ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - ЖИВОТНОВЪДИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ЕДРИ И ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ, И КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТСРОЧИЛИ КРЕДИТИТЕ СИ И НАМИРАЩИ СЕ В НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ГИ ПОГАСЯТ ЗАРАДИ ВЪЗНИКНАЛАТА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19, СЪГЛАСНО ВРЕМЕННА РАМКА ЗА МЕРКИ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ИКОНОМИКАТА В УСЛОВИЯТА НА СЕГАШНИЯ ЕПИДЕМИЧЕН ВЗРИВ ОТ COVID-19

В сила от 02.09.2020 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020г.

 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 56 580 000 лв. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс за подобряване на ликвидността на земеделски стопани - животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, и картофопроизводители, отсрочили кредитите си и намиращи се в невъзможност да ги погасят заради възникналата пандемия от COVID-19, съгласно Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
 
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г. по "Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони", бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД".
 
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 44, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
 
Чл. 4. Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
 
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби

 
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
 
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

 
§ 3. Постановлението влиза в сила от 2 септември 2020 г.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.