Р Е Ш Е Н И Е  573 

от    14 август     2020 година

(изм. с Решение № 847 на Министерския съвет от 23.11.2020 г.)

 

ЗА одобряване на индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 – 2020 г. на средствата от Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

 

На основание чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

  1. Одобрява индикативно финансово разпределение
    по оперативни програми 2014 – 2020 г. на средствата за България от Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU), както следва:

а) Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 391 166 000 лева;

б) Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ -  471 166 000 лева;

в) Оперативна програма „Региони в растеж“ – 205 551 180 лева;

г) Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 176 024 700 лева;

д) Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – 39 166 600 лева.

  1. Заместник министър-председателят Томислав Дончев да внесе в Министерския съвет окончателното финансово разпределение по т. 1 след провеждане на преговорите и одобряване на разпределението на средствата от Европейската комисия.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.