Указания към бизнес операторите, стопанисващи обекти регистрирани или одобрени по реда на Закона за храните

по прилагане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID - 19 и с цел осигуряване на максимална защита здравето на гражданите, на основание т. IХ от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. II от Заповед № РД 09-1156/30.11.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане от всички бизнес оператори в областта на храните и същите следва да организират дейностите си така, че да осигурят провеждането на противоепидемичните мерки от персонала, за да се осигури прилагане на задължителните изисквания на Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Съгласно т. I. 12 от Заповед № РД-01-973/.11.2021 г. на министъра на здравеопазването не се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване, ако не са изпълнени изискванията на т. I. 32 от същата заповед при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект са ваксинирани или преболедували COVID - 19 или разполагат с  резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

б) ръководителят на обекта е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID - 19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта изследване по метода на полимерно верижна реакция за COVID - 19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

в) условията по букви (аа) и (бб) не се прилагат по отношение на лица до 18 години.

Всички оператори в областта на храните е необходимо да преразгледат и актуализират разписаните процедури и инструкции в добрите хигиенни практики, така че да се осигури прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.

Дейностите, които не са преустановени или забранени в Заповед № РД-01-973/0326.11.2021  г. или се извършват по реда на т. І. 32 се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

За прилагане на противоепидемичните мерки е необходимо да се предприемат следните действия:

 1. Бизнес операторите да въведат система за ефективен контрол за прилагането на дезинфекционните дейности. Да се учести периодът на провежданата дезинфекция и редовно проветряване на помещенията за приготвяне на храни и напитки, на оборудването, инвентара и други контактни повърхности, съобразно извършваните дейности от персонала, съгласно „Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID - 19“, посочен в Приложение № 1 към т. 1, буква „а“ от Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.
 2. По време на дезинфекцията да не се допуска наличие на храни върху и около обработваните повърхности. Използваните в обектите биоциди (дезинфектанти) трябва да бъдат разрешени за употреба от министъра на здравеопазването, да са задължително етикетирани от производителя, като на етикета следва да бъдат посочени данни за тяхното предназначение, изисквания относно начина на използване, дозиране и мерки за безопасно съхранение и номер на издаденото разрешение. Министерство на здравеопазването поддържа на страницата си в интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по препоръка на Световната здравна организация, с цел превенция на разпространението на COVID - 19. Необходимо е да се използват дезинфектанти (биоциди) с доказано вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).
 3. Бизнес операторите незабавно да предприемат мерки за недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).
 4. Бизнес операторите да извършат инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно Приложение № 2 към т. 1, буква „в“ от Заповед № РД-01-968/26.11.2021 на министъра на здравеопазването.
 5. Бизнес операторите да осигурят на работещите лица/персонала препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и лични предпазни средства - ръкавици (при необходимост) и защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба. Защитните маски за лице следва да се носят задължително както от персонала, обслужващ клиентите, така и от персонала, приготвящ храните и напитките. Необходимо е да се подменят периодично и задължително при нарушаване на целостта им. В Приложение № 3 към т. 7 и 8 от Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването е посочена Инструкция за правилното носене на защитна маска за лице.
 6. Бизнес операторите в областта на храните може да допускат изключение от изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19.
 7. При непосредствено обслужване на клиентите, изискващо разстояние по-малко от 1.5 м. е задължително използване на защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
 8. Бизнес операторите е необходимо да осигурят дезинфектант за ръце на входа на обекта.
 9. В преддверията към санитарните възли и битовите помещения за персонала да бъдат създадени условия, като се осигурят почистващи, подсушаващи и дезинфекционни средства за ръце. Дозаторите за течен сапун, дозаторите за дезинфектант за ръце (биоцид) и съоръженията за еднократни кърпи за ръце да бъдат своевременно зареждани. Да се организира учестеното почистване и дезинфекция на санитарните и битовите помещения.
 10. Необходимо е бизнес операторите да поставят на видно място информационни табели или да информират потребителите по друг начин за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски.
 11. Необходимо е да се засили контролът за спазване на поточността при доставка на суровини и храни и движението на персонала по време на работа.
 12. При доставката на храна на адрес, да се сведе до минимум възможността за пряк контакт между доставчика и клиента, при спазване от персонала на изискванията за засилени противоепидемични мерки, за което персоналът да бъде предварително инструктиран. Работниците, транспортиращи и доставящи храни да извършват учестена дезинфекция на превозните средства за транспортиране на храни.

Правилното прилагане на всички мерки и препоръки от персонала в обектите, както и контролът от страна на бизнес операторите, създава възможност за постигане на всички поставени цели.

Гражданите могат да подават сигнали за нередности по дадените указания в Регионалните здравни инспекции, в Областните дирекции по безопасност на храните, на горещия телефон на БАБХ: 070012299 или през онлайн платформата на БАБХ.

На интернет страниците на Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по обществено здраве и анализи са публикувани информационни материали, вкл. и илюстровани такива, включващи и информация за личната отговорност на всеки. Същите биха могли да бъдат адаптирани и поставени на видно място в обектите, с цел по-добра информираност на клиентите,

Указанията могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната.

Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.