчелно семейство.

Помощта се предоставя по искане на пчеларите във връзка с лошите метеорологични условия, извънредното положение и противоепидемичните мерки, както и заради проблеми с отравяния на пчели при провеждане на растителнозащитни мероприятия.

Подпомагането е за възстановяване на загубите от ниските добиви на пчеларите и ще покрие част от разходите при отглеждане на пчелните семейства. По данни от регистъра на земеделските стопани през 2020 г., на територията на страната се отглеждат 712 079  пчелни семейства от 6 468 земеделски стопани.

Максималният размер на помощите de minimis за всеки земеделски стопанин в сектора на производството на селскостопански продукти е установен на левовата равностойност, но не повече от 25 000 евро на стопанство за период от три последователни данъчни години.

ДФ „Земеделие“ ще изготви указания, които да бъдат утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите.

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.