На основание чл. 251, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с нарастване на случаите на заразени лица с COVID-19 на територията на страната в условията на обявена извънредна епидемична обстановка

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1. При увеличаващ се или висок брой на ученици и учители, заразоносители на COVID-19 или с грипоподобни симптоми, сходни с тези на COVID-19 и/или при голям брой карантинирани учители и ученици в училището, директорите на училища могат да отправят аргументирано предложение до министъра на образованието за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО, ако в училището са създадени условия за това.

2. Предложение по т. 1 може да се прави само за училища, които попадат в области със заболеваемост над 120 човека на 100 000 души от населението в съответните области (червена зона) или в областта на заболеваемост между 60,0 и 119,9 човека на 100 000 души от населението в съответните области (оранжева зона), съобразно критериите на Министерството здравеопазването за усложнена епидемична обстановка и според последно оповестените данни към момента на предложението.

3. Решението за предложението по т. 1 се взима от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и при отчитане на нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците. За решението се уведомява съответното регионално управление по образованието.

4. Решението за предложение по т. 1 може да не е предшествано от препоръка на съответната регионална здравна инспекция.

5. Предложение по т. 1 може да се прави и по препоръка на областния координационен щаб.

6. При вземане на решение за предложение по т. 1 се спазва принципът, че преминаването към обучение от разстояние в електронна среда за учениците от начален етап е краен вариант и следва да е при изключителни случаи, само когато е обективно невъзможно обучението да продължи присъствено. При взимане на решение по т. 1 се предлага към обучение от разстояние в електронна среда да се премине първо за учениците от гимназиален етап, а след това за учениците в прогимназиален етап.

7. В предложението за издаване на заповед по т. 1 се посочва и оптимален срок за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, съобразен с епидемичната обстановка и с утвърдената от регионалната здравна инспекция практика в такива случаи и при отчитане, че присъственото обучение е приоритетно за постигане на заложените образователни цели и социализацията на учениците.

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училища в системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на образованието, както и на всички заинтересовани лица.

 

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ /П/ 

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.