Всички експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане/, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка, ще продължат да действат до 28 февруари 2021 г. Служебното удължаване на техния срок произтича от промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. В неговите разпоредби е регламентирано, че валидността на решенията на ТЕЛК и НЕЛК се удължава с три месеца след края на извънредната епидемична обстановка, която към момента е обявена до 30 ноември.

По този начин гражданите ще разполагат с достатъчно време за явяване пред ТЕЛК комисиите и по-дълъг период за подготовка на необходимата им медицинска документация за освидетелстване от лечебни заведения, медицински специалисти и лаборатории.

Служебното удължаване на ТЕЛК и НЕЛК решенията ще гарантира на гражданите следните права:

∙   Удължаването на действието на решенията на ТЕЛК и НЕЛК позволява служебно удължаване и на индивидуалните оценки на потребностите на хората с увреждания, въз основа на които правоимащите ще продължат автоматично да получават месечна финансова подкрепа; помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия; финансова подкрепа за покупка на лично превозно средство, приспособяване на жилище, балнеолечение и/или рехабилитационни услуги и/или наем на общинско жилище.

∙   НОИ ще продължи да изплаща отпуснатите пенсии за инвалидност до края на февруари 2021 г. Ако за съответното лице е постъпило ново експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, което му дава право на пенсия за нов срок, НОИ ще се съобрази с него.

∙    Сроковете на издадените направления за предоставяне на лична помощ също ще бъдат удължени автоматично до края на февруари 2021 г. За същия срок ще бъдат удължени и договорите на личните асистенти.

∙    С нормативните промени е регламентирано оценяването на потребността от лична помощ да не се осъществяване при личен контакт с човека с увреждане и посещение в дома му за установяване на реалните затруднения и потребности, а провеждането на интервю да е само по телефон или по електронна поща. По този начин се гарантира своевременно предоставяне и ползване на лична помощ.

∙     Гражданите, подпомагани по реда на Закона за хората с увреждания, Закона за социално подпомагане, Закона за семейните помощи за деца и Закона за личната помощ, ще продължат да получават помощта, от която се нуждаят.

Важно е да се отбележи, че ако междувременно хората с трайни увреждания са преосвидетелствани и им е издадено ново експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, е необходимо да подадат нови заявления-декларации за осигуряване на правата им.

От МТСП напомнят, че автоматичното удължаването на срока на ползване на съответните социални права не се отнася за хората с трайни увреждания, чиито експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК са с пожизнен срок и изготвените им индивидуални оценки по отменения Закон за интеграция на хората с увреждания или по Закона за хората с увреждания изтичат в периода на извънредната епидемична обстановка. За да ползват правата си, те задължително трябва да подадат нови заявления-декларации в дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Родителите на деца с увреждания ще продължат да получават месечни помощи по Закона за семейни помощи за деца до 28 февруари 2021 г. в случай, че ТЕЛК/НЕЛК решенията на децата им са изтекли в периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка и те не са преосвидетелствани  към 30.11.2020 г.

Удължаването на срока на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК дава възможност на родителите на деца с трайни увреждания да кандидатстват за предоставяне на еднократна помощ за първокласник и еднократна помощ за ученици, записани в осми клас без доходен тест.

Служебното удължаване на срока на експертните на ТЕЛК/НЕЛК ще даде възможност да продължи предоставянето на социални помощи по Закона за социално подпомагане.

При кандидатстване за целева помощ за отопление за хората, чиито решения на ТЕЛК/НЕЛК изтичат в посочения период, ще бъде определен по-висок коефициент за достъп до този вид помощ.

С последните нормативни промени в областта на медицинската експертиза бе дадена възможност на ТЕЛК  да вземат решение само по документи, без  да е наложително явяването за преглед на място. Изключенията са малко и за тях съществуват ясни правила:

∙     Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в условията на извънредната епидемична обстановка у нас, всички ТЕЛК да се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато това е приложимо).

∙   На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват лицата, че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за преглед пред комисиите.

∙   В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено, с известия за доставка на писмото.

Така пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението на коронавирусната инфекция.

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.