Електронни услуги на Агенция за социално подпомагане:
Гражданите имат възможност да заявяват административни услуги по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги.
• 1172 - Издаване на удостоверения за безплатно пътуване с железопътния транспорт в страната два пъти в годината на ХТУ
• 1212 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение
• 1217 - Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с ж.п. и автобусен транспорт в страната веднъж в годината
• 1275 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци
• 1741 - Вписване в Регистър на физическите и юридическите лица, които желаят да предоставят социални услуги
• 1742 - Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
• 1894 - Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование
• 2198 - Освобождаване на лица от винетни такси при ползване на републиканските пътища
• 998 - Издаване на служебна бележка за получени помощи и добавки
• 422 - Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
• 649 - Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на ПП на ЗСПД
• 739 - Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на ППЗСПД
• 778 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас
• 1173 - Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с ЖП и автобусния транспорт в страната за многодетни майки
• 2753 - Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете
• 2971 - Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител
Заявления-декларации за отпускане на различни социални плащания могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор.
• 3123 - Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
• 3028 - Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител
• 1451- Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете
• 1171 - Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
• 1047 - Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на ППЗСП
• 1007 - Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г.
• 779 - Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания
• 587 - Отпускане на месечни помощи и средства за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство
• 326 - Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
• 3121 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, за учебната 2020-2021 г.
• 1215 Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика
• 421 Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Подробна информация може да бъде получена на обявените телефонни номера на всички дирекции „Социално подпомагане“ в страната – http://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi
Подробна информация може да бъде получена на обявените телефонни номера на всички дирекции „Социално подпомагане“ в страната – http://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi
☑️ Електронни и дистанционни посреднически услуги за търсещите работа и работодателите на Агенцията по заетостта:
• Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места по електронен път, като използват сайта на Агенцията по заетостта - https://www.az.government.bg/bg/prl/srm/ или да ползват Единния портал за достъп до електронни административни услуги и Системата за сигурно електронно връчване за
• 832 - Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места в Дирекция "Бюро по труда"
• Търсещите работа също могат да ползват информацията, предоставена на сайта на Агенцията в раздел „Търсещи работа” - https://www.az.government.bg/bg/trl/
• „Е-трудова борса” е на тяхно разположение, за да се запознаят дистанционно с обявените към момента свободни работни места в бюрата по труда в страната – https://www.az.government.bg/bg/ejobs/
• Хората, които пък желаят да се регистрират като търсещи работа и имат профил в Системата за сигурно електронно връчване, могат да подават дистанционно заявлението-декларация за регистрация, като изпълнят следните стъпки:
- да свалят заявлението-декларация за регистрация - https://rb.gy/kx5l7q
- да попълнят и подпишат заявлението-декларация за регистрация, собственоръчно или с електронен подпис;
- и да го изпратят чрез Системата за сигурно електронно връчване до бюрото по труда по адреса, по който желаят да се регистрират (постоянен или настоящ) заедно с копие на документа за самоличност.
За регистрация в бюро по труда може да се използва и електронно структурирания формуляр на Единния портал за достъп до електронни административни услуги и отново Системата за сигурно електронно връчване за
• 1168 - Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица
• Системата за сигурно електронно връчване може да бъде ползвана от лицата и за уведомяване на бюрата по труда за промяна в декларираните при регистрацията обстоятелства, спазвайки посочените по горе стъпки за заявлението-декларация за промяна в обстоятелствата - https://rb.gy/c1ayhp
или да се ползва електронния формуляр на Единния портал за достъп до електронни административни услуги, като се информират по-подробно в бюрата по труда за електронните формуляри.
•Безработните лица могат да заявят желанието си за включване в обучение, което предстои, съгласно публикуваните графици https://www.az.government.bg/pages/grafici-za-obuchenia/, като за целта се попълнят заявление по образец, което може да се изтегли от сайта на Агенция по заетостта на адрес: https://www.az.government.bg/…/vklyuchvane-v-profesionalno…/ или да използват електронния формуляр на Единния портал за достъп до електронни административни услуги за • 1956 – Включване в обучение на възрастни - https://egov.bg/…/une…/530d4256-8761-434e-a78d-b938d510708a/.
Заявления-декларации за регистрация или промяна на обстоятелствата, и заявление за включване в обучение на възрастни могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор.
☑️ Електронни услуги на ИА „Главна инспекция по труда“:
1. Подаване на сигнал за нарушаване на трудовото законодателство:
Сигнали до Инспекцията по труда могат да се подават по мейл и през онлайн системата за сигнали за нарушения, но следва подателите, ако не разполагат с квалифициран електронен подпис, да го подпишат и да изпратят сканирано с подписа копие.
Сигнал може да бъде подаден и чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ (електронна препоръчана поща). Могат да се подават и по пощата и с куриер с обратна разписка.
2. Електронни административни услуги:
• 2553 Издаване на удостоверение за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство.
o Всяка организация, физическо или юридическо лице, притежаващи квалифициран електронен подпис може да си създаде по електронен път необходимото удостоверение през „Системата за електронни удостоверения (изпълнители по ЗОП)“. За организации и юридически лица подписът трябва да е от типа „квалифициран електронен подпис с делегирани правомощия“, издаден на съответното ЕИК или БУЛСТАТ на организацията/юридическото лице. Удостоверението се генерира веднага (заявителят сам създава удостоверението с помощта на системата).
o Когато заявителят не разполага с квалифициран електронен подпис, но има регистрация в Системата за сигурно електронно връчване (електронна препоръчана поща) в Държавна агенция „Електронно управление“, чрез потребителя си в тази система, той може да изпрати заявление за издаване на необходимото му удостоверение от Инспекцията.
o Възложителите на обществени поръчки могат да генерират също удостоверения през „Системата за електронни удостоверения за възложители и бенефициенти“, като предварително подадат заявление до ИА ГИТ за осигуряване на достъп на техни служители, които разполагат с КЕП по ЕИК на възложителя/бенефициента.
• 2377 Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица
Заявленията могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя, през портала за Е-услуги на ИА ГИТ.
Заявленията могат да се подават през Системата за сигурно електронно връчване (електронна препоръчана поща) в Държавна агенция „Електронно управление“.
• 598 Издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила
Заявленията могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя, през портала за Е-услуги на ИА ГИТ.
Заявленията могат да се подават през Системата за сигурно електронно връчване (електронна препоръчана поща) в Държавна агенция „Електронно управление“.
• 599 Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прeкратяване на трудовия договор пред работодателя (когато работникът не може да осъществи контакт с работодателя)
Заявленията могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя, през портала за Е-услуги на ИА ГИТ.
Заявленията могат да се подават през Системата за сигурно електронно връчване (електронна препоръчана поща) в Държавна агенция „Електронно управление“.
• Достъп до обществена информация
Заявление за достъп до обществена информация може да постъпва по всички възможни канали – на място, по поща, по електронна поща, по телефон или чрез електронната платформа за достъп до обществена информация, поддържана от Администрацията на Министерски съвет.
• За административни услуги, за които следва да бъдат представени документи на място, приемните на ИА ГИТ остават отворени при засилени противоепидемични мерки. Също така заявяване на тези услуги може да стане и с изпращане на документите чрез лицензирани пощенски оператори.
3. Услуги, които не са административни:
• Заверка на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда – могат да се заявяват през специално разработената система за договори по чл. 114а от Кодекса на труда, след като земеделският стопанин се регистрира като потребител.
• Декларациите по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, които следва да се подадат до края на м. април, могат да се подават по електронен път с КЕП на декларатора или на счетоводна къща, която го обслужва.
☑️ Електронни услуги предоставяни от Агенция за хората с увреждания (АХУ):
Всички административни услуги предоставяни от АХУ се предоставят и по електронен път. Услугите се достъпват на интернет страницата на Агенция за хората с увреждания на адрес: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/81
Електронните адреси , на които се предоставят услугите са както следва:
►2358 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания на адрес: https://egov.bg/…/disa…/f45362ee-35b5-4a86-9138-b90d9e55b1d5
►2999 Заличаване на регистрация на лице, осъществяващо дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания на адрес: https://egov.bg/…/disa…/106666b0-0b05-4cb7-bd8b-8c078686e2ef
►1455 Издаване на удостоверение за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания на адрес: https://egov.bg/…/disa…/6af9a132-66b8-4126-a002-0f6582cd0bc5
►2998 Заличаване на регистрация на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания на адрес: https://egov.bg/…/disa…/ead8a378-96c4-4c4f-b7cb-a7cc2270b241
►1008 Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в специализирана среда на адрес: https://egov.bg/…/labo…/ad3d3622-8149-4e3a-9a08-17c9fe9f164e
►1866 Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в обичайна среда на адрес: https://egov.bg/…/labo…/62693030-6f80-4bb9-a895-3f9af9f22b44
☑️ Електронни услуги ДАЗД:
• Подаване на сигнал чрез формата за сигнали на официалната уеб страница на ДАЗД - https://sacp.government.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9
• Подаване на сигнали и предоставяне на друга информация на официалния имейл адрес на Агенцията - [email protected]

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.