Указания към бизнес операторите, стопанисващи обекти регистрирани или одобрени по реда на Закона за храните

по прилагане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID- 19 и с цел осигуряване на максимална защита здравето на гражданите, на основание т. VI от Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. и т. VI от Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане от всички бизнес операторите в областта на храните и следва да организират дейностите си така, че да осигурят провеждането на противоепидемичните мерки от персонала, за да се осигури прилагане на задължителните изисквания на Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. и Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Всички оператори в областта на храните е необходимо да преразгледат разписаните процедури и инструкции в добрите хигиенни практики, така че да се осигури прилагането от персонала на противоепидемичните мерки във връзка с COVID 19 необходимо е да проведат обучение на персонала по прилагането им.

Съгласно т. I.15 от Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, при спазване на противоепидемичните мерки, включително носене на защитни маски за лице от персонала.

 

За прилагане противоепидемичните мерки е необходимо да се предприемат следните действия:

1. Бизнес операторите незабавно да предприемат мерки за недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).

2. Бизнес операторите да извършат инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно Приложение № 2 към т. 1, буква „в“ от Заповед № РД-01-743/31.08.2021 на Министъра на здравеопазването.

3. Бизнес операторите да осигурят на работещите лица/персонала препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и лични предпазни средства - ръкавици /при необходимост/ и защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба. Защитните маски за лице следва да се носят задължително както от персонала, обслужващ клиентите, така и от персонала приготвящ храните и напитките. Защитните маски за лице и ръкавиците е необходимо да се подменят периодично, като е задължително подменянето при нарушаване на целостта им. В Приложение № 3 към т. 7 и 8 от Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването е посочена Инструкция за правилното носене на защитна маска за лице.

4. Бизнес операторите да въведат система за ефективен контрол на прилагането на дезинфекционните мероприятия. Да се учести периодът на провежданата дезинфекция и редовно проветряване на помещенията за приготвяне на храни и напитки, на оборудването и инвентара и други контактни повърхности, съобразно извършваните дейности от персонала съгласно „Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19“, посочен в Приложение № 1 към т. 1, буква „а“ от Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването. Работниците, транспортиращи и доставящи храни да извършват учестена дезинфекция на превозни средства за транспорт на храни.

По време на дезинфекцията да не се допуска наличие на храни върху и около обработваните повърхности. Използваните в обектите биоциди (дезинфектанти) трябва да бъдат разрешени от министъра на здравеопазването. Биоцидите трябва да бъдат задължително етикетирани от производителя, като на етикета следва да бъдат посочени данни за тяхното предназначение, изисквания относно начина на използване, дозиране и мерки за безопасно съхранение, номер на издаденото разрешение. Министерство на здравеопазването поддържа на страницата си в Интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по препоръка на СЗО, с цел превенция на разпространението на COVID-19. Необходимо е да се използват дезинфектанти (биоциди) с доказано вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

5. В преддверията към санитарните възли и битовите помещения за персонала да бъдат създадени условия, като се осигурят почистващи, подсушаващи и дезинфекционни средства за ръце. Дозаторите за течен сапун, дозаторите за дезинфектант за ръце (биоцид) и съоръженията за еднократни кърпи за ръце да бъдат своевременно зареждани. Да се организира учестеното почистване и дезинфекция на санитарните и битовите помещения. Бизнес операторите да осигурят дезинфектант за ръце на входа на обектите.

6. Бизнесоператорите да осигурят защитни маски за лице за служителите, които изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1.5 м.

7. Бизнес операторите в областта на храните може да допускат изключение от изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите, които са ваксинирани срещу  COVID-19.

8. При непосредствено обслужване на клиентите, изискващо разстояние по.малко от 1.5 м е задължително използване на защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

9. Да се засили контролът за спазване на поточността при доставка на суровини и храни и движението на персонала по време на работа.

10. При доставката на храна на адрес, да се сведе до минимум възможността за пряк контакт между доставчика и клиента, при спазване от персонала на изискванията за засилени противоепидемични мерки, за което персоналът да бъде предварително инструктиран.

11. За опаковането на храни, предназначени за доставка на потребителите се използват само опаковки, които съответстват на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.

Правилното прилагане на всички мерки и препоръки от персонала в обектите, както и  контрола от страна на бизнес операторите, създава възможност за постигане на всички поставени цели.

Гражданите могат да подават сигнали за нередности по дадените указания в Районите здравни инспекции, Областните дирекции по безопасност на храните, на горещия телефон на БАБХ 070012299 или през онлайн платформата на БАБХ.

На интернет страницата на Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по обществено здраве и анализи, са публикувани информационни материали, вкл. и илюстровани такива, които биха могли да бъдат адаптирани и поставени на видно място в обектите, с цел по-добра информираност на клиентите, включващи и информация за личната отговорност на всеки.

Указанията могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната.

    

Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.