Решение № 408 от 19 юни 2020 г. за изменение на решение № 257 на министерския съвет от 2020 г. за одобряване на програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 и за възлагане изпълнението ѝ на "Българска банка за развитие" АД

 

Публикувано: http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=Z05OoajJ0zbOkVpRbCZtkg==

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

 

Одобрява изменението на Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 съгласно приложението.

 

Приложение

 

 

ПРОГРАМА

за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19

 

1.

Предназначение на Програмата

Настоящият документ урежда рамковите правила за:

 

- Условията и реда за финансиране на отговарящи на определени условия физически лица, лишени от възможността да полагат труд  поради пандемията от CoVid-19 (Пандемията), респективно от  обявеното c решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредното положение (Извънредното положение)/ обявената с Решение № 325 на Министерския съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка (Извънредната епидемична обстановка)  и

- Механизмът, условията и реда за кредитирането на правоимащите физически лица (Правоимащите лица), чрез финансовата подкрепа на Българска банка за развитие (ББР), оказана като кризисна мярка за защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение лица в условия на Пандемия, респективно Извънредно положение/ Извънредна епидемична обстановка.

2.

Цел на Програмата и условия за допустимост

Целта на Програмата е да се подпомогнат засегнатите от икономическите последствия от Пандемията физически лица, които трябва да отговарят на следните условия:

Относно лицата на трудов договор:

(а) При липса на друга причина, освен Пандемията, респективно Извънредното положение/Извънредната епидемична обстановка, лицето преустановява полагането на възмезден труд за своя работодател и е/ е било в неплатен отпуск;

(б) Лицето е страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца, преди кандидатстването му за кредит;

(в) Лицето има отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който ползва неплатен отпуск.

Относно самоосигуряващите се лица:

Като последица от Пандемията,

(а) Лицето е прекъснало дейността, която извършва като самоосигуряващо се лице;

или

(б) Лицето търпи поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите му през съответното тримесечие на 2019 г.

Относно всички Правоимащи лица:

(а) За Правоимащото лице има декларирани и/или платени осигурителни вноски за период от поне 6 месеца преди кандидатстването му за кредит;

(б) Лицето ще възобнови/ е възобновило упражняването на своята дейност, респективно ще се върне/се е върнало на същата работа, след прекратяване на неплатения отпуск;

(в) Лицето не получава/не е получавало други възнаграждения за извършвана от него трудова дейност.

3.

Основополагащи  принципи на Програмата  

 

1.     Съдействие от работодателите при документалното обезпечаване на исканията за кредитиране на Правоимащите лица и полагане на възможните усилия за възстановяване на работния процес спрямо тези лица след края на Пандемията, респективно Извънредното положение/ Извънредната епидемична обстановка.

2.     Участие на търговските банки (ТБ) в кредитирането на Правоимащите лица, включително чрез делегиране на дейности на финансови институции - дъщерни дружества, при спазване на сключените с ББР финансови споразумения за приложението на Програмата.

3.     С оглед избягване на косвено прехвърляне на държавна помощ към ТБ, които участват по Програмата, на същите няма да бъде предоставено необосновано предимство по Програмата, с изключение на премията за съуправление, която се определя в сключваните с банките финансови споразумения.

4.     Създаване на оптимални условия за равен достъп на Правоимащите лица до целевото кредитиране по Програмата, чрез търговските банки, които сключат финансови споразумения с ББР.

5.     Сътрудничество между държавата, ББР и нейните контрагенти по Програмата.

6.     Стриктно спазване на правилото, че чрез Програмата се въвежда антикризисна мярка, адресираща личните потребности на Правоимащите като физически лица, а не като "предприятия", тъй като Правоимащите лица нямат право да използват финансирането за целите на своята стопанска дейност.

4.

Финансова рамка на Програмата

 

Изпълнението на Програмата е финансово обезпечено с   200 млн. лева, включващи дължимите на търговските банки премии за съуправление на Програмата и определени разходи за събиране.

Програмата се възлага на ББР за изпълнение на основание на акт на Министерския съвет на Република България.

ББР поема гаранционен ангажимент по отношение на главниците по предоставени по Програмата кредити като:

Всяко Правоимащо лице има право да заеме общо до
4500 лева, чрез сключването на договор за кредит с една единствена търговска банка.

Сумата може да се усвоява и на траншове, с максимален размер на транш 1500 лева.

При първоначално разрешен по-малък размер на кредита, той може да се анексира в последствие с  цел достигане  на  4 500 лева за кредит.

Редовният лихвен процент по кредитите  е 0 (нула).

Във връзка с обслужването на кредитите не се дължат такси комисиони и неустойки.

Правоимащите лица не осигуряват обезпечения, като условие за отпускането на  кредитите.

Кредитите са с максимален срок на издължаване до
5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период, на вноски, чийто размер и брой се определят между ТБ и Правоимащото лице.

Търговските банки имат право да променят уговорения с Правоимащото лице погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по Програмата.

Правоимащото лице има право на предсрочно погасяване на дълга без да дължи такса/комисиона за това.

За кредит по Програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

Кредитите се отпускат по ред, определен в Програмата и във финансовите споразумения с ТБ, които трябва да съдържат ясни инструкции и задължения на банките относно процеса по изпълнение на програмата.

ББР плаща на ТБ премия за съуправление на Програмата, която се определя в сключваните с банките финансови споразумения.

5.

Предмет на финансовото споразумение

Кредитите се предоставят от ТБ с техен ресурс.

Договорите за кредит с Правоимащите лица съдържат специално приложение с информация за Програмата, ролята и правата на ББР във връзка с  предоставянето на кредита.

Срещу всеки, предоставен/одобрен от ТБ кредит, ББР потвърждава на ТБ, че го включва в предварително издадена за това, на основание на сключеното финансово споразумение, портфейлна гаранция, в която е заложен максимален гаранционен лимит.

На основание на това включване в портфейлната гаранция, ТБ има право да получи от ББР неиздължената сума по кредита, в случай, че са налице посочените по-долу предпоставки:

(а) Предоставеният на Правоимащото лице кредит е обявен за изискуем;

и

(б) Правоимащото лице не се е отзовало с погасяване на дълга в допълнително даден му от ТБ едномесечен срок за доброволно изпълнение

и

(в) Вземането на ТБ е признато със заповед за изпълнение и изпълнителен лист или с изпълнителен лист, издаден по влязло в сила съдебно решение.

Плащането по гаранцията става след нотификация до ББР, от страна на ТБ по образец - приложение към финансовото споразумение и след проверка за наличието на гаранционно покритие спрямо кредита (т.е., че кредитът е включен в портфейлната гаранция и е с посочения в искането за плащане размер).

6.

Рамков механизъм за отпускане и управление на кредитите

 

1.     На сайтовете на ББР и на ТБ се оповестява информация за банките партньори по Програмата.

2.    Правоимащите лица кандидатстват в избрана от тях ТБ-партньор, като подават искане за финансиране по одобрен образец.

3.    Правоимащите лица прилагат всички документи, от които се установява, че отговарят на условията за допустимост за кредитиране по Програмата (което е приложимо), а именно:

-       Валиден документ за самоличност - л.к. или паспорт;

-       Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се лице;

-       Данни за работодателя и за сключения трудов договор;

-       Другите документи, от които се установява наличието на условията за отпускане на Кредит по Програмата;

-       Искане за кредит по образец на ББР, в което се описва размерът на кредита, исканите гратисен период и погасителен план. В искането ще има информация, изискваща предварителното знание и съгласие на Правоимащото лице относно: обработка на личните му данни от ББР, основанието за получаването на кредита като антикризисна мярка, съгласие за оказване на всякакво съдействие на ББР, в това число задължение да възстанови на ББР платеното от нея във връзка с кредита в указан от ББР срок, съгласие данните му да се публикуват във водения от ББР Регистър и др.;  

-       Предвижда се с искането за кредит по Програмата да се даде декларация, съдържаща следните изявления: 

·      Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица;

·      Документи, установяващи над 20 % спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първо тримесечие на 2020 г., или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите им през съответното тримесечие на 2019 г.;

·      Декларация за самоосигуряващото се лице, че средствата от кредита ще се използват за негови лични потребности като физическо лице и няма да бъдат използвани за финансирането на стопанска/ търговска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната форма, под която се извършва дейността.

·      Декларация, че лицето е /е било в неплатен отпуск, вследствие на Пандемията, респективно вследствие на Извънредното положение/Извънредната епидемична обстановка като началната дата на неплатен отпуск, трябва да е след 08.03.2020 г.;

·      Декларация от Правоимащото лице за временно спряна (изцяло или частично) дейност на работодателя му, което е последица от Пандемията, респективно Извънредното положение/ Извънредната епидемична обстановка;

·      Декларация, че лицето не получава/ не е получавало  други възнаграждения за извършвана от него трудова дейност;

·      Декларация за връщане на работа/за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови прекъснатата дейност - за самоосигуряващите се лица, или документ, от който се установява, че тази дейност е възобновена;

·      Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се лице) има декларирани и/или платени осигурителни вноски за период от поне 6 месеца преди кандидатстването му за кредит;

·      Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита не се възползват и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица, във връзка с пандемията.

3а. Търговските банки служебно изискват и заплащат справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение на лицето за последните 6 месеца преди кандидатстването за кредит.

4.     Документите се одобряват от ТБ, след което веднъж дневно, или с друга честота, в ББР се изпраща нотификация за всеки одобрен кредит с Правоимащо лице. ББР създава специален регистър за администриране на кредитите по Програмата.

5.     След получаването на информацията по т. 4 ББР включва кредитите в издадената портфейлна гаранция и уведомява за това ТБ.

6.     ТБ актуализира периодично гаранционния ангажимент на ББР чрез справка по образец.

7.     ББР възстановява на ТБ разходи по събиране на станалите изискуеми в цялост вземания по кредити, включващи разходи, платими към съдилищата във връзка със заповедните производства, такси, платими на съдебни изпълнители за образуване и водене на изпълнително дело:

а) за не повече от 10% от размера на всяко одобрено финансиране

или

б) за не повече от 10% от Гарантирания портфейл на всяка търговска банка, съгласно подписаните Финансови споразумения.

8.    Търговските банки следва да предприемат действия по обявяване на предсрочна изискуемост, в срок до 100 дни от допускане на просрочие на периодична вноска.

9.    Търговските банки следва да подадат документи за  издаването на заповед за изпълнение/ да предявят иска за вземанията си по кредита не по-късно от изтичането на 60 дни от предсрочната изискуемост или от крайния падеж на кредита.

10. Всяка търговска банка има право на самостоятелна преценка по отношение на Правоимащите лица, като може да одобри и по-малък от искания размер на кредит, но не по-малко от 1500 лева.

11. Всяка търговска банка може да откаже финансиране на кредита, ако с предоставянето му ще наруши императивна правна норма или са налице предпоставки, водещи до основателно предположение у Банката, че се касае за извършване на престъпление.

7.

Максимален размер на очакваните загуби по Програмата

 

100%

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.