ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 ОТ 11 МАЙ 2020 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЯНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014 - 2020, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

В сила от 13.05.2020 г.

Обн. ДВ. бр.43 от 13 май 2020г., доп. ДВ. бр.50 от 2 юни 2020г.

 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) При подаване на проектно предложение или други документи по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 кандидатите или бенефициентите представят писмена декларация за факти и обстоятелства съгласно утвърдените условия за кандидатстване и условия за изпълнение по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за които специален закон не предвижда доказване с официален документ.
(2) Кандидатите или бенефициентите могат да подават проектни предложения и съпътстващите ги документи, включително декларациите по ал. 1, пред Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 чрез лице, упълномощено с изрично писмено пълномощно.
(3) Когато документите по ал. 2 се подават от лице, упълномощено с изрично писмено пълномощно, същото представя декларация, че проектното предложение и приложените към него или при изпълнението на проекта документи са предоставени от кандидата или бенефициента.
 
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2020 г., в сила от 02.06.2020 г.) Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 извършва проверка на декларираните факти и обстоятелства и на представените документи и съобщения, изпратени по електронен път от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и от бенефициентите по оперативната програма, изискуеми съгласно утвърдените условия за кандидатстване и условия за изпълнение по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за всяка обявена процедура по време на извънредно положение и за процедури, обявени във връзка с преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва посредством справки в електронните регистри, писмени справки от съответните институции или изискани и получени документи и информация по официален ред.
(3) Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 уведомява компетентните органи за реализиране на предвидената наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Чл. 3. Органите на централната изпълнителна власт и органите на местното самоуправление, в т. ч. Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите, Националния статистически институт и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", оказват съдействие на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 в случай на възникнала необходимост от изясняване на факти и обстоятелства по чл. 2.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 28, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на икономиката.

 
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 28 МАЙ 2020 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЯНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014 - 2020, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2020 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.