ЗАПОВЕД 

РД-01-477 от 20.08.2020 г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците и във връзка с Решение № 506 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на реда за ползване на помощ за основни туристически услуги за вътрешен туризъм и за приемане на Списък на обектите по чл. 27, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Определям кръга на правоимащите лица по чл. 27, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, на които се предоставя помощ за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв., както следва:

  1. лекари, медицински и немедицински специалисти, специализанти и други лица, извършващи помощни дейности в лечебните заведения за болнична помощ, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяването на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19;
  2. служители на регионалните здравни инспекции, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяването на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19;
  3. служители на центровете за спешна медицинска помощ, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяването на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19;
  4. служители на Националния център по заразни и паразитни болести, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяването на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19;
  5. служители на районните здравноосигурителни каси, командировани в регионалните здравни инспекции, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяването на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19.

II. Работодателят, съответно органът по назначаване (ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ, директорите на центровете за спешна медицинска помощ, директорът на Националния център по заразни и паразитни болести и управителят на Националната здравноосигурителна каса) представя в съответната регионална здравна инспекция поименен списък на служителите, попадащи в кръга на правоимащите лица по т. I и подали заявление за ползване на помощта, заедно с декларация, че лицата попадат в кръга на правоимащите лица по чл. 27, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, определени в т. I (приложение № 1).

III. Оправомощавам директора на съответната регионална здравна инспекция да издава заповеди за всяко правоимащо лице по т. II за еднократно изплащане на помощта. Заповедта се изпраща на конкретния работодател, съответно на органа по назначаване.

IV. Директорите на регионалните здравни инспекции представят в Министерството на здравеопазването поименен списък на служителите на съответните инспекции, попадащи в кръга на правоимащите лица по т. I и подали заявление за ползване на помощта, заедно с декларация, че лицата попадат в кръга на правоимащите лица по чл. 27, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, определени в т. I (приложение № 1).

V. Оправомощавам Светлана Йорданова, заместник – министър на здравеопазването, да издава заповеди за всяко правоимащо лице по т. IV за еднократно изплащане на помощта. Заповедта се изпраща на директора на съответната регионална здравна инспекция.

VI. Работодателят, съответно органът по назначаване изплаща авансово помощта по т. I в 14-дневен срок преди ползването й въз основа на издадената заповед по т. III, съответно по т. V.

VII. Министерството на здравеопазването предоставя средства от бюджета си на лечебните заведения за болнична помощ, регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, Националния център по заразни и паразитни болести и Националната здравноосигурителна каса за всяко правоимащо лице, след представяне на отчет по образец (приложение № 2) от работодателя, съответно органа по назначаване за издадените заповеди по т. III, съответно по т. V, заедно с копие на съответните заповеди.

VIII. Настоящата заповед да се съобщи на лечебните заведения за болнична помощ, регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, Националния център по заразни и паразитни болести, Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси за изпълнение.

IX. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Жени Начева, заместник-министър на здравеопазването.

 

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ

Министър на здравеопазването

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.