Р Е Ш Е Н И Е  573 

от    14 август     2020 година

(изм. с Решение № 847 на Министерския съвет от 2020 г., Решение № 892 на Министерския съвет от 2020 г., Решение № 186 на Министерския съвет от 2021 г. и Решение № 850 на Министерския съвет от 2021 г.)

 

ЗА одобряване на индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 – 2020 г. на средствата от Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

 

На основание чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 – 2020 г. на средствата за България от Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU), както следва:

а) Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 391 166 000 лева;

б) Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ -  471 166 000 лева;

в) Оперативна програма „Региони в растеж“ – 205 551 180 лева;

г) Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 176 024 700 лева;

д) Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – 39 166 600 лева.

2. (нова - РМС № 892 от 2020 г.) В рамките на бюджета на REACT-EU за 2021 г. управляващите органи могат да сключват договори до следния максимален размер:

а) (изм. - РМС № 186 от 2021 г.) Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 235 991 232 лева;

б) (изм. - РМС № 186 от 2021 г.) Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 339 612 132 лева;

в) Оперативна програма „Региони в растеж“ – 129 271 260 лева;

г) Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 109 562 555 лева;

д) Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – 39 000 000 лева.

3. (отменена - РМС № 850 от 2021 г.) Заместник министър-председателят Томислав Дончев да внесе в Министерския съвет окончателното финансово разпределение по т. 1 след провеждане на преговорите и одобряване на разпределението на средствата от Европейската комисия.

3. (нова - РМС № 850 от 2021 г.) В рамките на бюджета на REACT-EU за 2022 г. управляващите органи могат да сключват договори до следния максимален размер: 

а) Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 136 226 120 лева;

б) Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 82 144 860 лева;

в) Оперативна програма „Региони в растеж“ – 29 337 450 лева;

г) Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – 25 425 790 лева.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.