Във връзка с функционалната компетентност на министрите да дават указания за прилагането на въведените със заповеди № РД-01-609/21.10.2020 г. и № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването мерки в контролираните от тях обекти и дейности и да създават организация за изпълнението и контрола им, давам следните указания:

1. Ежедневно да следите издаваните от министъра на здравеопазването заповеди, свързани с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и стриктното им спазване. Към настоящия момент обръщам внимание на необходимостта от спазването на заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. и № РД-01-626/27.10.2020 г., сведени до знанието Ви по електронен път от дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Министерството на правосъдието;

2. За изпълнението на установените противоепидемични мерки да осъществявате ежедневен контрол;

3. Да обезпечите безпроблемното функциониране на ръководените от Вас администрации и спазване на нормативните/административните срокове;

4. Да създадете организация за работа от разстояние в домашна среда на по-широк кръг служители в ръководените от Вас администрации, въз основа на извършен анализ на характера на работа и дейността на структурните звена и служителите, базиращ се на функциите по устройствените правилници и утвърдените длъжностни характеристики на служителите Ви, без да се нарушава процеса на работа;

5. Ръководителите на административните звена, в които се възлага работа от разстояние в домашна среда, да изготвят седмични графици за работа на служителите от съответното звено, като включват както работещите от разстояние в домашна среда, работещите на място в администрацията и ползващите платен, неплатен и отпуск поради неработоспособност;

6. Служителите, изпълняващи работата си от разстояние в домашна среда, да останат на разположение през работното им време от 09.00 часа до 17.30 часа по домовете си с включени мобилни телефони и при необходимост да имат готовност да се явят на работните си места. Искането за явяване на работа до служителя може да бъде писмено или устно;

7. На работещите от разстояние в домашна среда да се осигури достъп до служебните имейли, правно-информационни системи и други информационни системи, като стриктно се спазват изискванията за мрежова и информационна сигурност при отдалечен достъп/работа от разстояние;

8. Отчитането на работата от служителите, изпълняващи работата си от разстояние в домашна среда, до ръководителите на административни звена да се извършва по всякакъв възможен начин, определен от ръководителите на звената и под техен контрол;

9. Да се осигурят безопасни и здравословни условия на труд на работните места, като се отчитат следните условия:

а) служителите с непроменено място на работа често да проветряват и дезинфекцират работните си помещения, в които осъществяват служебните си задължения, да избягват събиране по кабинетите и да спазват дистанция от 1,5  метра;

б) служителите с непроменено място на работа да избягват асансьори и тесни пространства, като използват осигурените маски и ръкавици, сапун и дезинфектант за ръце и повърхности;

в) служителите с непроменено място на работа е препоръчително да използват алтернативи на ползването на обществения транспорт;

10. Да се създаде необходимата организация за своевременно снабдяване с маски, ръкавици, сапун и дезинфектант за нуждите на служителите, с цел изпълнение на т. 9 от настоящото писмо;

11. Да се създаде организация за своевременна дезинфекция в общите части и работните помещения в сградите на ръководените от Вас администрации.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.