УТВЪРЖДАВАМ,                 (П)        Приложение към Заповед № РД-09-1158/16.10.2020 г.

КРАСЕН КРАЛЕВ

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

 

 

Указания за спазване на противоепидемичните мерки при провеждане на футболни мачове на Националния стадион „Васил Левски“

 

I. Организаторът на футболния мач създава следната организация за спазване на противоепидемичните мерки във връзка с допускането на публика:

 1. Провежда задължителен филтър на входа, като на всички се измерва телесната температура, не се допускат лица с повишена температура;
 2. 2. При влизането на публиката на стадиона следи за лица с видими грипоподобни симптоми, като не ги допуска на територията на стадиона;
 3. Организаторът на мача е длъжен да продава само персонализирани билети;
 4. Организаторът е задължен да осигури маски на входовете на стадиона;
 5. Създава организация публиката да изчаква своя ред за закупуване на билети от касите и за влизане на стадиона, без струпване на едно място с минимална дистанция от 1,5 м.;
 6. Осигурява организация за спазване на местата на билетите;
 7. Не допуска влизането на лица под 16 г. без придружител;
 8. Зрителите се настаняват най-малко през 2 седалки и при спазване на дистанция от 1,5 м.;
 9. Осигурява на стюардите работен пакет, включващ дезинфекционен препарат за ръце; ръкавици за еднократна употреба от латекс; маска или шлем за лице, както и предоставят информация за контакт на лице, на което да се обадят в случай на спешни случаи;
 10. Създава организация при влизане на територията на стадиона футболистите, треньорите и длъжностните лица да почистват ръцете си с дезинфектант за ръце, като същите да бъдат осигурени на входните врати;
 11. Не се допуска използването на хореография от зрителите, която е свързана с препредаване на знамена, плакати и/или други предмети от човек на човек;
 12. Настаняването на представителите на медиите става при до 30% от капацитета на зоната с цел осигуряване на дистанция от минимум 1,5 м. между журналистите.

 

II. Собственикът на Националния стадион „Васил Левски“ създава следната организация за спазване на противоепидемичните мерки във връзка с допускането на публика:

 1. Поставя на видни места на входовете, изходите и секторите, както и във всички помещения на Националния стадион „Васил Левски“ настоящите указания;
 2. Осигурява наличието на дезинфектанти за ръце, в т.ч. и чрез диспенсър, притежаващи разрешение издадено от министъра на здравеопазването по реда на чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и/или по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на  Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди и отговаря за правилната им употребата им съгласно условията на разрешението и указанията на производителя;
 3. Обозначава със стикери местата за сядане по трибуните;
 4. 4. На трибуните допуска публика при заетост на местата до 30% от общия капацитет на стадиона, като не допуска повече от 12 824 зрители; максималният капацитет на секторите е както следва:

 

Сектор А – 1 902 зрители

 

Сектор Б – 4 290 зрители

 

Сектор В – 2 451 зрители

 

Сектор Г – 4 181 зрители

 

При достигането на максимално разрешената бройка зрители, вратите на съответния сектор се затварят;

 1. Служителите, имащи досег с публиката, задължително се защитават с маска за лице, шлем или преграда, а при нужда и с ръкавици;
 2. Не допуска продажбата на храна и напитки;
 3. Включва настоящите указания като неразделна част от договора, с който предоставя за ползване Националния стадион „Васил Левски“ на организатора на футболния мач;

III. Зрителите, които посещават футболни мачове на Националния стадион „Васил Левски“ е необходимо да спазват следните противоепидемични мерки:

 1. Притежателите на билети следва да не посещават стадиона при наличие на грипоподобни симптоми или при положителен тест за COVID-19 през изминалите 14 дни;
 2. Препоръчва се да се избягва плащането в брой в периметъра на стадиона;
 3. Всички зрители са задължени да носят маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) от влизането до напускането на стадиона;

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.